روش¬های اصلی عروقی شدن بدن

الف. واسکلوژنز[1]: تشکیل رگ­های خونی جدید از آنژیوبلاست­های تمایز یافته (سلول­های اندوتلیال دوران جنینی) در طول مدت رشد رویانی را واسکلوژنز می­گویند. واسکلوژنز بالغین از طریق فراخوانی، تکثیر و لوله­سازی سلول­های مشتق شده از مغز استخوان در جریان خون صورت می­گیرد (47).

ب. لنفوژنز[2]: لنف یک شبکه عروقی است که مایع بافتی را از بافت برداشت و آن را به خون برمی­گرداند. تشکیل عروق لنفی جدید از رگ­های لنفی موجود را لنفوژنز می­گویند (8).

ج. آرتریوژنز: فرآیندی که طی آن سرخرگ جانبی و همچنین قطر، ضخامت آرتریت­های موجود افزایش می­یابد. آتریوژنز در پاسخ به باریک و تنگ شدن یک شریان اصلی صورت می­گیرد (48).

د. آنژیوژنز: تشکیل مویرگ­های خونی جدید از مویرگ­های خونی موجود را آنژیوژنز می­گویند که عمدتا به شکل جوانه­زدن و تا حدودی از طریق انشعاب طولی رگ صورت می­گیرد (10)

  1. Vasculogensis
  2. Lymphangiogensis
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   بررسی دیدگاه صاحبنظران در مورد توانائیها ی مدیریت