منبع تحقیق با موضوع مدیریت کیفیت فراگیر

دانلود پایان نامه

ایلام” را به آزمون گذاشتند . این تحقیق به صورت توصیفی و پیمایشی اجراگردید که جامعه آن را کلیه کارکنان بانک تجارت در استان ایلام تشکیل می دادند. از جامعه 270 نفری کارکنان با بهره گرفتن از روش کوکران تعداد 140 نفر به عنوان نمونه ، با روش نمونه گیری منظم انتخاب گردیدند.جهت جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه ، تعهد سازمانی آلن و می یر با 24 سوال و پرسشنامه رهبری اخلاقی با 41 سوال استفاده شد . بررسی فرضیات تحقیق نشان داد که بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد و نیز بین رهبری اخلاقی و تعهد عاطفی ، مستمر و هنجاری در کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد. دیگر نتایج بیانگر این مطلب بود که بین تعهد سازمانی و سن و جنسیت کارکنان رابطه معنی داری وجود ندارد ، اما بین تعهد سازمانی و تحصیلات و نوع استخدام کارکنان رابطه معنی داری وجود دارد . در نهایت پیشنهاد گردید برای ارتقاء تعهد سازمانی کارکنان در بانک ، مدیران اصول رهبری اخلاقی را مد نظر قرار دهند.

