مقاله رایگان درباره پردازش اطلاعات

دانلود پایان نامه

تعهد مشخص و نه در حال تجربه بحران هویت می‌باشد و اگر هم در گذشته بحران هویتی را تجربه کرده است در پی آن به تعهد نرسیده است (مارسیا 1987، ص161).

2-2-3-3- دیدگاه بروزنسکی
در طول چهار دهه گذشته تحقیقات پیرامون هویت نوجوان، براساس پارادیم پایگاه هویت مارسیا مفهوم سازی شد لیکن اخیرا بعضی محققان به فرایندهای شکل گیری هویت توجه کرده اند و بر جهت گیری پردازش شناختی- اجتماعی یا سبک هایی که نوجوانان با پایگاه های هویتی مختلف به کار می گیرند تمرکز می کنند. سبک پردازش هویت عبارت است از اینکه افراد چگونه اطلاعات مربوط به خود را پردازش می کنند چگونه درباره اطلاعات مربوط به خود و موضوعات هویتی بحث و گفتگو می کنند و تصمیم می گیرند (برزونسکی، 1989)
در نظر بروزنسکی (988) ارتباط بسیار نزدیکی بین وضعیت هویتی هر فرد و اینکه شخص درباره ی رفتار چگونه فکر می کند وجود دارد. یافته های مطالعات جدیدتر به موازات یافته های برزونسکی بوده و آنها را تایید می کند به این ترتیب که دست یابی به وضعیت هویتی، همبستگی مثبت با جهت گیری اطلاعاتی و تعهد دارد (استریمیتر ، 1993)
برزونسکی (2003) با انجام مطالعه ای در این زمینه به این نتیجه دست یافت که وضعیت هویت اکتساب شده و دیررسی هویت از سبک اطلاعاتی وضعیت هویت زود هنگام از سبک هنجاری و وضعیت سردرگم از سبک سردرگم/ اجتنابی استفاده می کنند. (برزونسکی، 2003 و 2005) از نظر برزونسکی و کوک (2005) هویت یک تصور و بازنمایی ذهنی از خود است و افراد برحسب استفاده از فرایندهای شناختی و اجتماعی و نظریه های خودساخته برای حل مسایل شخصی و تصمیم گیری ها در استفاده از سبک ها با یکدیگر تفاوت دارند. این سبک ها راه های پردازش اطلاعات و مقابله با مشکلات ناشی از بحران هویت است (دوریس و سوانسون و بیزر، 2004، برمن و شوارتز، 2001).

2-2-3-3-1- سبک هویت هنجاری
در سبک هویت هنجاری فرد ارزش های مراجع قدرت و والدین را می پذیرد. افراد دارای این سبک، انعطاف ناپذیرند و هدفهای کاری و آموزشی مشخصی دارند که از بیرون کنترل می شود.
برزونسکی و کوک(2000) در بررسی وضعیت هویت و سبک هویت دانشجویان دریافتند که افراد دارای سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با مشکلات بیشتری روبه رو هستند. نوجوانان با سبک هنجاری اغلب خود کنترل، با وجدان و هدف مدار هستند(برزونسکی، 2002).

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نورمی ، برزونسکی، تامی و کینی (1997) دریافتند که سبک هویت هنجاری با بالاتر بودن اعتماد به نفس و پایین بودن واکنش های افسردگی و روان رنجوری در ارتباط است. بوید و هانت (2003) دریافتند که سبک هویت هنجاری رابطه ی مثبتی با موفقیت دارد.

به عقیده برزونسکی (2003) سبک هویت هنجاری را جوانانی به کار می گیرند که استانداردهای مراجع قدرت و دیگر افراد مهم را درونی می کنند.
افراد هنجاری نسبت به اطلاعات تهدید کننده باورها و ارزش های خود بسته هستند به طور انعطاف ناپذیر تعهدات هویت سازمان یافته ای را پذیرفته اند و تلاش می کنند به صورت دفاعی آن را نگهداشته ادامه دهند. و به طور پایدار متعهد هستند (برزونسکی و کوک، 2000، برزونسکی 2003)

