سازمان کارآفرین

– سازمان کارآفرین

مطالعه گسترده و عمیق برخی محققان، موجب دستیابی به راهکار جدیدی در زمینه کارآفرینی تحت عنوان سازمان کارآفرین گردید.

در این رویکرد مدیر سازمان با قبول این ضرورت که زایش، پذیرش و به اجرا درآوردن اندیشه های نو
به سازمان امکان بقا و ادامه حیات می دهد، با انجام فعالیت های کارآفرینانه، بینش مشترکی در سازمان ایجاد کرده و روح و کالبد و فرهنگ سازمان را دگرگون سازد. در حقیقت چنانچه کل سازمان دارای روحیه کارآفرینی شود، به آن سازمان کارآفرین می گویند. (هوی و میسکل، ترجمه سید عباس زاده، 1370)

2-6-1- ویژگی های سازمان کارآفرین

q      ساختار سازمانی کارآفرین

q      غیر رسمی بودن

q      نداشتن استاندارد مشخص و از قبل تعیین شده

q      کم رنگ بودن سلسله مراتب

q      نداشتن پیچیدگی

q      نداشتن تمرکز

q      حرفه ای بودن

q      مدیریت مشارکتی

2-6-2- محتوای سازمان کارآفرین

q      اندازه آن اغلب کوچک است

q      از فناوری پیشرفته و قابل انعطاف استفاده می شود

q      محیط پویا و متحول است

q      در آن هدف و راهکارهای مدون، واضح، منعطف و مشتری گرا تدوین می شود.

2-6-3- فرهنگ سازمان کارآفرین

فرهنگ سازمانی مجموعه ای از ارزشها، باورها، رفتارها، شیوه های تفکر و است که اعضای سازمان در آنها وجه اشتراک دارند. در قسمت محسوس و غیرمکتوب سازمان وجود دارد و با تمام فعالیتها در سازمان مرتبط است.

در سازمانهای کارآفرین، فرهنگ مناسب فرهنگی است که در جهت اهداف و راهکارهای سازمان باشد. یعنی فرهنگی که از تغییر و نوآوری، خطرپذیری، کار گروهی، صداقت، اعتماد متقابل، رقابتی بودن،
آینده گرایی و مشتری گرایی حمایت کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   آشنایی کامل با تمرین مقاومتی بالستیک

در حقیقت می توان گفت که فرهنگ کارآفرینی در سازمان موجب پرورش مدیران و کارکنان کارآفرین خواهد شد و این اولین مرحله پیشبرد فعالیت های کارآفرینانه است. مشخصه های اصلی این فرهنگ عبارتست از:

q      روابط سازمانی افقی، از پایین به بالا و غیر رسمی

q      کار تیمی یا گروهی

q      در دسترس بودن اطلاعات جامع، ذیربط، موثق و به هنگام

q      آموزش و یادگیری مستمر

q      تاکید ویژه بر تحقیق و توسعه و پاداش

q      تبدیل تهدیدها به فرصتها (همان منبع)