رشته مدیریت-دانلود پایان نامه با موضوع تجارت الکترونیک

دانلود پایان نامه

بازرسی، استفاده قبلی یا نمونهبرداری از این کالاها، نمیتوانند اطمینان معقولی از تصمیمگیری خرید داشته باشند. کیفیت کالاهای جستجویی بر اساس بازرسی قابل تایید میباشد درحالیکه سخت است در مورد کیفیت کالای تجربهای بر اساس بازرسی قضاوت کرد. بنابراین فقط بر اساس خرید و استفاده است که کیفیت کالای تجربهای به درستی آشکار میشود. یک شرکت تبلیغاتی برای کالاهای جستجو، میتواند مشتریانش را مستقیما از کیفیت محصولاتش مطلع سازد. در مقابل، اطلاعات در مورد مزیتهای مربوط به ویژگیهای تجربهای به طور ذاتی غیر قابل تایید است و برای مصرفکنندگان معتبر به نظر نمیرسد. حتی با در دسترس بودن اطلاعات، مقدار عدم اطمینان در مورد کیفیت محصول وجود دارد. اگرچه برخی ویژگیهای محصول میتواند به راحتی روی وب سایت نشان یا توضیح داده شود، دیگر ویژگیهای محصول قبل از اینکه کیفیت آنها شناخته شود، نیازمند مصرف هستند. یک شرکت میتواند قیمت، ترکیب و دسترسی به محصولاتش را بیان نمایند، ولی در تایید صحت این اطلاعات عینی و توضیح اطلاعات ذعنی، سختی خواهد داشت (بیرامجی، 2007).
میتوان اظهار کرد که طبقهبندی کاپِلَند خیلی قبل از عصر اطلاعات توسعه یافته است که شدیداً آن را با طبقهبندی کالاهای جستجو تجربهی نِلسون که تزدیک به دوره اطلاعات ظهور کرده، در تضاد میباشد. بعدها رایت و لینچ (1995) تعریف مشخصههای تجربهی نِلسون را با ثابت کردن اینکه مصرفکننده میتواند مشخصههای تجربه را با بررسی یا امتحان و نیاز نبودن به خریدن آنچه ارائه شده معین کند، گسترش دادند. داربی و کارن (1973) نوع سوم تمایز (اعتماد) برای طبقهبندی تجربه و خرید را معرفی کردند و کالاهای اعتماد را به عنوان مشخصههایی تعریف کردند که نمیتوانند حتی بعد از خرید و استفاده شناخته شوند (مک کابه، 2001).
طبقهبندی دیگر، تمایز دیجیتالی و غیر دیجیتالی است. مشخصههای دیجیتالی آنهایی هستند که به راحتی از طریق اینترنت منتقل میشوند؛ درحالیکه مشخصههای غیر دیجیتالی به بازبینی نیاز دارند. واژهی دیجیتالی و غیر دیجیتالی که توسط لال و سارواری بکار رفته به واژههای تجربه و جستجوی نلسون مربوط است اما هم معنی آنها نیست. مانند رایت و لینچ (1995)، لال و همکاران تعریف تجربه را به معنی بازبینی فیزیکیِ ارائه شده و خرید نشدهها گسترش دادند. تمایز دیگر میان واژههای لال و همکاران این است که طبقهبندی نِلسون دوبخشی است (یک کالا به کالای جستجو یا کالای تجربه طبقهبندی میشود)، ولی طبقهبندی لال و سارواری ماهیت پیوستهی طبقهبندی را مشخص میکند و بنابراین در یک سر «جستجو» و در سر دیگر «تجربه» قرار میگیرد(مک کابه، 2001).
چیزهای ارائه شدهای که بیشترین مشخصهی شناختی آنها مشخصهی جستجو است (مخصوصا مشخصهی صمعی و بصری) برای اینترنت مناسبتر هستند چراکه به راحتی میتوانند آنلاین ارائه شوند. درحالیکه مصرفکننده قادر نیست کالای تجربهای را بدون خرید یا آزمایش ارزیابی کند، این نکته سعی دارد بگوید که چیزهای ارائه شدهای که بیشترین مشخصهی شناختی آنها مشخصهی تجربه است برای اینترنت مناسب نیستند. به هر حال، باید این نکته را مد نظر قرار دهیم که مصرفکننده ممکن است جمعآوری اطلاعات مشخصهی تجربه را برای اولین بار در خرید غیر آنلاین برگزیند و سپس خرید مجدد آنلاین را انتخاب کند یا ممکن است برای اطلاعات دست نیافته، جانشین ایجاد کند (آلبا و همکاران، 1997). یک طبقه اضافی که معمولا با کالاهای تجربه و جستجو مرتبط است، کالاهای اعتمادی است (داربی و کارنی، 1973). کالاهای اعتمادی آن مواردی هستند که مصرفکننده هرگز نمیتواند مشخصههای آنها را بشناسد زیرا کسب این اطلاعات از نظر زمان و جستجوی اطلاعات مورد نیاز پرهزینه میباشند(مک کابه، 2001).
