منابع پایان نامه ارشد درباره فلسفه اخلاق، انحراف معیار، وظیفه گرایی، جامعه آماری

دانلود پایان نامه

فصل سوم
روش اجرای تحقیق

3 – 1 ) مقدمه
تحقیق فرایندی پویا برای حل مسائل و دستیابی به راه حل مشکلات می‌باشد. بشر از دیر باز به دنبال شناخت پدیده‌ها بوده است و از همان زمان مباحثی پیرامون روش شناخت در ذهن وی قرار گرفته است. پایه هر تحقیق «روش شناخت یا روش تحقیق» است. روش شناسی مبحثی است که به بررسی روش‌های شناخت در علوم می‌پردازد . هدف از انتخاب روش تحقیق این است که پژوهشگر مشخص نماید چه روشی را به کار گیرد تا او را هر چه دقیقتر و آسان تر در دستیابی به پاسخهای احتمالی یاری نماید . دستیابی به اهداف علم یا شناخت علمی میسر نخواهد بود ، مگر زمانی که با روش شناسی درست صورت پذیرد.پژوهشگر باید توجه کندکه اعتبار دستاوردهای تحقیق به شدت تحت تاثیر روشی است که برای تحقیق خود برگزیده است (خاکی ، 1382) .

3 – 2 ) روند اجرای تحقیق
برای اندازه گیری متغیرهای تحقیق ابتدا به طراحی پرسشنامه پرداخته شد . پس از سنجش روایی و پایایی پرسشنامه، به تعیین جامعه آماری و نمونه آماری اقدام گردید. سپس پرسشنامه ها را میان اعضای نمونه توزیع شده و پس از جمع آوری پرسشنامه ها، به استخراج داده ها از سوالات و جمع بندی آنها می پرداخته شد . پس از وارد نمودن نتایج در نرم افزار spss و تجزیه و تحلیل داده ها توسط نرم افزار و استخراج اطلاعات مورد نیاز ، اطلاعات به دست آمده تفسیر گردید و آنگاه نتیجه گیری کرده و پیشنهادهای خود را ارائه می دهیم.

3 – 3 ) روش تحقیق
روش تحقیق ( متدولوژی ) عبارت است از پاسخ یابی علمی به سوال تحقیق . با توجه به اینکه در این تحقیق سعی بر آن است تا به بررسی رابطه فلسفه اخلاقی و رفتار شهروندی سازمانی در شرکت گاز استان گیلان پرداخته شود، لذا این تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش تحقیق از نوع روش این تحقیق ، توصیفی–همبستگی است زیرا هم به توصیف و تفسیر آنچه که هست می پردازد و هم به بررسی رابطه بین متغیرهای تحقیق.

3– 4 ) جامعه آماری
جامعه آماری عبارت است از مجموعه ای از افراد یا واحدهایی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند. 1255 نفر ار کارکنان شرکت گاز استان گیلان مشغول در واحدهای صفی و ستادی جامعه آماری این تحقیق می باشند .
3– 5) نمونه آماری
گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشتمل بر برخی از اعضا که از جامعه آماری انتخاب شده اند. (سکاران، 1390). در این تحقیق حجم نمونه باتوجه به جامعه آماری وجدول مورگان تعداد 297 نفر محاسبه شده است و بدلیل اینکه هدف از انجام این تحقیق رسیدن به یک نتیجه و دستاورد علمی با قابلیت تعمیم پذیری بود بنابراین روش نمونه گیری این تحقیق تصادفی ساده (سیستماتیک ) انتخاب گردید . برای اطمینان از بازگشت صحیح و کامل پرسشنامه های مورد نیاز تعداد 370 پرسش نامه ( بر اساس لیست اسامی کارکنان که از امور اداری شرکت تهیه گردیده بود ) پخش و تعداد 354 برگشت داده شدند که تعداد 339 پرسش نامه قابل تحلیل بود .

