دانلود پایان نامه روانشناسی : سبکهای یادگیری

دانلود پایان نامه

تحصیلی دانش آموزان پسر رابطه وجود ندارد. بین خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر رابطه وجود ندارد. بین سبکهای یادگیری با توجه به جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین خلاقیت با توجه به جنسیت دانش آموزان تفاوت معنی داری وجود دارد. بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر تفاوت معنی داری وجود ندارد. در مورد مؤلفه های سبک یادگیری و خلاقیت برای پیش بینی پیشرفت تحصیلی مشخص شد که سه مؤلفه مفهوم سازی انتزاعی، مشاهده تأملی و بسط با پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه دارد.

2-5- پیشینه خارجی
الف- سبکهای یادگیری وخودتنظیمی
– مویچ(2008) در پژوهش خود دریافت که یادگیرندگان سبکهای یادگیری جذب کننده از راهبردهای خودتنظیمی بیشتری نسبت به یادگیرندگان سبک یادگیری انطباق دهنده برخوردارند.
– هینز ومارلن وایکینز(2002) نشان دادند که سبکهای یادگیری و خود تنظیمی میان دانش اموزان عادی و تیزهوش متفاوت است نتایج نشان داد که دانش آموزان عادی نمره کمتری در سبکهای یادگیری(جذب کننده و انطباقی) و خودتنظیمی نسبت به دانش آموزان عادی کسب کردند.
ب- سبکهای یادگیری وجهت گیری هدف
– بمبوتی(2008) درتحقیقی دریافت که یادگیرندگان سبکهای یادگیری جذب کننده از جهت گیری هدف بیشتری نسبت به یادگیرندگان سبک یادگیری انطباق دهنده برخوردارند.
– ایسینک(2002) در پژوهش خود دریافت که دانش آموزان سبکهای یادگیری یادگیرنده محور در مقایسه با دانش آموزان سبکهای یادگیری جذب کننده از جهت گیری هدف بهتری برخوردار بوده‌اند.
ج- خودتنظیمی وجهت گیری هدف
-استیونس و همکاران (1989) درتحقیقات خود بیان کردند که دانش اموزانی که با یادگیری خود تنظیمی آگاهترند از جهت گیری هدف بهتری و اضطراب امتحان کمتری برخور دارند(به نقل ازسیف،1386).
-باتلر و وین(1995) درتحقیقات خود بیان کردند که در افرادی که هدف عملکردی پرهیزی وجود دارد رابطه منفی با خودتنظیمی وجود دارد، اما درافرادی که هدف عملکرد گرایشی وجود دارد رابطه مثبتی با خودتنظیمی وجود دارد.
وانداوله (2001)، در تحقیق خود نشان داده است که بین جهت گیری هدف( و ابعاد آن) با یادگیری خود تنظیمی رابطه معنادار وجود دارد. وی بیان می دارد که با بهبود جهت گیری هدف(عملکرد، تسلط و…) افراد میزان یادگیری خود تنظیمی آنها افزایش می یابد.

جمع بندی
در این فصل تلاش شد، مفاهیم و نظرات پیرامون یادگیری خود تنظیم با تاکید بر دیدگاه پنتریج، مفاهیم و نظرات پیرامون جهت گیری هدف با تاکید بر دیدگاه الیوت و مفاهیم و نظرات پیرامون سبک های یادگیری با تاکید بر دیدگاه کلب مورد مطالعه قرار گیرد و ابعاد و مولفه های انها مشخص گردد. سپس بر اساس پژوهش های انجام شده پیرامون این سه متغیر، نتایج حاصل از پژوهش های پیشین ذکر گردد. مطالعات نشان می دهد که بین جهت گیری هدف و یادگیری خود تنظیم و همچنین بین سبک های یادگیری با یادگیری خود تنظیم رابطه معنادار وجود دارد. همچنین، مطالعات حاکی از آن است که در برخی از تحقیقات سه متغیر مورد .مطالعه به تفکیک جنسیت تفاوت معناداری را نشان می دهند و در برخی دیگر این گونه نیست.

