فایل پایان نامه : سرمایه فرهنگی

دانلود پایان نامه

وخودشکوفایی بامیزان اهمیت باریک اندامی رابطه دارند و رابطه عزت نفس با میزان اهمیت به باریک اندامی بیشتراست. بنابراین ارزش های افراد در ارتباط با ظاهرشان گرایش ارزشی آنها را نسبت به بدنشان شکل می دادکه این امر میزان اهمیت باریک اندامی را برای آن ها تحت تأثیر قرار می داد.
رضایی و همکاران در سال1389 در مقاله ای به بررسی «مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی» می‌پردازد. اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن بازتابی شدن هویت بدنی افراد از پیامدهای اساسی جامعه مصرفی است که در آن با تغییر ویژگی های ظاهری بدن خود مبادرت به ساختن بدن اجتماعی می پردازد. در این تحقیق سعی شده است که به این سوال پاسخ داده شود که چه عوامل اجتماعی در مدیریت بدن در افراد تاثیرگذار است .
این تحقیق با استفاده از روش پیمایشی از مجموع 6000 دانشجوی دختر دانشگاه مازندران بر مبنای فرمول کوکران 400 نمونه به روش خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شده است . ضرورت انتخاب دانشجویان دختر در این تحیق اینطور ذکر شده است که : زنان در مقایسه با مردان نسبت به وضعیت زیبایی و ظاهری خود دقت بیش تری دارند این توجه وافر آنان را وا می دارد تا رفتارهای افراطی را اتخاذ کنند. محققان در این تحقیق از نظریات فمنیسم سوسیال، فوکو ،گیدنز و گافمن برای آزمون فرضیاتشان بهره جسته اند.
نتایج پژوهش رضایی و همکارانش نشان دادند که عواملی نظیر مصرف گرایی ، فشار اجتماعی و مصرف رسانه‌ای به گونه مستقیم و معنادار با مدیریت بدن رابطه معنادار داشتند . این متغیرها روی هم 83 درصد از تغییرات مدیریت بدن را پیش بینی کردند.
ابراهیمی و بهنوئی گدنه درسال 1389 در مقاله ای به بررسی ارتباط میان «سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر جوانان» می پردازند.مدیریت ظاهر و بدن که در دنیای امروزی آن را سرمایه ی جسمانی افراد می دانند، بر حسب اینکه افراد بیش تر از چه محصولات فرهنگی استفاده می کنند به نوعی از جایگاه فرهنگی آن ها متاثر است. از این رو ، تحقیق حاضر در صدد مطاله ی رابطه ی بین سرمایه فرهنگی و مدیرت ظاهر جوانان است.
این تحقیق به روش پیمایشی و با ابزار پرسش نامه در میان جوانان 15-25 ساله ی شهر بابلسر در سال 1389 انجام شده است.روش نمونه گیری، طبقه ای خوشه ای چند مرحله ای متناسب با حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 380 نفر انتخاب می شوند.به منظور سنجش این رابطه از نظریه ی پیر بوردیو و آنتونی گیدنز استفاده شده است.
پژوهش ابراهیمی و بهنویی نشان داد که با افزایش سرمایه فرهنگی افراد نحوه مدیریت ظاهر در میان دختران و پسران افزایش می یابد. از سوی دیگر، الگوی رایج مدیریت ظاهر در میان جوانان متأثر از نوگرایی و مولفه های مرتبط با دنیای مدرن است .
ازتحقیقات دیگر که در خصوص بدن در ایران انجام شده است کارآقای ناصرالدین غراب در سال 1388 می باشدکه در قالب رساله دکترای ایشان تحت عنوان« بررسی تطبیقی طرز تلقی گروه های دینی و غیردینی نسبت به بدن»انجام شدهاست.ایشان درکارخودبامحور قراردادن دین به بررسی دیدگاه های افراد نسبت به بدنشان و همچنین اقدامات واعمالی که افراد نسبت به بدن خودانجام می دهند می پردازد.محقق در مقدمه تحقیق خود بیان می کند امروزه شاهد توجه روزافزون افراد به بدن خود می باشیم که این مداخله به اشکال گوناگون در سطح گسترده جامعه دیده می شود.جامعه شناسان این تحولات در جوامع به خصوص جامعه غربی را دوران مدرنیته متأخربه قول گیدنز حاصل سکولارشدن وتقدس زدایی تدریجی جامعه، فردیت یافتن بی سابقه، مصرف گرایی وشکل گیری منابع جدید هویت می دانند.محقق در ادامه بیان می کند ظهور بدن درعرصه عمومی وسیله ای برای هویت یابی ومعرفی خود که این با باورهاواعتقادات دینی که بدن را جوهری مستقل می داند وتأیید بر حفظ پوشش وحجاب دارند درتعارض است. بنابراین این تحولات جدید در جامعه ایران می تواند بیان گر فاصله گرفتن ازارزش های دینی وسنتی مرتبط با بدن باشد.
