دانلود مقاله با موضوع دانشگاه آزاد اسلامی، رفتار حرفه ای، کارشناسی ارشد، روانشناسی

دانلود پایان نامه

و رفتار بهار 86 دوره 13، شماره 1 پیاپی 48؛ ص 49- 57.
– سادوک بنیامین ویرجینیا. (1993). خلاصه روانپزشکی.ترجمه نصرت اله پور افکاری(1387) علوم رفتاری روانپزشکی تهران شهراب.
– سازمان حسابداران رسمی کانادا، ترجمه و تلخیص: مهام، کیهان(1383). تاثیر ویژگی های حسابرس بر قضاوت حرفه ای، حسابدار رسمی،سال اول، شماره سوم، زمستان(1383)، صص43-46.
– سالاری، اسماعیل. (1391). رابطه مرد سالاری همسان همسری و نوع ازدواج با تعارضات زناشویی دبیران و پرستاران زن متاهل شهرستان بندرعباس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت
– سامانی، سیامک؛ جوکار، بهرام؛ صحراگرد، نرگس. (1386). تاب اوری، سلامت روانی و رضایت از زندگی. مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران سال سیزدهم شماره 3 ص 295- 290 .
– سرلکف، نرگس.(1387). اخلاق حسابداری. فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال سوم، شماره های1و2، بهار و تابستان 1387، صص1-12 .
– سروش، عبدالکریم. (1374) .درسهایی در فلسفه علم الجتماع. نشر نی ،ص 24-99.
– سلیمانیان، علی اکبر.(1390). فصلنامه پژوهش های نوین روانشناختی. سال ششم، شماره 22 ،تابستان، ص 57-70.
– سیرانی، محمد؛ خواجوی، شکراله و نوشادی، میثم.(1388). تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس. بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره شانزدهم، شماره55، بهار1388، صص35-50 .
– سیرانی، محمد؛ خواجوی، شکراله و نوشادی، میثم.(1388). تاثیر تجربه و پیچیدگی موضوعات حسابرسی بر قضاوت حسابرس. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ، مرودشت
– سینها، دورگاندا و میرا، وارما. (1998). آزمون قضاوت اخلاقی. ترجمه ابوالفضل کرمی. (1379) تهران: مرکز نشر روانسنجی .
– شرفی، محمدرضا. (1371). مراحل رشد و تحول انسان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
– شرفی، محمدرضا. (1383). مراحل رشد و تحول انسان. تهران: انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
– شلیله، محمد.(1384). حسابداران رسمی ایران. حسابرس، شماره31، زمستان(1384)، صص24-39 .
– شهاییان، امنه. (1386). رابطه بین خودشکوفایی رضایت از زندگی و نیاز به شناخت در دانش آموزان با استعداد های درخشان پایه اول تا سوم مدرس راهنمایی شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، مرودشت .
– شهر آرای، مهرناز.(1375). انگیزش پیشرفت تحصیلی در زنان، بررسی پژوهش ها در نیم قرن اخیر. مجله علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه شیراز، دوره15، شماره اول و دوم.
– صابر ماهانی، احسان.(1388). بررسی رابطه عملکرد تحصیلی و بهداشت روانی دانش آموزان مقطع پیش دانشگاهی شهر کرمان. پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی مرودشت.
– صادقی، پرویز.(1383). حسابرسی و رفتار حرفه ای. مجموعه مقالات اولین همایش حسابرسی در ایران، چاپ اول، تهران : جامعه حسابداران رسمی ایران .
– صالحی، علی رضا. (1375). مقایسه ویژگیهای شناختی و رفتاری و اجتماعی کودکان خیابانی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تربیت مدرس، تهران .
– طباطبایی، جعفر؛ بنی جمالی، شکوه السادات؛ احدی، حسن و خامسان، احمد.(1391). تاثیر آموزش راهبرد های یادگیری خود تنظیمی بر پیشرفت تحصیلی و انصراف دانشجویان روانشناسی دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند. فصل نامه مراقبت های نوین ، 9،(4):300-292 .
– عامری، فریده؛ نور بالا، احمد علی؛ اژه ای، جواد و رسول زاده، جواد. (1382). بررسی مداخلات خانواده درمانی راهبردی در اختلافات زناشویی. مجله روانشناسی، 27 سال هفتم، شماره 3، ص 218-.232
– عبدی، عباس؛ محسن، گودرزی. (1378). تنها قانون جنگل فرمانروا خواهد بود. تحولات فرهنگی در ایران، تهران: انتشارات روش.
– علی پور، صفدر. (1387). آیین رفتار حرفه ای قضاوت حرفه ای و عوامل موثر بر آن. ص 1-25.
– علی پور، صفدر.(1387). آیین رفتار حرفه ای، قضاوت حرفه ای و عوامل موثر برآن. صص1-25 .