فصل سوم
روش تحقیق
روش تحقیق :
با توجه به موضوع و اهداف پژوهش حاضر، این تحقیق کاربردی است که با رویکردی توصیفی همبستگی انجام می شود.
تحقیق همبستگی که خود زیر مجموعه تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است با این هدف انجام می‌شود که رابطه میان متغیرها را نشان دهد. تحقیق همبستگی بر اساس هدف تحقیق به دسته کلی تقسیم می‌شود. دسته اول به تحقیقاتی مربوط می‌شود که هدف بررسی همبستگی دو متغیری است، بدین معنی که محقق می‌خواهد رابطه دو به دو متغیرهای موجود را بررسی کند.
ر این نوع تحقیق همبستگی هدف تعیین میزان همبستگی تغییرات دو متغیر می‌باشد. در اکثر تحقیقات همبستگی دو متغیری از مقیاس فاصله‌ای با پیش فرض توزیع طبیعی دو متغیر در جامعه برای اندازه گیری استفاده می‌شود و معمولا برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از فرمول ضریب همبستگی گشتاوری پیرسون استفاده می شود.
دسته دوم تحقیقات مربوط به تحلیل رگرسیون را شامل می‌شود که هدف آن پیش بینی تغییرات یک یا چند متغیر وابسته (ملاک) با توجه به متغیرهای مستقل (پیش بینی) است. و در نهایت دسته سوم مربوط به تحلیل ماتریس همبستگی و آزمودن روابط ساختاری مبتنی بر نظریه ها انجام می‌گیرد. هر یک از این سه دسته تحقیق روش آماری خود را برای تجزیه و تحلیل لازم دارد که برخی از این روشها به دلیل پیچیدگی توسط کامپیوتر انجام می‌شود.
در این نوع تحقیق همبستگی هدف پیش بینی یک یا چند متغیر وابسته (که در این تحقیق ملاک نامیده می‌شود.) از یک یا چند متغیر مستقل (که در این تحقیق پیش بینی نامیده می‌شود) است. در این روش با توجه به تعداد متغیرها می‌توان از مدل رگرسیون چندگانه و مدل رگرسیون چند متغیری برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده کرد. در تحلیلهای از نوع رگرسیون متغیرهای پیش بینی را می‌توان به سه روش همزمان ، گام به گام و سلسله مراتبی وارد تحلیل کرد.
در روش همزمان تمام متغیرهای پیش بینی باهم وارد تحلیل می‌شوند. در روش گام به گام اولین متغیر پیش بینی بر اساس ضریب همبستگی صفر مرتبه با متغیر ملاک وارد تحلیل می‌شود و پس از آن سایر متغیرهای پیش بینی برحسب ضریب همبستگی تفکیکی یا نیمه تفکیکی وارد تحلیل می‌شوند. در روش سلسله مراتبی ورود متغیرها بر اساس یک چارچوب نظری یا تجربی مورد نظر محقق صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر محقق شخصا درباره ترتیب ورود متغیرها به تحلیل تصمیم گیری می‌کند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   فرزندان

جامعه آماری و نمونه آماری
جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهرشیراز می باشد که درسال تحصیلی 1392-1391مشغول به تحصیل می باشند. بر اساس امار ارائه شده از سوی آموزش و پرورش ناحیه 2 شیراز تعداد دانش آموزان دبیرستانی این ناحیه 1086 نفر گزارش شده است. نمونه مورد استفاده در پژوهش حاضر به کمک فرمول نمونه گیری کوکران برابر با 280 نفر از دانش آموزان دبیرستانی ناحیه 2 شهر شیراز انتخاب شد. به منظور توزیع پرسشنامه بین دانش آموزان و پراکندگی آنها از نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای استفاده شد. بر این اساس 4 مدرسه انتخاب شد که 2 مدرسه از مدارس دخترانه و دو مدرسه از مدارس پسرانه را به صورت تصادفی انتخاب نمودیم .