2-2-3-3-2- سبک هویت سردرگم / اجتنابی
در سبک هویت سردرگم/ اجتنابی فرد همواره به درخواست های موقعیتی واکنش نشان می دهد این گروه با تعلل و درنگ زیاد در تصمیم گیری برای مسایل شخصی و هویتی مشخص می شوند. تحقیقات نشان می دهد که سبک سردرگم/ اجتنابی با تکانشی بودن خودآگاهی حداقل ، خودکنترلی محدود و تعهد ضعیف در روابط همراه است(برزونسکی، 2002).
نورمی، برزونسکی، تامی و کینی(1997) دریافتند که سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با مشکلاتی در زمینه ی مصرف الکل و مواد مخدر و پایین بودن اعتماد به نفس و بالا بودن واکنش های افسردگی رابطه دارد.
برزونسکی و کوک(2000) نشان دادند که دانشجویان با سبک هویت سردرگم/ اجتنابی با مشکلات بیشتری مواجه اند و بوید و هانت(2003) دریافتند که سبک هویت سردرگم/ اجتنابی رابطه ای منفی با عملکرد تحصیلی دارد.

2-2-3-3-3- سبک هویت اطلاعاتی
در سبک اطلاعاتی فرد جستجوگر اطلاعات بوده در مورد مفاهیم خود شکاک و نسبت به آگاهی های مربوط به خود گشاده اند و به پردازش و ارزیابی اطلاعات قبل از تصمیم گیری می پردازند. (برزونسکی و کوک، 2005)
برزونسکی و کوک(2000) در بررسی وضعیت هویت و سبک هویت دانشجویان دریافتند که تفاوت در وضعیت هویت علتی برای تغییر معنادار در پیشرفت و خودمختاری تحصیلی درگیری آموزشی و رشد روابط بین فردی است. دانشجویان با سبک هویت اطلاعاتی برای انطباق موثر با محیط آمادگی بهتری دارند(برزونسکی، 2002)
نورمی، برزونسکی، تامی و کینی(1997) دریافتند که سبک هویت اطلاعاتی با بالاتر بودن اعتماد به نفس و پایین بودن واکنش های افسردگی و روان رنجوری در ارتباط است.
برزونسکی و کوک(2000) نشان دادند که دانشجویان با سبک اطلاعاتی آمادگی بهتری برای انطباق با محیط دانشگاه دارند. بوید و هانت (2003) دریافت که سبک هویت اطلاعاتی رابطه ی مثبتی با موفقیت دارد.
به عقیده برزونسکی (2003) سبک اطلاعاتی معرف جوانانی است که به طور فعال از طریق جستجو و ارزیابی اطلاعات مربوط به خود احساس هویت را ایجاد می کنند جوانان اطلاعات محور به طور فعال درباره خودپنداره های خودنگرشی انتقادی دراند و وثتی با اطلاعات متفاوت مواجه می شوند به آزمون تجدید نظر و انطباق ساختار هویت خود و شرایط جدید تمایل دارند (برزونسکی 2003) جهت گیری هویت اطلاعاتی با خوداکتشافی فعال تصمیم گیری آگاهانه ، خودمختاری و استقلال در قضاوت سطوح بالا ی پیچیدگی شناختی نیاز بالا برای شناخت و قوت هویت شخصی همراه است (دورییز و همکاران، 2008).

