رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه درباره بینش

دانلود پایان نامه

مربوط به مقیاس های Y-BOCS، GHQ-12، BDI-II درگروههای سه گانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نما
کمینه
بیشینه
مقایسه بیمار/غیربیمار
(مقیاس ییل براون)
بینش بالا
77/19
34/7
50/18
15
9
37
88/12
(0001/0)
بینش پایین
20/20
64/6
20
12
12
30
کل بیماران
85/19
09/7
19
15
9
37
سالم
43/1
01/26
سلامت روان(GHQ-12)
بینش بالا
64/15
34/7
5/13
13
6
31
12/4
(0001/0)
بینش پایین
2/17
89/5
16
10
10
26
کل بیماران
85/15
40/6
15
13
6
31
سالم
21/9
64/4
8
6
3
20
افسردگی(BDI-II)
بینش بالا
72/16
09/8
15
6
6
32
57/5
(0001/0)
بینش پایین
20
14
13
13
5
39
کل بیماران
33/17
20/9
15
13
5
39
سالم
30/5
09/5
3
3

19
نتایج مندرج در جدول ‏45، مربوط به ارزیابی مرحله نخست، از افراد مبتلا و غیر مبتلا برای دریافت و عدم دریافت تشخیص ابتلا به وسواس،علاوه بر تشخیص متخصص، بوده است. نتایج جدول ‏45، نشان میدهد که گروه مبتلا و غیر مبتلا، در تمام مقیاسهای فوق، بر اساس آزمون تی مستقل تفاوت معناداری دارند.
جدول ‏46: شاخصهای توصیفی مربوط به متغیرهای آزمون برج لندن(زمان بر حسب ثانیه)در گروههای سه گانه
شاخص
متغیر گروه
میانگین
انحراف استاندارد
میانه
نما
کمینه
بیشینه

زمان اجرا
بینش بالا
50/347
72/220
324
108
108
1210
بینش پایین
40/250
19/147
180
111
111
469
کل بیماران
51/329
14/210
312
108
108
1210
سالم
73/241
66/141
201
338
74
585
زمان نهفته
بینش بالا
59/205
36/92

191
76
76
429
بینش پایین
40/259
35/286
141
79
79

دیدگاهتان را بنویسید