تکنولوژی اینترنت شروع به تاثیرگذاری بر طبقهبندی آنچه ارائه میشود، کرد (آلبا و همکاران، 1997؛ پِتِرسون و همکاران، 1997). از طریق اینترنت، مصرفکنندگان میتوانند به نمونهی موسیقی قبل از خرید یک سیدی گوش دهند یا یک کلیپ از ویدئو را قبل از تصمیمگیری خرید ملاحظه کنند. چیزهای ارائه شده که قبلا به عنوان تجربه طبقهبندی شده بودند حالا از طریق “تجربه مجازی” به کالاهای جستجو منتقل میشوند (آلبا و همکاران،1997؛کِیلییِن، 1998). پترسون و همکاران (1997) مفید بودن دو بخشی جستجو در مقابل تجربه را تشخیص دادند و سپس الگوی طبقهبندی بهتری را پیشنهاد کردند که در آن محصولات و خدمات در سه بعد دستهبندی میشوند:
(1) هزینه و تناوب خرید؛
(2) گزاره ارزش و
(3) درجه تمایز
کالاها در بعد اول از هزینه پایین، کالاهای اغلب خریداری شده (به عنوان مثال محصولات مصرفی مانند شیر) تا هزینه های بالا، کالاهای به ندرت خریداری شده (به عنوان مثال محصولات بادوام مانند سیستم های استریو) متفاوتند. کالاها در بعد دوم براساس ارزش ارائه شده آنها متفاوتند که این یعنی آیا آنها فیزیکی و مشهودند یا غیر مشهود و مربوط به خدمت هستند. بعد سوم نشان دهنده میزان قابلیت تمایز محصولات یا خدمات است (فو و پوون، 200).
به عبارتی میتوان گفت در بعد اول اگر کالاها مواردی باشند که هزینه بالاتر و تناوب خرید کمتری دارند آنگاه محصولاتی که نیازمند ارسال فیزیکیاند با قدرتهای ذاتی اینترنت بهتر منطبق خواهند شد چراکه هزینه های جستجو و ارسال میتواند توسط قیمت کاهش یافته و مزایای بلند مدت جبران شود. در مورد هزینه پایینتر و مواردی که متناوبا خریداری میشوند، هزینه جستجو و ارسال از مزایا مهمتر
خواهد بود. در بعد دوم همانگونه که قبلا اشاره شد، اینترنت برای موارد ناملموس و مرتبط با خدمات مناسبتر است زیرا سرمایه های دیجیتالی آنها به آسانی به محیط اینترنت برگردان میشود. در بعد سوم از آنجا که خدمات در اینترنت میتوانند مصرفکننده را با درجه بالایی از تمایز هوشیار کنند، معمولا برای ارائه در اینترنت ایدهآلتر به شمار میروند (مک کابه، 2001).
2-1-2-3 ویژگیهای وب در اینترنت
2-1-2- 3-1 ویژگیهای ادراک شدۀ وب به عنوان یک کانال توزیع
اطلاعات و محتویات وبسایت، امنیت وب سایت، نحوه سفارشپذیری، کیفیت خدمات آنلاین و خدمات پس از فروش، از جمله مواردی هستند که ویژگیهای وب سایت را در فروشگاه الکترونیکی نشان میدهند. محققان دریافتندکه بین کیفیت سیستم، کیفیت اطلاعات و کیفیت خدمات و خرید از اینترنت، ارتباط مثبتی وجود دارد (اَهن و همکاران، 2004).
کیفیت سیستم
منظور از کیفیت سیستم، ارزیابی از وب سایت به عنوان سیستم پردازش اطلاعات است و به عبارتی ویژگیهای فنی سیستم از قبیل ظاهر و کارایی عملیاتی آن را نشان میدهد (اَهن و همکاران، 2004).