2-2-4- ارتباط سبک های هویت و تعهد هویت
برزونسکی(2000) با بررسی زیربناهای شناختی- اجتماعی وضعیت سبک های هویت، سه سبک اطلاعاتی، هنجاری، و سردرگم/ اجتنابی را فرض نمود این سبک ها در واقع شیوه های شناختی- اجتماعی برای پردازش اطلاعات مرتبط با خود هستند.
رانانسی و فونیکس (1997 نقل در برزونسکی، 2005) با رویکردی پسامدرن نسبت به هویت آن را غیرمتمرکز، پویا، متعدد ،وابسته به بافت نسبی، سیال و چند بخشی می انند. مفهوم هویت های چندگانه با درنظر گرفتن مولفه های یک هویت واحد تفاوت می کند. هویت ساختار مفهومی سطح بالایی است که کوشش می کند مولفه های جدای از هم را به صورتی پرمعنا و قابل درک، وحدت بخشد و سازمان بدهد. ساختار هویت خصوصا مفروضه های ضمنی معیارها و تعهدات ارزشی که “هسته سخت” آن را ایجاد می کنند احساسی از یگانگی و تداوم خود را برای افراد فراهم می آورند و به عنوان یک “دیدگه شخصی” در دنیای پسامدرن عمل می کنند. برزونسکی (1989) سه سبک پردازش هویت را مطرح می کند:
سبک هویت اطلاعاتی: تمایل به بررسی راه حل های چندگانه برای مساله به منظور جست و جوی چند جایگزین قبل از متعهد شدن به یکی از آنهاست (بزونسکی، 1993) افراد دارای سبک اطلاعاتی فعالانه به دنبال جمع آوری ، پردازش و ارزیابی هویت هستند لذا آنها اطلاعات محیطی را می پذیرند و در صورت مواجه شدن با اطلاعات ناهماهنگ با هویت خود سعی می کند درباره ی ویژگی های هویت خود تجدید نظر کنند(برزونسکی، 1990)
سبک هویت هنجاری : تمایل به هم نوا شدن با انتظارات خانواده و اجتماع و درجه بالایی از تعهد به افراد مهم و استفاده از نظر آنهاست(برزونسکی، 1992). افراد دارای سبک هنجاری در فرایند رشد و بهبود هویت خود انعطاف نشان نمی دهند و به حفظ هویت خود تمایل دراند. آنها معمولا اطلاعات مغایر با جنبه های اساسی هویت خود مانند باورها ، ارزشها و اهداف خود را نمی پذیرند (برزونسکی ، 1994).
سبک هویت مغشوش / اجتنابی: تمایل به تعلل و به تاخیر انداختن تصمیم گیری های شخصی و اجتناب از پرداختن به موضوعات هویت است( برزونسکی، 1990). سبک سردرگم اجتنابی توصیف کننده افرادی است که معمولا در تصمیم گیری های خود تعلل نشان می دهند و سعی می کنند که تا حد امکان آنها را به تاخیر بیندازند آنها برای مواجه شدن با مشکلات شخصی و مسائل مرتبط به هویت خود و حل آن تمایلی ندارند (برزونسکی، 1994)
سبک های هویت براساس میزان تعهد و کاوشگری افراد قابل تمایز هستند تعهد یک چارچوب ارجاعی از ارزشها و باورهاست که ممکن است خودساخته یا تجویز شده از جانب دیگران باشد (برزونسکی، 2003) تعهد درجاتی از سرمایه گذاری شخصی است که یک فرد نسبت به شغل یا اعتقادات خود ابراز می کند(مارسیا، 1966)
افرادی که بر سبک هویت اطلاعاتی و سبک هویت هنجاری تکیه می کنند تعهدات هویت قوی تر و روشن تری نسبت به افراد مغشوش/ اجتنابی کسب کرده اند کمبود تعهدات استوار در افراد مغشوش / اجتنابی آنان را در موقعیت آسیب پذیری قرار می دهد.
افراد با سبک هویت مغشوش/ اجتنابی، با مشکلاتی برای تشکیل روابط دوستی و حفظ شبکه ای از حمایت های اجتماعی روبه رو هستند. آنها روابط ضعیفی را با همسالان برقرار می کنند. و روابط اجتماعی سطح پایینی از نظر صمیمیت ، گشودگی شکیبایی و اعتماد دارند (برزونسکی، 2005) افراد مغشوش/ اجتنابی، هنگام ورود به دانشگاه به دلیل ضعف در برقراریو نگهداری شبکه های حمایت اجتماعی و فقدان صمیمت، انعطاف پذیری و اعتماد به دیگران مشکلات اجتماعی و تحصیلی زیادی را تجربه می کنند (برزونسکی، 1998، 1992؛ برزونسکی و فراری 1996)
گرچه استفاده از سبک های پردازش اطلاعاتی و هنجاری هر دو با تعهد هویت همبستگی مثبت دارد. اما شکل گیری و ماندگاری این تعهدات مبتنی بر فرایندهای متفاوتی است. برای مثال ابلسون (1987 به نقل از برزونسکی 2004) بین مولفه های عاطفی و شناختی تعهدات شخصی تمایز قائل می شود. تعهدات شناختی مبتنی بر اطلاعات عاطفی و شناختی تعهدات شخصی تمایز قائل می شود تعهدات شناختی مبتنی بر اطلاعات هستند و گستره ای از دیدگاه ها و اعتقادات محکم را که در شبکه منسجمی از عقاید و شواهد منطقی بسط داده شده منعکس می کنند در مقابل تعهدات عاطفی یک حس غیرعقلانی ولی غیرمتزلزل اطمینان درونی را منعکس می سازند. تعهدات هنجاری نسبت به تعهدات اطلاعاتی بیشتر مبتنی بر بنیان های عاطفی هستند(برزونسکی، 2004).