3 – 6 ) روش و ابزار گردآوری داده ها
پژوهشگر بر حسب روش تحقیق مورد نظر خود و نوع داده هایی که قصد جمع آوری آنها را دارد ، تصمیم می گیرد که از چه ابزاری برای گردآوری داده های خود استفاده کند در تحقیق حاضر ،برای تهیه ادبیات موضوع در پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات میدانی همچنین برای جمع آوری داده ها از ابزار پرسشنامه استفاده شد و روش ارسال و جمع آوری آن به وسیله مراجعه حضوری انجام شد.
در این تحقیق از پرسشنامه بسته(پرسشنامه استاندارد) استفاده شده است و در سوالات پرسشنامه که برای سنجش متغیرهای اصلی مورد استفاده قرار گرفته از مقیاس لیکرت 5 گزینه ای استفاده شده است. پرسشهای متغیر رفتار شهروندی سازمانی از تحقیق پودساکوف و دیگران(1990) همراه با اندکی جرح و تعدیل و همچنین پرسشنامه متغیر فلسفه اخلاقی نیز از تحقیق کوجالا، لامسا و پتینا (2009) استخراج شده است . در پرسشنامه فلسفه اخلاقی کارکنان با طرح یک سناریو نظر کارکنان را راجع به اخراج کارمندی که تنها سه سال تا بازنشستگی اش مانده به دلیل وضعیت بد مالی شرکت جویا شدیم .
3-7) روایی و پایایی تحقیق
در ارزیابی پرسشنامه با دو سوال کلی روبه رو هستیم:
1 . ابعاد و عناصر یک مفهوم تا چه حد تحت پوشش دقیق قرار گرفته است (روایی).
با توجه به اینکه دراین تحقیق از پرسشنامه های استاندارد خارجی استفاده شده است ، تا حد زیادی از روایی لازم برخوردار میباشد. همچنین برای اطمینان کامل در مورد روایی محتوا پرسشنامه تحقیق، از نظرات جمعی از اساتید استفاده شد و اصلاحات لازم لحاظ گردید.
2. پرسش دوم این است که نمونه پرسشنامه تا چه حد معرف دقیق مرجع وسیع تر پرسش هایی که از آن استخراج شده است (پایایی ) .
برای سنجش پایایی پرسشنامه از سازگاری درونی و با روش آلفای کرونباخ استفاده شد . برای این منظور تعداد 30 پرسشنامه در بین جامعه مورد مطالعه توزیع و آلفای کرونباخ پرسشنامه ها محاسبه گردید . جدول 3-2 متغیرها ، ابعاد ، سوالات مربوطه و ضریب آلفای هر یک در مرحله نهایی را نشان می دهد.

جدول(3-2) ابعاد متغیرها و سوالات مربوطه و ضریب پایائی متغیرها
متغیر
ابعاد
سوالات
مربوطه
تعداد سوالات

آلفای کرونباخ

آلفای کرونباخ کل

نتیجه
فلسفه اخلاقی
قانون طلایی
2،4،8،9
4
0.787
0.764
مورد تأیی
د

منفعت گرایی
5،11،15،17
4
0.716

مورد تأیید

وظیفه گرایی
3،7،14،16
4
0.786

مورد تأیید

عدالت گرایی
1،12
2
0.711

مورد تأیید

آزادی فردی
6،10،13
3
0.886

مورد تأیید
رفتار شهروندی سازمانی
وجدان کاری
1،2،3،4
4
0.733
0.838
مورد تأیید

نوع دوستی
5،6،7
3
0.784

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   کولی کنار آتش

مورد تأیید

فضیلت مدنی
8،9،10،11
4
0.798

مورد تأیید

جوانمردی
12،13،14
3
0.856

مورد تأیید

ادب ونزاکت
15،16
2
0.704

مورد تأیید

3 – 8 ) روش تجزیه و تحلیل داده ها
در تحقیق حاضر با استفاده از نرم افزار SPSS از دو نوع آمار توصیفی و استنباطی برای تحلیل
داده ها استفاده شده است. در سطح توصیفی با استفاده از مشخصه های آماری نظیر فراوانی، درصد، به رسم نمودارها و تجزیه و تحلیل اطلاعات پرداخته شد و در سطح استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون برای رد یا تایید فرضیات و رتبه بندی آنها استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل
داده ها

4 – 1 ) مقدمه
فصل چهارم، به تجزیه و تحلیل داده های تحقیق می پردازد. پرسشنامه های توزیع شده پس از جمع آوری می بایست مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد تا بتوان دلایل کافی جهت رد یا پذیرش فرضیه های تحقیق به دست آورد. برای این منظور ابتدا مقدار هر متغیر بر اساس شاخص های موجود محاسبه شده و سپس توصیف اطلاعات حاصل شده در قالب جداول و نمودار آمار توصیفی صورت می پذیرد تا دیدگاهی کلی از چگونگی توزیع آنها ایجاد نماید . سپس با تعیین الگو برای آزمون فرضیات تحقیق، پس از ورود داده ها به نرم افزار آماری spss با استفاده از فنون تحلیل آماری ذکر شده در فصل سوم، به تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیات پرداخته خواهد شد .
4 – 2 ) آمار توصیفی
ابتدا از آمار توصیفی برای توصیف هر متغیر استفاده شده است .که برای این کار از نمودارهای ستونی و جداول فراوانی بهره برده شده است . جزئیات مربوطه در صفحات بعد بیان گردیده است.

4-2-1) متغیر های جمعیت شناختی
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 2/83 درصد از پاسخگویان مرد و 8/16 درصد زن بوده اند.

نمودار ستونی جنسیت
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 4/2 درصد زیر 25 سال، 3/46 درصد از پاسخگویان در رده سنی 25 تا 35 سال، 3/33 درصد بین 35 تا 45 سال و 0/18 درصد بالای 45 سال بوده اند.