– علیخواه، فریدون. (1383). سنجش مفاهیم اساسی علوم اجتماعی. انتشارات طرح های ملی، چاپ اول، جلد 1 ،ص 30-40.
– غریب، فاطمه.(1389). نقش اخلاق در رفتار مصرف کننده. دانشگاه آزاد واحد قزوین، صص1-12 .
– فرید،ابوالفضل؛ سعدی پور، اسماعیل ؛کریمی، یوسف وفلسفی نژاد، محمدرضا .(1389).اثربخشی روش های آموزش مستقیم، آموزش شناختی اخلاق، شفاف سازی ارزش ها وتلفیقی بر قضاوت اخلاقی دانش آموزان .فصلنامه علمی -پژوهشی روانشناسی دانشگاه تبریز، سال پنجم .شماره، 19.
– فینچام، ف. (1380). رابطه همسران. ترجمه قراچه داغی، انتشارات پیک بهار.
– قبادی، کبری. (1390). مقایسه الگوهای ارتباط و تعارضات زناشویی در زنان متاهل شاغل در بانک های دولتی و زنان خانه دار شهر شیراز. فصلنامه علمی پژوهشی جامعه شناسی زنان، سال دوم، شماره سوم ،پاییز (1390)، ص 103- 122.
– قدیمی ذاکر، سیده ساناز. (1388). مقایسه اثر بخشی مشاوره زوجی به شیوه عقلانی عاطفی و واقعیت درمانی در کاهش تعارضات زناشویی مراجعه کنندگان به مرکز مداخله در بحران بهزیستی لاهیجان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه لاهیجان.
– قره داغی، فاطمه و وفایی، مریم. (1387). تعارضات زناشویی ارزیابی و مقابله شناختی کودک با تعارضات والدین و نشانه های اسیب شناختی و سلامت کودک. فصلنامه پژوهشی در روانشناختی، دوره دوم، شماره اول، بهار (1387).
– قلمبر، رعنا ؛ ریسمان کار، مریم و مظفری، مریم. (1385). رابطه هویت منبع کنترل و قضاوت اخلاقی و مقایسه آن بین دانشجویان رشته روانشناسی سال اول و سال اخر دانشگاه آزاد واحد اندیمشک. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی،
اندیمشک.
– قلیلی، زهرا. (1383). بررسی مهارتهای حل مسئله بر کاهش تعارضات زناشویی. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اصفهان .
– کارلسون، اسپری. (1387). خانواده درمانی تضمین درمان کارآمدی. ترجمه شکوه نوابی نژاد، تهران: انجمن اولیاو مربیان .
– کدیور، پروین. (1383). بررسی رابطه ساختار تعاملات خانواده با سبک های مقابله با فشارهای روانی و تفاوت های جنسی در دانش آموزان پیش دانشگاهی. مجله روان شناسی و علوم تربیتی، سال 34 ،شماره 2، ص 97- 123.
– کشاورز، امیر. (1388). رابطه بین ویژگی های شخصیت با عمل به باورهای دینی در دانشجویان. فصلنامه علمی تخصصی مطالعات اسلام و روانشناسی، سال سوم، شماره چهارم، ص 83 -96 .
– کمایی، جمشید. (1373). بررسی روابط جایگاه هوش تحصیلات با مراحل رشد قضاوت اخلاقی در دانشجویان مرکز تربیت معلم شهرستان اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه اهواز.
– کریمی، علی .(1378). بررسی رابطه خلاقیت با اضطراب، جنسیت، پیشرفت تحصیلی و منزلت اجتماعی در دوره راهنمایی شهر شیراز. دانشگاه شیراز.
– کفایت، محمد.(1373).بررسی ارتباط شیوه ها و نگرشهای فرزند پروری با خلاقیت دانش آموزان سال اول دبیرستان های اهواز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید چمران، اهواز.
– گنجی،حمزه و حسن زاده، رمضان.(1378). روانشناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت. تهران: مهارت .
– لطف آبادی، حسین. (1388). روانشناسی رشد اخلاق – ارزشی و دینی در نوجوانی و جوانی. مجله حوزه و دانشگاه، شماره29.
– ماسن پاور هنری و کیگان، جروم. (1372). رشد شخصیت کودک. ترجمه مهشید یاسایی، تهران: نشر مرکز .
– محسنی، منوچهرو صالحی، پرویز. (1382). رضایت اجتماعی درایران. تهران: آرون .
– محمد اسماعیل، الهه. (1384). بررسی مراحل رشد اخلاقی نوجوانان 12-17 ساله داری اخلاق سلوک و نوجوانان عادی بر اساس نظریه کلبرگ. فصلنامه پژوهش در حیطه کودکان استثنایی 15 ،سال 5، شماره1 ،بهار 1384.
– مدرس، احمد و رفیعی، افسانه.(1387). بررسی دیدگاه عمومی در باره رعایت آیین رفتار حرفه ای توسط حسابرسان و ضمانت اجرایی آن در ایران. دانش حسابداری، شماره25و 26، بهار و تابستان (1387)، صص4-20.
– مرعشی ،سید منصور. (1389). بررسی تاثیر اجرای برنامه آموزش فلسفه به کودکان بروش اجتماع پژوهش بر رشد قضاوت اخلاقی دانش آموزان پایه پنجم ابتدایی شهر اهواز. تفکر و کودک پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی. سال اول، شماره اول ،ص 108- 83.