نوجوانان با سبک هویت اطلاعاتی در برقراری روابط بین فردی سنجیده بهتر عمل میکنند آنها شکیبایی بیشتری را نسبت به دیگران که عقایدی متفاوت با آنها دارند نشان می دهند و نیاز کمتری به تایید دیگران برای کسب اطمینان نسبت به خود دارند (برزونسکی، 1998؛ برزونسکی و کوک، 2000) افراد با سبک هویت هنجاری نمرات کمتری را در تکلیف روابط بین فردی سنجیده به دست می آورند در نظراول ممکن است این نکته با تمایل این افراد به تمرکز روی انتظارات اجتماعی و توصیه های دیگران (برزونسکی، 1994) همخوان باشد. اگرچه این گروه با افراد سبک اطلاعاتی در روابط با همسالان قابل مقایسه هستند اما نمرات آنها در شکیبایی و خودمختاری عاطفی به صورت معناداری پایین تر است. این گروه به دلیل کاستی در خودمختاری عاطفی ارزشها و اهداف دیگران را به منظور اجتناب از احساس گناه و کسب رضایت افراد مهم درونی می کنند در حالی که ارزشها و هدف هایی که با سبک هویت اطلاعاتی درونی می شوند با رفتارهای خودتعیینی و پذیرش مسئولیت شخصی هم بستگی دارد.(دسی و رایان ، 1991، به نقل از برزونسکی 2005)
اگرچه تعهد در مدل مارسیا (1996؛ نقل از برزونسکی 2003) توجه فردی کمی را به خود جلب کرده است پژوهش های اجتماعی- شناختی زیادی (بریکمن، 1987؛ کمپل ، 1990؛ پلهام وسوان 1989؛ نقل از برزونسکی 2003؛ میوس، ایدما، هلسن و ولبرگ 1999) نشان می دهد که تعهدات فردی ثابت یا قاطعیت خود در ارتقا کارکرد فردی و بهزیستی روان شناختی نقش مهمی ایفا می کند در این قسمت به برخی از تفاوت های موجود در قدرت و وضوح معیارهای مربوط به خود اهداف، قراردادها و باورها که افراد در مقایسه با یکدیگر نشان می دهند اشاره می گردد.
همانطور که بریکمن (1987؛ نقل از برزونسکی، 2003) خاطر نشان ساخته است “تعهد رفتار فرد را در موقعیت های ی که وسوسه می شود به شکل دیگری رفتار کند. ثبات می بخشد”
تعهدات برای افراد احساس هدفمندی و جهت گیری به همراه داشته و به مثابه یک چارچوب مرجع عمل می کنند که در محدوده ی آنها رفتار و بازخورد کنترل، ارزیابی و تنظیم می گردد. (بریکمن، 1987، نقل از برزونسکی، 2003؛ نورمی 1991) مطالعات نشان داده اند که قدرت تعهد با تصمیم گیری سنجیده و حساب شده و مقابله مساله مدار رابطه ی مثبت و با اهمال کاری، دلیل تراشی، جهت گیری مبتنی بر دیگری تمایل به تجربه وحشت قبل از تصمیم گیری و کمرویی کلی رابطه ی منفی دارد(برزونسکی، 1990، 1992؛ برزونسکی و فراری، 1996) همچنین مطالعات نشان داده اند که تعهد هویت با سبک های پردازش هویت رابطه دارد. افراد با جهت گیری های پردازش اطلاعاتی و هنجاری در مقایسه با افراد سردرگم/ اجتنابی تعهدات و قراردادهای فردی قوی تری نشان می دهند(برزونسکی، 1990)
افراد دارای هویت موفق و زودرس هر دو تعهد بالایی نشان می دهند اما تعهد در افراد دارای هویت موفق بر پایه جستجوی انتخاب های هویتی است. در حالی که تعهد در افراد زودرس بر پایه جستجوی انتخاب های هویتی نمی باشد. افراد دیررس و مغشوش هیچ کدام از خود تعهد نشان نمی دهند. در افراد دیررس عدم تعهد به وسیله تداوم در فرآیند جستجوگری و در افراد مغشوش به وسیله عدم تلاش در جهت اکتشاف انتخاب های هویتی تبیین می شود.
با توجه به نظریه اریکسون انتظار می رود که هویت موفق و زودرس از حیث رشدی در مقایسه با هویت دیررس و مغشوش مطلوب تر باشد چرا که در بردارنده احساس تعهد است این فقط بخشی از واقعیت است: در حالی که در ادبیات وضعیت هویت هویت موفق در مقایسه با هویت مغشوش یک وضعیت بالیده است (میوس و همکاران، 1999). وضعیت دیررس در مقایسه با وضعیت زودرس، از بالیدگی بیشتری برخوردار است لذا به نظر می رسد که در پارادیم وضعیت هویت این علاقه یا گرایش نتیجه حفظ تعهدات نسبت به اکتشاف انتخاب های هویتی است.
اریکسون به طور موکد پیامد شکل گیری هویت مطلوب را از نظر رشدی با قضاوت فردی مناسب احساس یکپارچگی درونی و ظرفیت خوب عمل کردن (آنچه که می تواند به عنوان ویژگی های افراد سالم از نظر روان شناختی محسوب شود) مربوط دانست. به عبارت دیگر نظریه سبک های هویت به جای تمرکز بر پیامد شکل گیری سبک ها، بر فرایند شکل گیری هویت تاکید می کند. شکاف مزبور به کمک مطالعاتی که در صدد بررسی رابطه ی بین سبک های هویت متفاوت و شاخص های بهزیستی (از جمله روابط مثبت با دیگران) هستند پرشده است.
پژوهش های اجتماعی- شناختی زیادی (برزونسکی، 2003) نشان داده که بین پایگاه های هویتی و تعهد با بهزیستی روان شناختی رابطه وجود دارد. تعهد در نظر اریکسون رفتار فرد را در موقعیت هایی که وسوسه می شود به شکل دیگری رفتار کند ثبات می بخشد. تعهد هویت یک چارچوب ارجاعی از ارزش ها و باورهاست که ممکن است خودساخته یا تجویز شده از جانب دیگران باشد (همان منبع )