ابزار گردآوری اطلاعات
1- پرسشنامه سبکهای یادگیری:
برای سنجش سبک های یادگیری دانش آموزان از پرسشنامه سبک های یادگیری کلب استفاده می شود. این پرسشنامه دارای دوازده ماده است. هر سوال آن 4 گزینه دارد: تجربه عینی(CE) مشاهده تاملی(RO)، مفهوم سازی انتزاعی (AC) و آزمایشگری فعال(AE). با جمع امتیاز هریک ازاین 4 گزینه در12جمله پرسشنامه 4 نمره بدست می آید که شیوه های یادگیری فرد را نشان می دهد. از تفریق مفهوم سازی انتزاعی از تجربه عینی (AC-CE) و آزمایشگری فعال از مشاهده تاملی (AE-RO) دو نمره بدست می آید.
تجربه عینی + مشاهده تاملی = سبک واگرا
آزمایشگری فعال – مفهوم سازی انتزاعی = سبک همگرا
تجربه عینی + آزمایشگری فعال = سبک انطباق یابنده
مفهوم سازی انتزاعی- مشاهده تاملی = سبک یادگیری جذب کننده
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما کاملا مطابقت دارد نمره 4 بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما تاحدی مطابقت دارد نمره 3 بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما اندکی مطابقت دارد نمره 2 بدهید.
اگر پاسخ پیشنهادی با یادگیری شما خیلی کم مطابقت دارد نمره 1 بدهید.
از آنجا که برای بررسی ارزش یک پژوهش، مهمترین ویژگی ابزار پژوهش روایی، ابزار است، ابتدا به بررسی روایی آزمون پرداخته می شود.. حسینی لرگانی (1377) و میرانصاری1378)، از طریق تحلیل عوامل داده ها، روایی آزمون را تأیید کرده اند. همچنین پینتو (1992 ) با توجه به محاسبات آماری و برآورد بار عاملی، روایی سازه پرسشنامه کلب را تأیید می کند (همان منبع). کلب در سال 1985 ضریب پایایی پرسشنامه اش را با بهره گرفتن از آلفای کرونباخ به صورت زیر گزارش داده است. آزمایشگری فعال (AE) 78/. مفهوم سازی انتزاعی (AC) 83/.، مشاهده تأملی (RO) 73/.، تجربه عینی (CE) 82/. برای بررسی و ارتقای اعتبار وسیله تحقیق تعداد 30 دانش آموز از یکی از دبیرستانهای شهرستان اقلید به روش کاملا تصادفی انتخاب و پرسشنامه تحقیق از آنها تکمیل شد در مرحله بعدی با بهره گرفتن از فرمول کرونباخ پایایی بررسی و ضریب آلفا (AE) 72/. (AC) 73/.، (RO) 71/.، (CE) 76/. تخمین که به این ترتیب اعتبار پرسشنامه در هر یک از موارد 4 گانه مورد تایید قرار گرفت.
پایایی ابزار فوق در این مطالعه 0.616 بدست آمد که این میزان پایی نسبتاً مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی تاییدی مورد اندازه گیری قرار گرفت، تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که 57.39 درصد از واریانس سبک های یادگیری توسط این پرسشنامه قابل تبیین است. جداول مربوط به تحلیل عاملی تاییدی( نه اکتشافی) در پیوست امده است.

2- پرسشنامه خودتنظیمی:
این پرسشنامه شامل 9 ماده است وازآزمودنی هاخواسته می شودکه نظرات خودرادرمورد هرماده براساس مقیاس 5بخشی لیکرت ازکاملا موافقم(نمره 5) تاکاملا مخالفم(نمره1) مشخص نمایند.درزمینه ارزیابی خودتنظیمی پنتریچ ودی گروت(1990) پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری راساخته و آن را ام-اس-ال-کیو نام نهاده اند.
به منظور بررسی روایی سازه ای پرسشنامه همبستگی درونی نمرات مولفه ها وکل پرسشنامه توسط البرزی وسیف(1381) محاسبه شده است.نتایج نشان داد به استثنای اضطراب امتحان که با سایرمولفه ها همبستگی منفی وغیرمعنی داردارد، به طوری که شاهدی برروایی پرسشنامه به شمارمی رود، همبستگی سایرمولفه ها ی پرسشنامه بایکدیگرونمره کل مثبت معنی داربوده است، البرزی وسیف(1381) نشان دادند که همبستگی نمرات هرمولفه بامولفه وبخش موبوط به ان بیش ازهمبستگی بامولفه ها وبخش های دیگراست واین نشان ازروایی سازه ای نمرات حاصل ازپرسشنامه ام- اس- ال- کیم دارد(البرزی وسیف، 1381).روش آلفای کرونباخ درمقیاس خودتنظیمی 59% گزارش شده است.
پایایی ابزار فوق در این مطالعه 0.723 بدست آمد که این میزان پایایی مطلوب است. روایی ابزار نیز به کمک تحلیل عاملی تاییدی مورد اندازه گیری قرار گرفت، تحلیل عاملی تاییدی نشان می دهد که 63.58 درصد از واریانس خود تنظیمی توسط این پرسشنامه قابل تبیین است.

3- پرسشنامه جهت گیری هدف:

دیدگاهتان را بنویسید