خرید اینترنتی، زمانی مطلوب و رضایت بخش است که سایتهای فروشندگان سریع، غیر انبوه و دسترسی به آن آسان باشد. همچنین طراحی بهتر سایت، وجود جهت یابی راهنما و نقشه های سایت به امر خرید مصرفکنندگان کمک خواهد کرد. احتمال خرید بر خظ را افزایش میدهد.
کیفیت اطلاعات:
کیفیت اطلاعاتریال محتوای وی سایت و کیفیت گزارشات ارائه شده آن را نشان میدهد (اَهن و همکاران، 2004). اگر اطلاعات کمی در مورد محصول موجود باشد و یا پیدا کردن اطلاعات سخت باشد، مشتریان تمایل کمتری به انتخاب آن دارند. اطلاعات با کیفیتتر و متنوعتر که در اینترنت قابل دسترسی هستند، موجب رضایت بیشتر مشتریان و تصمیمگیری بهتر خرید میشود. در بررسی (WVTM)، جستجوی اطلاعات در اینترنت مهمترین عامل موثر بر رفتار خرید اینترنتی شناخته شده است.
کیفیت خدمات:
در سایتهای فروش الکترونیکی، کیفیت خدمات به علت عدم ارتباط رو در رو، اهمیت ویژهای دارد. ابعادی مانند ساختار و عملکرد وب سایت تفکیک و تنوع کالاها، نحوه چیدمان کالاها، پاسخگویی به نیازهای مشتریان و ایجاد اطمینان در آنها از امنیت سیستم و روش های پرداخت در مبادلات بیانگر کیفیت خدمات در فروشگاه الکترونیگ هستند (اَهن و همکاران، 2004). پاسخگویی به نیازها و خواستههای مشتریان و فراهم کردن اطلاعات مورد نیاز مشتری یکی از مواردی است که کیفیت آنلاینرا در فروشگاه های اینترنتی نشان میدهد. مشتریان انتظار دارند که فروشگاه اینترنتی به تقاضای آنها بلافاصله پاسخ دهد.
مشخصات وب سایت فروشنده و ویژگیهای محصول:
در فضای مجازی تعاملات فیزیکی بین خریداران و فروشندگان کاهش یافته و کیفیت و مزایای محصول نسبت به سایر محصولات باید از ورای شبکه های الکترونیکی درک شود. تحت این شرایط مشتریان، در مورد فروشگاه های مجازی که به آنها مراجعه میکنند حق انتخاب بیشتری خواهند داشت و شهرت و اعتبار فروشنده اثر مثبتی در قصد خرید از اینترنت دارد.
مشخصات شرکت فروشنده
با آشنایی بیشتر مشتریان با خرید الکترونیکی و یا کاهش تعداد مراجعات به فرئشگاههای فیزیکی، وجوه تمایز جدیدی برای شرکتها و محصولاتی که دارای علامت تجاری قوی هستند، ایجاد خواهد شد. شرکتهایی که برای تقویت علامت تجاری خود وقت زیادی صرف میکنند و سرمایهگذاری مینمایند، عموماً طی تحولات حاصل در عادات خرید، در یک موقعیت برتر تجاری قرار میگیرند. خریداران در خرید اینترنتی به نام تجاری فروشنده اهمیت زیادی میدهند.
کیفیت خدمات و تحویل با کیفیت وعده داده شده نیز یکی از موضوعات مهمی است که موجب تمایز فروشندگان خواهد شد.
ویژگیهای محصول:
به طور معمول افراد مایلند قبل از خرید کالای مورد نظرشان را از نزدیک ببینند و با موارد دیگر مقایسه نمایند و زمانی که اطلاعات کافی در مورد محصول و یا مارک دارند تصمیم خرید را میگیرند. تحقیقات نشان میدهد که یکی از فاکتورهای موثر در خرید اینترنتی، نوع محصول و ویژگیهایی از قبیل ارزش و قیمت محصول، میزان تنوع و ملموس یا نا ملموس بودن آن میباشد (زادون، 1385).