2-2-2- تحقیقات خارجی
تیلور و استریکلند ( 2002 ) ، پژوهشی تحت عنوان ” رتبه بندی ویژگی های رهبری اخلاقی در دانشگاه فلوریدا و اورلاندو ” را به انجام رسانیدند . این پژوهش در گروه معلمان و مدیران انجام گرفته است . نتایج پژوهش نشان می دهد که مدیران مدارس در تصمیم گیری بر اساس ارزش های اخلاقی خود عمل می کنند و در رتبه بندی ویژگی های اخلاقی از بین پنج آیتم ، ویژگی های اخلاقی آنها همچون صداقت ، اعتماد ، شایستگی و صحت و درستی این مدیران بیشتر از سایر ویژگی ها در تصمیم گیری های آنها در مدرسه تاثیر گذار بوده است و ارتباط مثبت و معنی داری بین ویژگی های اخلاقی مدیران و تصمیم گیری آنها در مدرسه وجود دارد . در مورد معلمان نیز گزارش می کنند که تصمیم گیری های مبتنی بر اخلاق خود را تغییر نداده اند . با وجود اینکه کار روزمره شان محدود شده است و مسئولیت پذیری و پاسخگویی بر تصمیم آنها تاثیر گذار بوده است .
گنزالس و مانوئل ( 2003 ) ، پژوهشی تحت عنوان ” بعد اخلاقی رهبر ، یک نیاز جهت اجرای مدیریت کیفیت فراگیر ” انجام دادند . در این تحقیق اصول مدیریت کیفیت فراگیر ( TQM ) ، سپس نقش رهبری و بعد اخلاقی آن در اجرا بررسی شده است و نتایج آن به این صورت است که بعد اخلاقی رهبری به منزله نیازی برای دستیابی کامل و عمیق و پایداری در به کارگیری اصول مدیریت کیفیت فراگیر دارد.
ایزبل (2006) ، در پژوهشی به بررسی سبک رهبری اخلاقی در میان روسای سه جامعه دانشگاهی در ایالت تگزاس و ادراکات کارکنان آنان پرداخت . روش پژوهش کمی ( زمینه یابی ) و روش کیفی ( مصاحبه ) بود . برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی استفاده شد . تنایج پژوهش نشان داد که تفاوت مهمی در ادراک کارکنان و اساتید از نظر اهمیت رهبری اخلاقی یا آنچه رهبری اخلاقی نامیده می شود وجود ندارد . همچنین ارتباطات میان آنها مورد توجه قرار گرفت و پیشنهاد شد که برای اینکه ادراک از رهبری اخلاقی ارتقا یابد ، ارتباط بین مدیر و کارکنان بهبود یابد . همچنین کارکنان و اساتید دید مثبتی از رفتارهای واقعی روسا و هدایت کنندگان خود نداشتند . بیش از نیمی از کارکنان بدگمانی اندکی درباره مدیر خود داشتند و معتقد بودند که مدیران آنها در مورد نگرانی های مالی حالت مصالحه ای ندارند .
ریسک و همکاران ( 2006 ) مطالعه ای توصیفی انجام دادند که به این منظور از نتایج برنامه پژوهشی اثر بخشی رفتار سازمانی و رهبری جهانی که مطالعه ای در مورد رهبری و فرهنگ در 62 جامعه مختلف بود استفاده شد که تیم تحقیق این پژوهش شامل تقریبا 180 جامعه شناس از سرتاسر جهان از تقریبا 17000 مدیر میانی از 931 سازمان در 62 جامعه مختلف و سه صنعت مختلف در میانه دهه ی 1990 بود . یافته های تحقیق نشان داد که صفات ممتازِ درستی و صدافت ، بشر دوستی ، انگیزش جمعی و تشویق چهار ویژگی رهبری اخلاقی است که در جوامع غربی به طور همگانی حمایت شده و به عنوان رفتار ها و ویژگی هایی که یک فرد برای اینکه رهبری اثر بخش باشد ، دیده شده است . فرهنگ ها در درجه ی توافق بر هر بعد و ویژگی متفاوت هستند . بیشترین موافقت برای بعد صفات ممتازِ درستی و صدافت در میان جوامع اروپای شمالی وجود دارد . بیشترین موافقت در بعد بشر دوستی در جوامع جنوب شرقی آسیا وجود دارد . آمریکای لاتین بر انگیزش جمعی بیشترین توافق را دارند . جوامع اروپای شمالی نیز در انگیزش جمعی و همچنین تشویق بیشترین توافق را دارند . به طور کلی فرهنگ ها به طور معناداری در درجه توافق بر روی هر بعد از رهبری اخلاقی متفاوت می باشند .
ساترلند (2010) در پژوهشی به بررسی رابطه بین رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی پرداخت . متغیر مستقل تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر وابسته آن تعهد سازمانی می باشد . داده ها از نمایندگان مختلف از 130 صنعت و تجارت متفاوت با خصوصیات حرفه ای ، سطوح سازمانی و مسئولیت سرپرستان ، سن و تحصیلات مختلف جمع آوری شده است که 250 نفر به پرسشنامه ها پاسخ دادند . نتایج پژوهش بیان داشت که تعهد عاطفی ارتباط مثبت و معناداری با رهبری اخلاقی مدیران پاسخگویان دارد و اینکه سطوح بالاتر رهبری اخلاقی با سطوح بالا تر تعهد عاطفی مرتبط است . در این پژوهش ارتباط معناداری بین تعهد مستمر و رهبری اخلاقی یافت نشد و بین تعهد هنجاری و رهبری اخلاقی رابطه معنادار و مثبتی وجود دارد و بین رهبری اخلاقی و جنسیت مدیران نیز رابطه معناداری یافت شد ولی بین رهبری اخلاقی درک شده و جنسیت کارمندان رابطه ای یافت نشد و
بین سن مدیران و میزان رهبری اخلاقی رابطه وجود داشت و مدیران جوانتر ( 50 سال و پایین تر ) اخلاقی تر ارزیابی شدند و بین رهبری اخلاقی و سطح تحصیلات مدیران نیز رابطه ای یافت نشد.
آوی و همکاران نیز (2010)در پژوهشی که جامعه آماری آن را کارکنان مربوط به یک دانشگاه بزرک مخصوصا فارغ التحصیلانی که صاحب تجارت ، مدیران ارشد یا شرکای شرکت های بزرگ که تازه استخدام شده بودند تشکیل می دادند. به منظور تحقیق درباره رفتار رهبری و رفتار سازمانی انجام دادند . متغیر مستقل تحقیق در این تحقیق رهبری اخلاقی و متغیر های وابسته رفتار شهر وندی سازمانی و رفتار های بد در محیط کاربود و اعتماد به نقس کارکنان به عنوان متغیری تعدیل کننده در نظر گرفته شده است . یافته های تحقیق نشان داد که رهبری اخلاقی ارتباط مثبتی بر رفتار شهر وندی کارکنان و ارتباط منفی با سوء رفتار در محیط کار دارد و محققان دریافتند که این ارتباطات به وسیله اعتماد به نفس کارکنان به طور معناداری با چگونگی تاثیر و اینکه آیا زیر دستان از رهبران اخلاقی تاثیر می گیرند ارتباط دارد و اینکه وقتی رهبری اخلاقی بالا باشد پیروان با اعتماد به نفس پایین بیشتر رفتار شهروندی دارند و کمتر سوء رفتار سازمانی از خود نشان می دهند نسبت به کسانی که اعتماد به نفس بالایی دارند و به طور خلاصه بیان داشت که حداقل یک جنبه از اختلافات فردی زیر دستان ممکن است بر اثر بخشی رهبری اخلاقی موثر باشد.
2-3- مدل مفهومی تحقیق
در مدل مفهومی به کار رفته در این پژوهش تاثیر ابعاد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی از متغیر رهبری اخلاقی که متغیر مستقل تحقیق می باشد بر روی ابعاد تعهد عاطفی ، تعهد مستمر و تعهد هنجاری مربوط به تعهد سازمانی که متغیر وابسته لحاظ گردیده نشان داده شده است .


