منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، وظیفه گرایی، فلسفه اخلاقی، رفتار شهروندی

دانلود پایان نامه

فلسفه های اخلاقی ………………………………………………………………………………………………30
2-2-5-1 ) دسته بندی بر حسب هدف یا فرآیند ……………………………………………………….30
2-2-5-2 ) دسته بندی محوری ………………………………………………………………………………31
2-2-5-3 ) دسته بندی فورسیت …………………………………………………………………………….32
2-2-5-4) دسته بندی قاری سید فاطمی……………………………………………………………………..33
2-2-5-5 ) دسته بندی الوانی …………………………………………………………………………………….35
2-2-5-6) دسته بندی رحمان سرشت ………………………………………………………………………..36
2-2-5-7 ) دسته بندی لدبتر………………………………………………………………………………………37
2-2-5-8 ) دسته بندی هس مر ………………………………………………………………………………..38
2-2-6) پیامد اخلاق در سازمانها …………………………………………………………………………………………………43
2-3): رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار فرا نقش……………………………………………………………44
2-3-1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………….44
2-3-2 ) اهمیت رفتار فرا نقش در سازمانها……………………………………………………………………………………….44
2-3-3 ) فلسفه اخلاقی بعنوان یکی از ویژگی های کارکنان ……………………………………………………………..46
2-3-4 ) الگوی تصمیم گیری اخلاقی ……………………………………………………………………………………………..48
2-3-4-1 ) تجزیه و تحلیل اقتصادی …………………………………………………………………….49
2-3-4-2 ) تجزیه وتحلیل قانونی …………………………………………………………………………49
2-3-4-3 ) تجزیه وتحلیل فلسفی …………………………………………………………………………49
2-3-5 ) نقش فلسفه اخلاق فرد در تصمیم گیری و رفتار فرا نقش……………………………………………………..50
2-4): پیشینه تحقیقاتی…………………………………………………………………………………………………………………..52
2-4-1) مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………….52
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-4-2) پیشینه تحقیقات داخلی ………………………………………………………………………………………………………52
2-4-3) پیشینه تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………………………………………54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3-1)مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………..57
3-2) روند اجرای تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………57
3-3) روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..57
3-4) جامعه آماری ……………………………………………………………………………………………………………………58
3-5) نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………………………….58
3-6) روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………….58
3-7) روایی و پایایی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………59
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده ها ……………………………………………………………………………………………..60

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات
4 – 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..62
4 – 2 ) توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………….62
4-2-1) جنسیت ………………………………………………………………………………………………………..62
4-2-2) سن ……………………………………………………………………………………………………………..63
4-2-3) تحصیلات …………………………………………………………………………………………………….63
4-2-4) ارتباط رشته …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-5) سابقه خدمت …………………………………………………………………………………………………..64
4-2-6) نوع شغل ………………………………………………………………………………………………………..65
4-2-7) قانون طلایی …………………………………………………………………………………………………65
4-2-8) منفعت گرایی …………………………………………………………………………………………………65
4-2-9) وظیفه گرایی ………………………………………………………………………………………………….66
4-2-10) عدالت گرایی ………………………………………………………………………………………………66
4-2-11) آزادی فردی …………………………………………………………………………………………………67
4-2-12) نوع دوستی ………………………………………………………………………………………………….67
4-2-13) فضیلت مدنی ……………………………………………………………………………………………….67
4-2-14) وجدان کاری ……………………………………………………………………………………………….68
4-2-15) جوانمردی ……………………………………………………………………………………………………68
4-2-16) ادب و نزاکت ………………………………
……………………………………………………………….68
فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-2-17) رفتار شهروندی …………………………………………………………………………………………….69
4 – 3 ) آزمون فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………69
4 – 3-1 ) آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………69
4 – 3-2 ) آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………..70
4 – 3-3 ) آزمون فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………..71
4 – 3-4 ) آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………….72
4 – 3-5 ) آزمون فرضیه فرعی چهارم ……………………………………………………………………73
4 – 3-6) آزمون فرضیه فرعی پنجم ………………………………………………………………………….74

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهتحول گرا، حکمرانی خوب، مزیت رقابتی، توانایی ها

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهاد
5 – 1 ) مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2 ) نتایج آمار توصیفی …………………………………………………………………………………………………………..76
5 – 2-1 ) توصیف پاسخ دهندگان ………………………………………………………………………………76
5 – 2-2 ) توصیف متغیر های تحقیق …………………………………………………………………………76
5 – 3 ) نتایج آمار استنباطی ………………………………………………………………………………………………………..79
5 – 3-1 ) نتیجه آزمون فرضیه اصلی……………………………………………………………………………….79
5 – 3-2 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 1 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-3 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 2 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-4 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 3 ……………………………………………………………………..80
5 – 3-5 ) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 4 ……………………………………………………………………..81
5 – 3-6) نتیجه آزمون فرضیه فرعی 5

دیدگاهتان را بنویسید