– مرکز آموزش و تحقیقات حسابداری و حسابرسی حرفه ای.(1382). آیین رفتار حرفه ای. تهران: جامعه حسابداران رسمی ایران،1382، صص1-35.
– مسرور، منصور. (1388). رابطه بین کمال گرایی مثبت و منفی با رضایت چند بعدی از زندگی و نامیدی در دانش آموزان مراکز پیش دانشگاهی شیراز در سال تحصیلی 87-88 .پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شیراز .
– معمار زاده، مریم. (1385). بررسی رابطه هویت یابی و رشد اخلاقی در دانشجویان رشته علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی شهرستان شوشتر. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، اندیمشک.
– مقدم،یزدی.(1364). بررسی کاربرد روانشناسی در آموزشگاه. تهران: سروش،چاپ سوم.
– مکی منشاوی، بی بی طاهره.(1385). بررسی اثر اجرای طرح بهبود کیفیت در ارتقاء دانش و مهارت زبان انگلیسی دانش آموزان. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه پیام نور، تفت.
– مهدوی، غلام حسین و علی پور، صفدر.(1389). رویکرد های تصمیم گیری اخلاقی مدیران مالی شرکت ها. دانش حسابداری، سال اول، شماره2، پایی1389، صص1-33.
– موسوی، سید علی و هنربخش، سمیرا. (1389). بررسی رابطه بین مالکیت متمرکز و نست سود تقسیمیصنایع مواد شیمیاییو دارویی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادر تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه آزاد اسلامی ،مرودشت.
– میلر، ش و همکاران. (1385). آموزش ارتباط تکنیک های زناشویی. ترجمه بهاری ، تهران:انتشارات رشد .
– مینوچین .(1974). خانواده درمانی ترجمه حمیدرضا حسین شاهی برواتی سیامک نقشبندی (1382) چاپ دهم تهران: انتشارات نشر روان.
– نظری، مهدیه. (1392). رابطه سبک های دلبستگی با تعارضات زناشویی با واسطه گری متغیرهای جمعیت شناختی در زوجین مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر شیراز. پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه ازاد اسلامی، مرودشت .
– نوابی نژاد، شکوه. (1373). سه گفتار درباره راهنمایی و تربیت فرزندان. تهران: انتشارات کلینی .
– نورانی، اردبیلی. (1371). اخلاق. چاپ اول تهران مرکز چاپ و نشر سازمان تبلیغات اسلامی .
– هالفورد، ک. (2001). زوج درمانی کوتاه مدت. ترجمه مصطفی تبریزی (1387) چاپ دوم تهران: انتشارات فراوان.
– هزار جریبی، جعفرو ضرشالی، رضا. (1388). بررسی رضایت از زندگی و جایگاه امنیت در آن. فصلنامه علمی- پژوهشی، انتظام اجتماعی سال اول، شماره سوم ،ص26-8.
– همت فر، محمود و قادری، کاوه.(1387). اخلاق و آیین رفتار حرفه ای در حسابداری. صص1-13.
– هومن، حیدری علی.(1368). اندازه گیری های روانی و تربیتی و فن تهیه تست. نشر میر شمس.
– وایت، م. (2001). روانشناسی سلامت در روابط انسانی. ترجمه سهرابی، تهران: رشد.
– ودادیان، زهرا. (1390). بررسی اثربخشی گروه درمانی چند خانواده ای بر حل تعارضات والدین- فرزندان و کاهش پرخاشگری نوجوانان دختر 14-15 ساله شهر مشهد . فصل نامه علمی پژوهشی مطالعات روانشناسی بالینی، سال اول ،شماره 4 ،پاییز(1390) ،ص 41-20 .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه درموردتحلیل داده، تحلیل بقا، علوم اجتماعی

منابع غیر فارسی

A.Davidson,R. Casey Douglas,p . and N.Schwartz,B .(2000). Differences in ethical judgments between male and female accountants pp1-
24.
Adams,V.H & Jackson,J .(2000) . The Contribution of Hope to the Quality of Life among Aging African American Vol30 No 4 pp 279-295.
Agresti, a .(1996). an introduction to categorical data analysis pp1-400.
Ahmed,A .(2010). Ethics in Auditing And Ethical Studies in Different Accounting Bodies pp 1-21.
American institute of cartfield public accountant .(1972). Basic concepts and accounting principles underlying financial statements of business enterprises accounting principles statement 4 .
Aras, G. and Muslumov,a .(2004). the

دیدگاهتان را بنویسید