 
 
2-1-2-3-2 تاثیر معرفی و استفاده از وب سایت های اطلاعاتی و تعاملی
آیا مشتریان با معرفی وب سایت های اطلاعاتی و استفاده از آنها، بیشتر خرج می کنند یا کمتر؟
تقریباً هر شرکتی، اطلاعاتی را از طریق دنیای مجازی و از طریق وب سایت خودش در اختیار قرار می دهد و بیشتر این وب سایت ها همچنین به مشتریان اجازه می دهند تا به صورت آنلاین خرید هم بکنند.بر طبق دسته بندی های صورت گرفته، می توان وب سایت ها را به دو دسته اطلاعاتی و تعاملی تقسیم بندی کرد، یک وب سایت اطلاعاتی، اطلاعاتی تجاری را در اختیار می گذارد، اما به مشتریان اجازه خرید به صورت آنلاین را نمی دهد، در حالیکه یک وب سایت تعاملی این امکان را فراهم می کنند(نایروپ و همکاران،2011).
هنگامی که جستجوی آنلاین اطلاعات، به یک تصمیم خرید می انجامد، مشتریان می توانند خرید را به شیوه های مختلفی انجام دهند و اول اینکه ایشان می توانند خرید را از طریق همان سایتی که اطلاعات را از آن دریافت کرده اند، انجام دهند؛ مشروط به اینکه سایت مذکور این امکان را در اختیار ایشان قرار دهد. این رفتار خرید هنوز هم، خیلی مورد استفاده قرار نمی گیرد و رشد و پیشرفت آن در حد 5% و یا کمتر است. دوم اینکه مشتریان ممکن است سایت را ترک کرده و از سایت رقیب خرید نمایند(نایروپ و همکاران،2011).
بسیاری از مشتریان (حدود 67% از مشتریان) هنوز هم ترجیح می هند که از اینترنت فقط اطلاعات را به دست آورده و خرید خود را از طریق فروشگاه های فیزیکی انجام دهند (اکسنچر،2007) ؛ یعنی ترجیح می دهند به صورت آنلاین جستحو کنند و آفلاین خرید کنند(نایروپ و همکاران،2011).
الف) تاثیر معرفی یک وب سایت تعاملی
بیشتر مطالعات به تاثیر اضافی وب سایت های تعاملی بر روی عملکرد بنگاه پرداخته اند. به عنوان مثال، بایالگرسکی و نیک در سال 2003 فروش شرکت توئر رکورد را در سال های 1989 تا1999 مورد بررسی قرار دادند تا تعیین نمایند که تا چه حد، کانال تعاملی آنلاین، فروش آف لاین را از بین برده است. آنها دریافتند که استفاده از سایت تعاملی تأثیر چندانی بر فروش آف لاین نداشته و تنها حدود 2.8% آن را کاهش داده است. کوالگ و ایسینگوگ نشان دادند که وقتی یک شرکت شروع به استفاده از یک کانال جدید می کند، رشد فروش بیشتری را نسبت به کانال سنتی خود تجربه خواهد کرد چون به بخش های جدیدی از مشتریان دست پیدا می کند. به هر حال ایشان نشان دادندکه چنان که نفوذ در این بخش ها ادامه پیدا می کند، رشد حذف می شود و جابجایی ممکن است بین کانال ها اتفاق بیفتد(نایروپ و همکاران،2011).

ویژگی های وب سایت می تواند میزان جستجوی مشتریان را هم افزایش و هم کاهش دهد و بنابراین بر روی رفتار خرید آنان تأثیر بگذارد. از بررسی مطالعات انجام شده بر روی داده های فردی مشتریان، موارد زیر به دست آمد:


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

1- تلاش های بازاریابی می تواند مشتریان را به سمت کانال مشخصی سوق دهد.
2- بیشتر مشتریان برای اضافه شدن یک کانال اینترنتی، از کانال های مختلف استفاده خواهند نمود.
بنابراین اضافه کردن یک کانال اینترنتی تعاملی، می تواند رفتار خرید مشتری را هم افزایش دهد و هم کاهش دهد.پس می توان گفت که تلاش های بازار یابی، نه تنها بر روی انتخاب کانال برای مشتری تاثیر می گذارد؛ بلکه می تواند افزایش در خرید توسط مشتریان چندکانالی را نیز منجرشود(نایروپ و همکاران،2011).
