سپرده های بانکی

دانلود پایان نامه

در رابطه با وظایف متولی نیز علاوه بر مواد پراکنده موجود در اساسنامه، ماده 42 اساسنامه نیز به تعدادی از این وظایف اشاره می نماید. وظایف مذکور به شرح ذیل بیان می گردد:
تعیین و معرفی یک نفر از کارکنان مورد وثوق خود به عنوان نماینده تام الاختیار و دارنده امضای مجاز از طرف متولی در امور مربوط به صندوق
بررسی و تأیید تقاضای مدیر برای افتتاح حساب یا حساب های بانکی صندوق؛ بدین صورت که به تشخیص مدیر و توافق متولی به تعداد لازم حساب یا حساب های بانکی به نام صندوق افتتاح می شود به گونه ای که برداشت از این حساب ها صرفاً با امضای مشترک نمایندگان مدیر و متولی ممکن است. لازم به ذکر است که کلیه دریافت ها و پرداخت های صندوق شامل وجوه حاصل از پذیره نویسی اولیه و صدور واحدهای سرمایه گذاری پس از پذیره نویسی اولیه، وجوه پرداختی بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری و خرید اوراق بهادار، وجوه حاصل از دریافت سودهای نقدی اوراق بهادار و سپرده های بانکی و فروش اوراق بهادار، وجوه پرداختی به سرمایه گذاران و پرداخت هزینه های مربوط به صندوق، منحصراً از طریق این حساب یا حساب ها انجام می پذیرد.
بررسی و تأیید پرداخت های صندوق از حساب یا حسابهای بانکی صندوق که به دستور مدیر و تأیید متولی صورت می پذیرد. متولی باید قبل از پرداخت و پس از اطمینان از تطابق دستور پرداخت با مفاد اساسنامه، دستور پرداخت را تأیید نماید. بررسی متولی در مورد پرداخت ها شامل موارد زیر خواهد بود:
الف) در مورد پرداخت سود دوره ای در دوره های تعیینی در امید نامه، متولی باید کنترل نماید که:
فهرست اشخاصی که از طرف مدیر برای اخذ سود تعیین شده، بر اساس اطلاعات و مدارک موجود، منطبق با فهرست دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق است.
مبالغ قابل پرداخت به هر سرمایه گذار با توجه به تعداد واحدهای سرمایه گذاری به طور صحیح محاسبه شده است.
کلیه پرداخت ها صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذاران واریز می شود.
ب) در مورد پرداخت به سرمایه گذار بابت ابطال واحدهای سرمایه گذاری، متولی باید کنترل نماید که:
1- سرمایه گذار قبلاً درخواست ابطال واحدهای سرمایه گذاری را ارائه داده باشد.
2-واحدهای سرمایه گذاری مطابق مفاد اساسنامه و درخواست وی ابطال شده باشد.
3-مبلغ تعیین شده برای پرداخت به وی، بر اساس مفاد اساسنامه و امید نامه باشد.
4-پرداخت صرفاً به حساب بانکی سرمایه گذار واریز شود.
پ)در خصوص پرداخت به کارگزار صندوق به منظور خرید اوراق بهادار به نام صندوق، متولی باید کنترل نماید که:
1-مانده وجوه نقد صندوق نزد کارگزار به تشخیص متولی بیش از حد لازم نباشد.
2-پرداخت صرفاً به حساب جاری معاملاتی کارگزار صورت پذیرد.
3-کارگزار دارای مجوز کارگزاری از سازمان بورس باشد و به عنوان کارگزار صندوق قبول سمت کرده باشد.
لازم به ذکر است که به منظور اجرای این امر، متولی باید معاملات روزانه هر یک از کارگزاران صندوق را از طریق سامانه مکانیزه بورس دریافت کرده و حساب وجوه نقد صندوق نزد هر یک از کارگزاران صندوق را جداگانه نگه دارد.
ت)در خصوص پرداخت کارمزدها و هزینه های صندوق،متولی باید کنترل نماید که:
1-پرداخت مطابق با مفاد اساسنامه بوده و به طور صحیح محاسبه شده است.
2-این پرداخت ها به حساب های بانکی اشخاص مربوطه صورت می پذیرد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تامین مالی