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   برنامه ریزی راهبردی

2-2-5- چهار پایگاه اساسی هویت
دستیابی : دستیابی به هویت از نظر رشدی پیشرفته‌ترین پایگاه است. فردی که در این حلقه قرار می‌گیرد دوره‌ای از جستجوی جایگزین‌های هویت را پشت سر گذاشته و تعهدهای به خوبی تعریف شده‌ای را ایجاد کرده است. او به طور جدی انتخابهای شغلی متعددی را در نظر گرفته و با توجه به شرایط خودش تصمیم‌گیری کرده است؛ اگرچه انتخاب نهایی او می‌تواند شکل تبدیل‌یافته‌ای از خواسته‌های والدین او باشد.
در زمینه ایدئولوژی، عقاید گذشته‌اش را مجددا ارزشیابی می‌کند و به راه‌حل می‌رسد که او را آماده عمل می‌کند. به طور کلی اگر در معرض تغییرات ناگهانی محیط قرار گیرد، خود را نمی‌بازد. قدرت انعطاف، توصیف‌کننده روش این افراد با جهان است. آنان متفکر و درون‌نگر هستند و تحت تاثیر استرس، از نظر شناختی عملکرد بسیار خوبی دارند. آنان حس شوخ‌طبعی دارند و پذیرای تجارب جدید

دیدگاهتان را بنویسید