ب) تاثیر معرفی یک وب سایت اطلاعاتی
بنگاه ها بر روی وب سایت های اطلاعاتی سرمایه گذاری می کنند تا اثرات مثبتی را مثلاً در خصوص این موارد به دست آورند: دانش مشتریان، درک از برندها یا رفتار خرید. اما این بنگاهها با این کار ریسک اثرات منفی در مورد فاصله بین رفتار خرید و زمان تحقیق را نیز می پردازند.
شیو و فدورلچین(1999) نشان دادند در مواقعی که منابع اطلاعاتی کمیاب است، مشتریان با انگیزش بالا، محصولات را به جای شناخت، بیشتر بر اساس انگیزش انتخاب می کنند. در اختیار قرار دادن اطلاعات از طریق وب سایت های اطلاعاتی برای مشتریان انگیزشی این امکان را برای آنها به وجود می آورد که بتوانند تأکید بیشتری بر روی شناخت داشته باشند و خرید را بر اساس شناخت مناسب خرید نمایند. همچنین می توان وب سایت های اطلاعاتی را به وب سایت های تعاملی ارتقا داد یا حداقل اینکه از وب سایت اطلاعاتی به یک وب سایت تعاملی ارتباط فراهم نمود. به عنوان مثال زارا می تواند وب سایت خود را به وب سایت بلومینگدل متصل نماید تا خریداران بتوانند پوشاک خود را از طریق آن سایت به صورت آنلاین انجام دهند. این گزینه فقط در صورتی ممکن است که مشتریان، تمایل به خرید آنلاین را داشته باشند، کالا را بتوان از طریق سایت به روشی مقرون به صرفه فروخت و اثرات منفی کانالهای تعاملی آنلاین در مطالعات گذشته، کمتر از اثرات منفی سایت های اطلاعاتی باشد(نایروپ و همکاران،2011).
2-1-2-4 روند گسترش اینترنت و تجارت الکترونیک
در عصر اطلاعات و فناوری های پیشرفته نرخ رشد صنایع جدید به مراتب سریعتر از گذشته می باشد. به علت رقابتی شدن تحقیقات و سرمایه گذاری کلان، به عنوان محور مزیت رقابتی بین شرکت های تراز اول صنعت جهت حفظ یا کسب موقعیت رهبری بازارها، نرخ رشد اختراعات و اکتشافات علمی افزایش چشمگیری داشته است. برای مثال در صنایع الکترونیک، رادیو حدود 78 سال، تلویزیون حدود 50 سال، تلویزیون کابلی 20 سال و بالاخره اینترنت پس از ورود 6 سال به مرز 50 میلیون مخاطب رسیده اند. واضح است که رشد اینترنت نسبت به دیگر شیوه های ذکر شده سریعتر بوده است؛ به همین ترتیب هزینه های سرمایه گذاری شده توسط شرکت ها در خصوص اینترنت بسیار قابل توجه می باشد. برای مثال این میزان از 38 درصد در سال 1995 به 53 درصد در سال 1998 رسیده است. طبیعی است که این میزان سرمایه گذاری در مقابل باید درآمد و سود دهی را نیز افزایش داده باشد که این گونه شرکت ها به سوی آن هجوم آورده اند. نکته اساسی دیگری که در روند رشد و توسعه شبکه اینترنت و تجارت الکترونیک طی 5 سال و 5 مرحله صورت گرفته که از ایجاد زیر ساخت ها آغاز شده و پس از طی مراحل نرم افزار نویسی و خدمات آن، مجتمع سازی، خرده فروشی و تجارت های کوچک، به مرحله کنونی که تجارت الکترونیکی گسترده می باشد رسیده است.روند توسعه تجارت الکترونیکی به سوی جهانی سازی و همکاری یا ادغام شرکت های الکترونیکی است به طوری که طی سال های گذشته مشکلات شرکت های اینترنتی از کمبود مصرف کنندگان به نامحدود شدن آنها و از چند منظوره بودن به تخصصی شدن تغییر کرده است و در نتیجه هر قدر دیرتر نسبت به ورود به بازار تجارت الکترونیکی اقدام شود، کار برای تازه واردین مشکل تر خواهد بود و این اعلام خطری به تازه واردین ایرانی است تا هر چه سریعتر نسبت به آن اقدام نمایند.(احمدی، 1381 و یزدان پرست، 1386).
2-1-3 مروری بر تجارت الکترونیک
تعاریف زیادی در رابطه با تجارت الکترونیکی وجود دارد. برای مثال یونا

دیدگاهتان را بنویسید