وی دراین تحقیق سعی می کند که به چند سوال اساسی جواب دهد که:
طرز تلقی دین باوران وغیرباوران از دین چیست ؟واین طرز تلقی های مذکور پاسخ گوی چه انگیزه های فردی واجتماعی می باشند؟ دراین تحقیق ازنظریات افرادی چون گیدنز، شیلینگ، گافمن، الیاس، فوکوو… استفاده شده است. روش تحقیق کیفی است. یافته های تحقیق از طریق مصاحبه با 81 نفراز افراد مذهبی وغیرمذهبی درگروه های سنی مختلف به دست آمده است.محقق براساس یافته های حاصل از این مصاحبه‌ها یک تیپولوژی 7 گانه ارائه داده است که براساس آن مصاحبه شوندگان براساس نوع نگرششان نسبت به بدن واقدامات ورویه هایی که در مورد آن اتخاذ می کنند به متدین صرف، مذهبی، سکولار، سکولارو سکولارمعتدل تقسیم شده اند. نتیجه گیری که محقق می کند این است که درجامعه ما نوعی چالش بین برون ودرون یا ظاهروباطن وجوددارد.یعنی افراد ممکن است به لحاظ باطنی دارای عقایدی باشند و به آن باور داشته باشند اما آنچه در ظاهر آن ها دیده می شود چیزی برخلاف عقاید درونی وباطنی آن ها باشند.
فاتحی و اخلاصی در پژوهشی با عنوان «مدیریت بدن و رابطه آن با پذیرش اجتماعی بدن»در سال 1387 به تحقیق و کندوکاو برای بررسی رابطه بین پذیرش اجتماعی بدن و مدیریت بدن پرداخته اند.
این تحقیق با روش پیمایشی داده های خود را جمع آوری نموده است . حجم نمونه این تحقیق 400 نفر از زنان 18-40 ساله ساکن در مناطق هشتگانه شیراز بوده است که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله‌ای و تصادفی ساده انتخاب شده اند .چارچوب نظری این تحقیق بر اساس نظریات گافمن، بوردیو، گیدنز و نظریه مبادله شکل گرفته است.
یافته های پژوهش حاضر حاکی از آن است که زنان توجه بالایی به تمام وجوه مدیریت از بدن داشته اند . بین متغیرهای مصرف رسانه ای ، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اجتماعی اقتصادی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنا دار وجود داشته است.
مقاله ای با عنوان «بدن به مثابه هویت» توسط آزاد ارمکی و چاوشیان در سال 1381 انجام شده است . این تحقیق به مطالعه ی تجربی فرضیه گسسته شدن شکل های هویت از موقعیت های ساختاری می پردازد.
در این پژوهش بدن به مثابه مستقیم ترین و در دسترس ترین قرارگاهی است که می تواند حامل و نمایشگر تفاوت های شیوه زندگی و شکل های هویت باشد.و بدین سان جسم به یک اصل هویتی تبدیل می شود .محققین این پژوهش به دنبال پاسخگویی بدین سوال هستند که: هم اکنون در شهر تهران بدن و ظواهر جسمانی به مثابه مقوله ای مرتبط با هویت فردی و جمعی تا چه حد مبنایی برای ترسیم خطوط اجتماعی است و آیا این تمایز ها و تفاوت ها به موازات خطوط پایگاه اجتماعی –اقتصادی و سرمایه اقتصادی است یا این که استفاده از بدن به مثابه وسیله هویت ،مستقل از تمایزها و تعین های ساختاری صورت می پذیرد؟
برای پاسخگویی به این سوال محققین داده های خود را از یک نمونه 825 نفری از ساکنان 18 سال به بالای شهر تهران جمع آوری می کنند .همچنین گرداوری داده ها از طریق مصاحبه همراه با پرسشنامه انجام پذیرفته است.
یافته های تجربی تحقیق حاضر ،تا حد قابل توجهی فرضیه این پژوهش را تایید می کند ، بعبارت دیگر داده‌ها این فرضیه را که کنترل شکل های هویت فردی و اجتماعی از طریق دستکاری و نظارت بر ظواهر جسمانی فرایندی است که به عوامل فرهنگی بیش از عوامل ساختاری مربوط می شود ،تایید می کند . یافته‌های این تحقیق حاکی از آن است که سطوح گوناگون مدیریت بدن رابطه معناداری با متغیرهایی از جمله جنس، سن ، تحصیلات، سرمایه فرهنگی ، ایدئولوژی خانواده سنتی ، دیانت و … دارد .
کلانتری و دیگران در مقاله ای با عنوان«هویت دینی و جوانان» در سال 1388به دنبال بررسی میزان احساس تعلق به هویت دینی و عوامل موثر بر آن است . هویت دینی به دلیل ماهیت و محتوایی که دارد تقریبا مهمترین بعد هویت است که نقش بسیار تعیین کننده ای در هویت یابی افراد یک جامعه بازی می کند.
