منابع پایان نامه درباره مسئولیت پذیری، جو سازمانی، رگرسیون، ریسک پذیری

دانلود پایان نامه

گ سازمانی
ریسک پذیری
306/0
001/0

خلاقیت
212/0
02/0

هویت
076/0
4/0

انسجام
356/0
0001/0

کنترل
244/0
01/0

رهبری
261/0
006/0

حمایت مدیر
266/0
005/0

سیستم پاداش
076/0
4/0

سازش با پدیده تعارض
131/0
1/0

الگوی ارتباطی
449/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (306/0، 212/0، 076/0، 356/0، 244/0، 261/0، 266/0، 076/0، 131/0 و 449/0) به ترتیب در سطوح (001/0، 02/0، 4/0، 0001/0، 01/0، 006/0، 005/0، 4/0، 1/0 و 0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که سطوح قابل قبول باید از مقدار (05/0) کمتر باشد لذا ضرایب مولفه های ریسک پذیری، خلاقیت، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیر، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی معنادار شده اند بنابراین بین مولفه های ریسک پذیری، انسجام، کنترل، رهبری، حمایت مدیر، سازش با پدیده تعارض و الگوی ارتباطی با مسئولیت پذیری در سطح (01/0) (01/0P< ) و بین مولفه خلاقیت با مسئولیت پذیری در سطح (05/0) (05/0P< ) رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.
فرضیه فرعی دوم: بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری رابطه معناداری وجود دارد .
جهت بررسی این فرضیه از روش آماری ضریب همبستگی پیرسون استفاده می شود.
جدول 6-4: ضریب همبستگی بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری

مسئولیت پذیری

ضریب همبستگی
› P
ابعاد جو سازمانی
وضوح و توافق هدف
317/0
001/0

وضوح و توافق نقش
451/0
0001/0

رضایت از پاداش
232/0
016/0

رضایت و توافق بر رویه ها
209/0
03/0

اثربخشی ارتباطات
410/0
0001/0

با توجه به جدول فوق می توان متوجه شد که ضرایب همبستگی برابر با (317/0، 451/0، 232/0، 209/0 و 410/0) به ترتیب در سطوح (001/0، 0001/0، 016/0، 03/0 و 0001/0) بدست آمده اند و از آنجا که سطوح قابل قبول باید از مقدار (05/0) کمتر باشد لذا ضرایب تمامی مولفه های جو سازمانی معنادار شده اند بنابراین بین مولفه های وضوح و توافق هدف، وضوح و توافق نقش و اثربخشی ارتباطات در سطح (01/0) (01/0P< ) و بین مولفه های رضایت از پاداش و رضایت و توافق بر رویه ها در سطح (05/0) (05/0P< ) با مسئولیت پذیری رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه درموردتحلیل داده، تحلیل داده های تاریخی، داده های سانسور شده
فرضیه فرعی سوم: ابعاد فرهنگ سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشند.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است.
جدول7-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد فرهنگ سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان

R
² R
F
› P
β
T
› p
متغیر های پیش بین
ریسک پذیری
505/0
25/0
32/3
001/0
125/0
07/1
2/0

خلاقیت

093/0-
792/0-
4/0

هویت

016/0
164/0
8/0

انسجام

109/0
801/0
4/0

کنترل

110/0
898/0
3/0

رهبری

093/0
793/0
4/0

حمایت مدیر

063/0
600/0
5/0

سیستم پاداش

039/0
405/0
6/0

سازش با پدیده تعارض

068/0-
665/0-
5/0

الگوی ارتباطی

301/0
55/2
012/0

همانگونه که مشاهده میشود مقدار F برابر با ( 32/3) در سطح (001/0) بدست آمده و از آن جا که این مقدار از سطح قابل قبول (05/0) کوچکتر است لذا مقدار آماره معنادار گردیده (01/0P< ) است. و با توجه به سطح معناداری ستون آخر میتوان نتیجه گرفت که، مقدار بتای مولفه الگوی ارتباطی معنادار شده است (05/0P< ). یعنی اینکه مولفه الگوی ارتباطی می تواند مسئولیت پذیری را پیش بینی نماید. و ضریب همبستگی چندگانه (ضریب تعیین) محاسبه شده بر اساس این مولفه (25/0) است، یعنی این مولفه می تواند (25) درصد واریانس متغیر مسئولیت پذیری را پیش بینی کند. فرضیه فرعی چهارم: ابعاد جو سازمانی به طور معناداری قادر به پیش بینی مسئولیت پذیری می باشند.
برای بررسی این فرضیه از رگرسیون چند متغیره به روش همزمان استفاده گردیده است.

جدول8-4: مشخصه های آماری رگرسیون بین ابعاد جو سازمانی با مسئولیت پذیری به روش همزمان

دیدگاهتان را بنویسید