مالیات بر ارزش افزوده

دانلود پایان نامه

. عبداللهی، محمود، مبانی فقهی اقتصاد اسلامی، دفتر انتشارات اسلامی، 1375، ص 355.
. همان، ص 354.
. رضایی دوانی، مجید، سهم درآمد ناشی از داراییهای دولتی و مالیات در تأمین بودجه دولت، فصلنامه اقتصاد اسلامی، سال سیزدهم، شماره 49، بهار 1392، ص 11.
. مهتدی، علی اکبر، روح القوانین، منتسکیو، انتشارات امیرکبیر، 1343، ص 380.
. وهاب، قلیچ، پیشین، ص 45.
. http://www.hamshahrionline.ir/details/33069/Book/bookreview.
. بشیریه، حسین، پیشین، ص 20.
. دادگر، یداللّه، پیشین، ص 57 و 58.
. هداوند، مهدی و نجابت خواه، مرتضی، آیینهای تصمیم گیری در حقوق اداری، تهران، خرسندی، 1389، ص 26-29.
. همان، ص 26-29.
. ابراهیمی، محمد، نظام حقوقی حاکم بر وضع مالیات بر ارزش افزوده در ایران، تهران، جاودانه، 1390، ص 40.
. همان، ص 76
. میر معزی، حسین، نظام اقتصادی اسلام، تهران، کانون اندیشه جوان، 1388، ص 27.
. کاتوزیان، ناصر، اموال و مالکیت، تهران، میزان، 1387، ص 110.
. نیلسن، کای، واکاوی در مفهوم عدالت، ترجمه علیرضا کاهه، راهبرد، ش 30، 365.
. پاتریک هیدن، فلسفه حقوق بشر، ج1، ترجمه مهدی یوسفی و رضا علیمیرزایی، تهران، مخاطب، 1392، ص 143.
. لشکری، علیرضا، حق، عدالت و جامعه، فصلنامه جستارهای اقتصادی، ش 12، 1388، ص 38.
. حکیمی، محمد رضا، پیشین، ص 102.
. طالبی، محمد و اسمعیلی گیوی، حمید رضا، تأمینن مالی اسلامی (ابزارها، بازار و چالشهای فقهی)، تهران، دانشگاه امام صادق، 1388، ص 115.
. مهتدی، علی اکبر، پیشین، ص 371.
. George L. Salis, A Brief Introduction to the Principle of Tax Equity,2007.
http://aafm.us/article1967.html?id=214 . Visited date:15/sept/2014.
. گرجی ازندریانی، علی اکبر، مبانی حقوق عمومی، تهران، جنگل، 1391، ص 85.
. طباطبایی موتمنی، منوچهر، آزادی های عمومی و حقوق بشر، تهران، دانشگاه تهران، 1382، ص

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله تاثیر IT در آموزش -میزان پیشرفت تحصیلی و فعالیت های آموزشی