جامعه آماری این تحقیق دانش آموزان سال سوم متوسطه نواحی چهار گانه آموزش و پرورش شهر شیراز هستند که نمونه ای 400 نفره شامل دختران و پسران مورد مطالعه را در بر می گیرد.تحقیق حاضر از نوع بنیادی-کاربردی است .روش تحقیق مورد استفاده میدانی است که از روش های اسنادی نیز در مطالعات مقدماتی استفاده شده است. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه خود اجراست
یافته ها نشان می دهد بیشتر دانش آموزان دارای هویت دینی بالایی هستند به طوریکه تنها 4 درصد دانش آموزان دارای هویت دینی ضعیف هستند. از میان متغیر های مستقل ، متغیرهای احساس تعلق به جامعه ، رویکرد مثبت به غرب ، فردگرایی و شکاف ارزشی رابطه معنی داری با هویت دینی دانش آموزان دارد.
سفیری وغفوری در مقاله ای به«بررسی هویت دینی و ملی جوانان شهر تهران با تاکید بر تاثیر خانواده » در سال 1388می پردازند.محققین در این مقاله سعی بر ان دارند تا از سویی به بررسی وضعیت هویت ملی و دینی جوانان شهر تهران در سه بعد احساسی ،اعتقادی و عمل بپردازند و از سویی دیگر تاثیر خانواده با توجه به نقش والدین در امر جامعه پذیری و همچنین تعامل آنان با جونان به عنوان یک نهاد اجتماعی را بررسی کنند.
این تحقیق با دیدگاه کنش متقابل نمادین انجام شده است و با روش پیمایش و بهره گیری از روش نمونه گیری چند مرحله ای ،390 نفر از جوانان 18 تا 25 ساله شهر تهران انتخاب شده و هویت مطرح شده با ویژگی های فردی و خانوادگی آنان در ارتباط قرار داده شده است.
یافته ها نشان می دهد در خانواده هایی که والدین ،پایبندی بالایی نسبت به مولفه های دینی و ملی دارند، جوانان آنها نیز از هویت ملی و دینی قوی تری برخوردار هستند. عملکرد والدین در زمینه آموزش در دو بعد ملی و دینی با هویت ملی و دینی جوانان رابطه مستقیم و مثبت دارد. میان منطقه محل سکونت و هویت ملی و دینی جوانان رایطه ی منفی و معکوس وجود دارد .با افزایش سن هویت دینی کاهش می یابد و بین تحصیلات و هویت دینی و ملی جوانان رابطه ی منفی و معکوس وجود دارد.
گنجی و دیگران در مقاله ای به بررسی رابطه« هویت دینی و سرمایه اجتماعی» می پردازند .هویت دینی از مهمترین عناصر ایجاد کننده همگنی و همبستگی اجنماعی در سطح جوامع است.این پژوهش به بررسی رابطه هویت دینی و سرمایه اجتماعی مردم شهرستان کاشان در سال 1387 می پردازد .جامعه آماری در این پژوهش افراد 20 تا 64 سال شهرستان کاشان است و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 383 نفر تعیین شده است. همچنین روش نمونه گیری ،سهمیه ای است. روش تحقیق نیز پیمایشی است و بر اساس ابزار پرسش نامه داده ها گرداوری شده است.در این تحقیق هویت دینی متشکل از سه بعد دینداری ، تعهدی و تعلقی است . یافته ها نشان می دهد که ابعاد دینداری ،تعهدی و تعلقی هویت دینی با سرمایه اجتماعی رابطه مثبت و معنی داری دارد. و در نهایت یافته ها نشان می دهد که افزایش هویت دینی افراد میزان سرمایه اجتماعی آن ها را افزایش می دهد.
در جمع بندی پیشینه ی تجربی تحقیق به این نکته باید اشاره نمود که تحقیقات انجام شده به موضوعات مختلفی پرداخته اند اما همچنان که مشاهده کردیم بر روی هویت دینی و ارتباط آن با مدیریت بدن تحقیق خاصی صورت نگرفته بود بدین معنی که ارتباط میان این دو متغیر به صورت متغیرهای اصلی در پژوهشی مشاهده نگردید اگر چه در تحقیقات قبلی بین متغیر دینداری و مدیریت بدن تحقیقات اندکی انجام گردیده است.اما رابطه ی تنگاتنگی بین تحقیقات مرور شده در بالا با پژوهش حاضر وجود دارد بدین صورت که دین و مدیریت بدن و مفروضات ونظریات مربوط به این دو متغیر در تحقیقات پیشین به چشم می خورد که برای غنای بیشتر این پژوهش از آنها استفاده می گردد.
جدول 1-2 پیشینه تحقیقات داخلی
عنوان
قالب