نمودار ستونی سن

نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 8/1 درصد از پاسخگویان دارای تحصیلات زیر دیپلم، 1/27 درصد ، دیپلم، 2/21 درصد ، فوق دیپلم، 8/42 درصد لیسانس و 1/7 درصد فوق لیسانس و بالاتر بوده اند.

نمودار ستونی تحصیلات
نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 5/65 درصد از پاسخگویان با رشته تحصیلی مرتبط با شغل و 5/34 درصد غیر مرتبط بوده اند.

نمودار ستونی ارتباط رشته با شغل

نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 5درصد از پاسخگویان سابقه زیر 2 سال، 6/10درصد دارای سابقه 2تا5 سال ، 3/33درصد دارای سابقه 5تا10سال و 51درصد دارای سابقه بالای 10 سال بوده اند .

نمودار ستونی سابقه خدمت

نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که 7/48 درصد از پاسخگویان دارای نوع شغل رسمی، 2/29 درصد قراردادی، 1/22 درصد پیمانکاری بوده اند.

نمودار ستونی نوع شغل

4–2-2 ) توصیف متغیرهای تحقیق
آمار توصیفی متغرهای این تحقیق به این شرح است :
4-2-2-1) قانون طلایی
متغیر قانون طلایی دارای میانگین 89/12 و انحراف معیار 84/2 و واریانس 08/8 می باشد. همچنین قانون طلایی دارای حداقل نمره 4 و حداکثر 20 است.

نمودار هیستوگرام قانون طلایی

4-2-2-2) منفعت گرایی
متغیر منفعت گرایی دارای میانگین 69/12 و انحراف معیار 10/3 و واریانس 62/9 می باشد. همچنین منفعت گرایی دارای حداقل نمره 4 و حداکثر 20 است.

نمودار هیستوگرام منفعت گرایی

4-2-2-3) وظیفه گرایی
متغیر وظیفه گرایی دارای میانگین 34/11 و انحراف معیار 87/1 و واریانس 50/3 می باشد. همچنین وظیفه گرایی دارای حداقل نمره 6 و حداکثر 17 است.

نمودار هیستوگرام وظیفه گرایی

4-2-2-4) عدالت گرایی
عدالت گرایی دارای میانگین 46/7 و انحراف معیار 86/1 و واریانس 46/3 می باشد. همچنین عدالت گرایی دارای حداقل نمره 2 و حداکثر 10 است.

نمودار هیستوگرام عدالت گرایی

4-2-2-5) آزادی فردی
متغیر آزادی فردی دارای میانگین 45/8 و انحراف معیار 89/1 و واریانس 57/3 می باشد. همچنین آزادی فردی دارای حداقل نمره 3 و حداکثر 14 است.

نمودار هیستوگرام آزادی فردی

4-2-2-6) رفتار فرانقش
متغیر رفتار فرانقش دارای میانگین 09/39 و انحراف معیار 01/6 و واریانس 09/36 می باشد. همچنین رفتار فرانقش دارای حداقل نمره 24 و حداکثر 66 است.

نمودار هیستوگرام رفتار فرانقش
4– 3) آزمون فرضیه های تحقیق
در این قسمت به بررسی فرضیه های پژوهش می پردازیم. همانگونه که در فصل سوم بیان گردید، با توجه به نوع فرضیه از آزمون های مناسب بهره خواهیم برد.

4-3-1) آزمون فرضیه اصلی :
بین فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری وجود دارد.

جدول 4-18) جدول همبستگی فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش
Model Summary
Model
R
R Square
Adjusted R Square
Std. Error of the Estimate
1
.303a
.092
.089< br />6.92901
a. Predictors: (Constant), فلسفه اخلاقی

ANOVAa
Model
Sum of Squares
df
Mean Square
F
Sig.
1
Regression
1641.498
1
1641.498
34.190
.000b

Residual
16179.782
337
48.011

Total
17821.280
338

a. Dependent Variable: رفتار فرانقش
b. Predictors: (Constant), فلسفه اخلاقی
بر اساس جداول همبستگی(4-18) ، میزان F در سطح 99 درصد معنی دار شده که حاکی از معنی دار بودن واریانس ناشی از گروهبندی محقق است نه عوامل دیگر (خطا). جدول همبستگی نشان می دهد که متغیرهای فلسفه اخلاقی و رفتار فرانقش کارکنان دارای رابطه معنی دار می باشند.ضریب همبستگی یا شدت رابطه 303/0 و مقدار ضریب تعیین برابر 092/0 است بدین معنی که 2/9 درصد از تغییرات رفتار فرانقش کارکنان را بوسیله فلسفه اخلاقی کارکنان می توان تبیین نمود.

4-3-2) آزمون فرضیه فرعی اول :
بین فلسفه منفعت گرایی و رفتار فرانقش کارکنان شرکت گاز استان گیلان رابطه معنی داری

دیدگاهتان را بنویسید