دسترسی به منابع مالی

دانلود پایان نامه

این کمیسیون چالش های موجود در بخش کشاورزی کشور تانزانیا را در بهره وری پایین زمین های کشاورزی، ناکارآمدی سیستم آبیاری، محدودیت سرمایه و عدم دسترسی به منابع مالی، ناکارآمدی ارائه خدمات، نامناسب بودن زیرساخت های روستایی، آفت زدگی و شیوع بیماری، فرسایش خاک و تخریب محیط زیست، فقدان مهارت و ضعف کارآفرینی تقسیم بندی می کند.
کشاورزی: نقش انقلاب سبز در بهبود بهره وری
کمیسیون ملی یونسکو در جمهوری متحده تانزانیا(2008)
در این گزارش اصل چالش های فراروی توسعه بخش کشاورزی در جنوب سودان بدین گونه مطرح شده است: محدودیت استفاده از تکنولوژی مناسب، کمبود نهاده های کشاورزی از جمله بذر، کود، نژادهای اصلاح شده و ابزارآلات کشاورزی، ضعف زیرساخت های روستایی، دسترسی محدود به بازار فروش، پایین بودن سطح سواد، فقدان خدمات مالی، ضعف تحقیقات کشاورزی، کیفیت ضعیف دام، فقدان خدمات بهداشتی و درمانی دام، نبود آب و مرتع کافی برای چرای دام، آفات و بیماری در بخش کشاورزی و دام، کمبود نیروی کار ماهر، نبود سیستم مناسب آبیاری، در این منطقه ظرفیت بخش دولتی در ارائه خدمات و اجرای سیاست های توسعه بخش ضعیف است و بخش خصوصی از قدرت لازم در مدیریت کسب و کار برخوردار نمی باشد.
گسترش فعالیت های کشاورزی و تامین امنیت غذایی در جنوب سودان

Margaret Brown&
Ahmed Sidahmed(2009)
در این تحقیق به چالش های دسترسی به اعتبارات پولی در بخش کشاورزی پرداخته شده و دسترسی ناکافی به منابع مالی را به عنوان مهمترین چالش جهت نوسازی بخش کشاورزی تلقی نموده است. در این بین مشارکت محدود بانک های تجاری و شرایط سخت اخذ وام برای کشاورزان خرده پا و نبود چارچوب های قانونی برای نظارت بر نهادهای تامین اعتبارات را مکانیسم بوجود آمدن این مشکلات در نظر می گیرد.
چالش های اعتباری بخش کشاورزی در کشور مالی
Kadidia Konare(2001)
در این گزارش تاثیر اجرای استراتژی های مختلف اصلاحات اقتصادی توسط دولت بر بخش کشاورزی در طول سه دهه مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج بدست آمده نشان می دهد اجرای سیاست ها موجب بی ثباتی بخش کشاورزی شده است و چالش های موجود در بخش کشاورزی نتیجه بی ثباتی سیاست ها، هماهنگی ضعیف سیاست ها، عدم شفافیت و سوء مدیریت در اجرای سیاست ها می باشد. در این گزارش توصیه می شود جهت توسعه همه جانبه بخش کشاورزی زمینه برای ایجاد دموکراسی پایدار و حکمروایی خوب فراهم گردد.
بررسی و تحلیل اثرات اصلاحات بر توسعه بخش کشاورزی نیجریه
Daniel S. Ugwu&
Ihechituru O. Kanu(2011)
در گزارش تهیه شده چالش های موجود در بخش کشاورزی بدین گونه مطرح شده است: ضعف بازارهای داخلی به دلیل قدرت پایین خرید و عدم دسترسی به بازارهای جهانی به دلیل سیاسیت های تجاری محدودکننده، آسیب پذیری چرخه تولید و فروش در کسب و کارهای کوچک مقیاس تحت تاثیر تغییرات آب و هوایی، آفت زدگی، نوسانات قیمت و…، نرخ بالای بعد خانوار و تعداد نیروی کار بطوریکه حتی در مواقع برداشت محصول کشاورزان مجبور به فعالیت در سایر بخش های اقتصادی می شوند، تخصیص ناکافی کار به دلیل فقر کشاورزان، کوچک بودن مقیاس بازار فروش، ناکارآمدی تکنولوژی مورد استفاده در مزارع، محدودیت دسترسی به منابع مالی، خارج شدن بخش قابل توجهی از سرمایه برای تهیه وسیله امرار معاش، مشکلات تصدی زمین کشاورزی.
چشم انداز اقتصاد نهادی توسعه بخش کشاورزی در آفریقا
Johann F. Kirsten, Andrew R. Dorward,
Colin Poulton, and Nick Vink(2009)
تغییرات اقلیمی به دلیل ماهیت شکننده بخش کشاورزی در برابر آب و هوا تاثیر مستقیمی بر میزان تولیدات بویژه در کشورهای درحال توسعه دارد. این مقاله در پی آن است تا چالش هایی که بخش کشاورزی در عدم انطباق شرایط با تغییرات آب و هوایی مواجه است بررسی نماید. نتایج بدست آمده نشان می دهد عدم آگاهی کشاورزان ، فقدان بیمه گذاری محصولات، ضعف آموزش، کمبود زمین، محدودیت دسترسی به نهاده های کشاورزی و اعتبارات مانع از سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات اقلیمی می شود.
چالش های سازگاری بخش کشاورزی با تغییرات آب و هوایی: مطالعه موردی جنوب شرقی نیجریه
A.A. Enete, A.N. Onyekuru(2011)
این گزارش نگاه به اثرات کلان اصلاحات اقتصادی بویژه سیاست حذف اعتبارات یارانه ای برای بهره برداران دارد. مدل نظری به دست آمده نشان از توسل کشاورزان به اعتبارات جایگزین از طریق اشتغال در سایر بخش های اقتصادی برای جبران حذف منابع یارانه ای در بخش کشاورزی دارد.
پیشبینی اثرات آزادسازی اقتصاد بر بخش کشاورزی غنا: پیوند تکنولوژی- بازار(مطالعه موردی:کشاورزی کوچک مقیاس)
Tsegaye Yilma, Ernst Berg and Thomas Berger (2004)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دفاتر اسناد رسمی