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عجایب المخلوقات

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

2-3 شکل مدل مفهومی تحقیق

 
 

(مایر و آلن ، 1997) (براون و همکاران ، 2005)

( الهه راهداری شمالی و همکاران ، 1390)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه ی میان رهبری اخلاقی و تعهد سازمانی کارکنان ستادی بانک ملی در شهر تهران صورت گرفته است .
متغیر مستقل تحقیق رهبری اخلاقی می باشد ، در این تحقیق منظور از رهبری اخلاقی تعریفی است که توسط براون و همکاران (2005) ارائه شده است و مدل استفاده شده در این زمینه مدل براون و همکاران می باشد که در آن رهبری اخلاقی از دو بعد فرد اخلاقی و مدیر اخلاقی به منظور یافتن مدلی مناسب جهت رهبری اخلاقی صورت پذیرفت . مشاهده گردید که اکثر محققان از مدل براون و همکاران استفاده کرده اند و این مدل در بین محققان از مقبولیت خوبی بر خوردار است .
متغیر وابسته در پژوهش حاضر تعهد سازمانی است که برای سنجش آن از مدل مایر و آلن (1997) استفاده شده است که در بر گیرنده سه نوع تعهد سازمانی است : تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر . تعهد عاطفی به احساس هویت و درگیر شدن و حس تعلق کارکنان به سازمان اشاره دارد و بیان می دارد که کارکنان در سازمان می مانند به این دلیل که خودشان می خواهند در سازمان بمانند. تعهد مستمر به آگاهی فرد به هزینه های مربوط به ترک سازمان اشاره دارد . کارکنانی که بر اساس تعهد مستمر در سازمان می مانند ‏، به خاطر اینکه به آن نیاز دارند . تعهد هنجاری به احساس التزام و وظیفه به ماندن در سازمان بر می گردد. کارکنان با احساس بالای تعهد هنجاری در سازمان می مانند به این خاطر که بایستی بمانند(آلن و مایر ، 1991 : 68 ) . از میان همه ی مدل های تعهد سازمانی تحقیق شده در این سال ها ، مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر بیشترین حمایت تجربی را از سوی محققان به دست آورده است . مدل سه بخشی تعهد سازمانی آلن و مایر گسترده ترین مدل استفاده شده در تحقیقات تعهد سازمانی می باشد و مقبولیت زیادی را در بین پژوهشگران دارد لذا مدل به کار رفته برای تعهد سازمانی آلن و مایر می باشد .
متغیر های توصیفی در این تحقیق در قالب پنج متغیر جنسیت ، سن ، سابقه خدمت کارکنان ، وضعیت تاهل و حوزه کاری (رسته شغلی) وارد شده که تاثیرات آنها بر تعهد سازمانی و رهبری اخلاقی سنجیده شده است .

دیدگاهتان را بنویسید