منابع پایان نامه ارشد درباره رفتار شهروندی، رفتار شهروندی سازمانی، فناوری اطلاعات، توسعه انسانی

سال هفتم، شماره اول، ص27-11.
سهرابی، ب.،و خانلری، ا. (1388). اخلاق فناوری اطلاعات و رفتار شهروندی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، شماره 1و2،ص10-1.
سیار، ا.، و اسلامی، س. ح. (1386). رفتار شهروندی سازمانی. ماهنامه تدبیر، شماره 187، ص59-56.
شاه محمدی، ع. (1388). درآمدی بر روش تحقیق. چاپ اول. تهران : انتشارات فریش.
صنوبری، م. (1387). رفتار شهروندی سازمانی 1 ( مفاهیم ، تعاریف ، ابعاد و عوامل موثر بر آن ). دو ماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال پنجم، شماره 16، ص99-79.
طاهری دمنه، م.، زنجیر چی، س. م.، و نجاتیان قاسمیه، م. (1390). نقش اخلاق کاری در ارتقای رفتار شهروندی. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال ششم، شماره 12، ص39-30.
قاری سیدفاطمی، س. م. (1371). بیوتکنولوژی در آیینه فلسفه اخلاق. فصلنامه باروری و ناباروری، پائیز 1371، ص72-55.
قاری سید فاطمی ، س. م. (1388). نظریات اخلاقی در آیینه حقوق. فصلنامه نامه مفید، شماره 29، ص38-23.
قاسمیان، م.، و شیروانی، ع. (1383). نقش پنج منظومه عمده اخلاقی در تصمیم‌گیری مدیران. دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت تهران، سالن همایش‌های اجلاس، دی ماه ۱۳۸۳.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با واژگان کلیدیکمال گرایی، کمالگرایی، برون گرایی

دیدگاهتان را بنویسید