دلیل مشهور بر عدم وجود جنس سوم

: دلیل مشهور بر عدم وجود جنس سوم

  1. اصل مسلم فقهی،
  2. ظهور آیات و روایات

چنانچه آیت الله محمد حسن نجفی به ظهور مستفاد از کتاب و سنت بر عدم وجود جنس سوم استناد کرده است ولی بعضی دیگر از علما استناد به قرآن کردند[1]:

«فرمانروایی آسمان­ها و زمین از آن خداست و هرچه بخواهد می­آفریند به هرکس بخواهد فرزند دختر و به هرکس بخواهد فرزند پسر می دهد».

و یا بنابر آیه: [2]

«و اوست که دو زوج نر و ماده را آفرید از نطفه­ای هنگامی که خارج می­شود».

آیه فوق مخلوق را منحصر به دو نوع مذکر و مؤنث نمی­باشد.

عده­ای معتقدند، خنثی دارای طبیعت ثالثه است، نه حقیقاً مرد است و نه زن، بلکه انسانی با مصداق حقیقی دو صفت مذکر و مؤنث باشد چون می­تواند ازدواج کند و به عنوان مادر صاحب فرزند شود و اگر با یک زن ازدواج کند می­تواند به عنوان پدر صاحب فرزند گردد ولی از آنجا که عموم خنثی­ها عقیم هستند، صاحب فرزند نمی­شوند و این بیان تنها یک فرض عقلی است و حتی در تاریخ ÷زشکی نیامده که یک خنثی صاحب فرزند شده باشد[3].

و حتی آیت اله شهید محمد صدر پس از نقل دیدگاه آیت اله خوئی مبتنی بر نفی جنسیت سوم آن را نقد می­کند و می­گوید؛

اساساً ما هیچ دلیل نداریم که انسان­ها به دو قسم زن و مرد تقسیم می­شوند و هیچ دلیل قطعی و جزمی بر حصر تعبدی انسان­ها به دو قسم مذکر و مؤنث وجود ندارد و نیز دلیل قطعی بر اسقاط خنثی­ها از شمول احکام شرعی وجود ندارد[4].

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مسیرهای اصلی آنژیوژنز و نقش آن¬ها در آنژیوژنز میوکارد پس از انفارکتوس قلبی

2 . «لله ملک السموات و الارض یخلق ما یشاء یهب لمن یشاء إناثا و یهب لمن یشاء الذکور»

3 . «و أنه خلق الزوجین الذکر و الانثی من نطفه إذا تمنی»

1 . وسایل شیعه، شیخ حر عاملی. مرکز نشراسراء. ج5. سال 1384. صص 122 تا 129.

2 . سید ابوالقاسم خوئی، مصباح الفقاهه. ج3. ص . تهران: موسسه نشر یلدا 87.