پژوهشگران
سال
چهاچوب نظری
روش شناسی
نتایج
بدن به مثابه هویت
مقاله
ازادارمکی، چاووشیان
1381

پیمایشی

کنترل شکل هلی هویت فردی و اجتماعی بیشتر با عوامل فرهنگی تا عوامل ساختاری ارتباط دارد.
مدیریت بدن و رابطه‌اش با پذیرش اجتماعی بدن
مقاله
فاتحی، اخلاصی
1387
گافمن/گیدنز/بوردیو/نظریه مبادله
پیمایشی
یافته های پژوهش حاضر حاکی از ان است که زنان توجه بالایی به تمام وجوه مدیریت از بدن داشته اند. بین متغیرهای مصرف رسانه ای ، پذیرش اجتماعی بدن و پایگاه اجتماعی اقتصادی با مدیریت بدن رابطه مستقیم و معنادار و بین متغیرهای دینداری و مدیریت بدن رابطه معکوس و معنا دار وجود داشته است.
عوامل اجتماعی موثر بر شکل گیری بدن
مقاله
کیوان آرا و همکاران
1391
گیدنز، ترنر، داگلاس، فوکو
پیمایشی
توصیفی-تحلیلی
یافته های این تحقیق نشان می دهد که زنان تحصیل کرده و مجرد و کم سن تر ،نمره تصویر بدنی بالاتر و نگاه مثبت تری به بدن خود دارند.رسانه ،خانواده ،مدرسه و اطرافیان از عناصر تاثیر گذار بر تصویر بدن بودند و از میان این عناصر رسانه قدرت تبیین بیش تری داشته است
مدیریت بدن و ارتباط آن با عوامل اجتماعی
پایان نامه
رضایی و همکاران
1389
فوکو/ گیدنز/ گافمن
پیمایشی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نتایج پژوهش نشان دادند که عواملی نظیر مصرف گرایی ، فشار اجتماعی و مصرف رسانه ای به گونه مستقیم و معنادار با مدیریت بدن رابطه معنادار داشتند . این متغیرها روی هم 83 درصد از تغییرات مدیریت بدن را پیش بینی کردند.
بررسی گرایش‌های ارزشی معطوف به بدن و رابطه آن با باریک اندامی در بین زنان و دختران
پایان نامه
ارشد
معصومه باقریان
1390
گیدنز، اینگلهارت، مازلو، گیبنز، وبوریمر
پیمایشی
نتایج بدست آمده بیان گر آن است که بین گرایش ارزشی افراد در دو بعد مادی وفرا مادی با اهمیت باریک اندامی رابطه وجودداردوعامل فرامادی قوی تر نسبت به بعدمادی است.
بررسی تطبیقی طرز تلقی گروه‌های دینی و غیر دینی نسبت به بدن
پایان نامه دکتری
ناصر غراب
1388
گیدنز و …
کیفی
نتیجه گیری که محقق می کند این است که درجامعه ما نوعی چالش بین برون ودرون یا ظاهروباطن وجوددارد.یعنی افراد ممکن است به لحاظ باطنی دارای عقایدی باشند و به آن باور داشته باشند اما آنچه در ظاهر آن ها دیده می شود چیزی برخلاف عقایددرونی وباطنی آن ها باشند
سرمایه فرهنگی و مدیریت ظاهر جوانان
مقاله
ابراهیمی و بهنوئی
1389
پیربوردیو/ آنتونی گیدنز
پیمایشی
با افزایش سرمایه فرهنگی افراد نحوه مدیریت ظاهر در میان دختران و پسران افزایش می یابد. از سوی دیگر ، الگوی رایج مدیریت ظاهر در میان جوانان متأثر از نوگرایی و مولفه های مرتبط با دنیای مدرن است.
مدیریت بدن و مقبولیت اجتماعی

مقاله
شکربیگی،امیری
1390
دیدگاه های فمینیستی
پیمایشی
نتایج تحقیق شکربیگی و امیری نشان داد که میانگین مدیریت بدن دختران نسبت به پسران بیشتر می باشد. و متغیر های اوقات فراغت ،مقبولیت

دیدگاهتان را بنویسید