دانلود مقاله با موضوع ج-، برایم، عهده، می‌توانم

دانلود پایان نامه

است؟
الف- مطالبم را به خوبی بیان نمی‌کنم.
ب- گاهی مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.
ج- اغلب مطالبم را به خوبی بیان می‌کنم.

20-نوشتن شما تا چه اندازه خوب است؟
الف- در نوشتن نظراتم اشکال دارم.
ب- شاید بتوانم نظراتم را بنویسم.
ج- کاملاً می‌توانم نظراتم را بنویسم.

21-اگر عده‌ای از افراد به نحوی غیر منتظره از شما بخواهند بیش از پنج دقیقه درباره موضوعی صحبت کنید تا چه اندازه از عده این کار برخواهید آمد؟
الف- از عهده‌اش بر نخواهم آمد زیرا برای آن آمادگی نداشته‌ام.
ب- نهایت سعی خود را خواهم کرد تا از عهده آن بر ایم.
ج- به خوبی از عهده‌آن بر خواهم آمد.

22-برای توصیف چیزی با چه سهولتی به کلمات دست پیدا می‌کنید؟
الف- معمولاً این کار برایم دشوار است.
ب- گاهی این کار برایم آسان است.
ج- اغلب این کار برایم آسان است.

23-آیا به شغلی علاقه دارید که مستلزم فراهم ساختن اندیشه‌های بسیار باشد؟
الف- علاقه‌مند نخواهم بود.
ب- شاید علاقه‌مند باشم.
ج- همیشه علاقه‌مند خواهم بود.
24-برای بیان یک اندیشه با چه سهولتی به کلمات مترادف دست پیدا می‌کنید؟
الف- معمولاً این کار برایم دشواراست.
ب- گاهی این کار برایم آسان است.
ج- اغلب این کار برایم آسان است.

25-اگر به ناچار در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید تا حد امکان کلمه‌های بسیاری را که با حرف «ج» شروع می‌شوند بیان نمایید. تا چه اندازه از عهده این کار برمی‌آیید؟
الف- چند از عهده این کار برنمی‌آیم.
ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برنمی‌آیم.
ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم.

26- اگر از شما خواسته شود در مسابقه‌ای شرکت کنید که در آن باید چیزهای متعلق به یک طبقه معین مانند غذاها یا گیاهان را نام ببرید تا چه اندازه‌ای از عهده این کار برمی‌آیید؟
الف- چند از عهده این کار برنمی‌آیم.
ب- تا اندازه‌ای از عهده این کار برنمی‌آیم.
ج- در حد خیلی زیادی از عهده این کار برمی‌آیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان دربارهبیمارستان، بیمارستان ها، رضایت شغلی، رضایت شغل

27-چند جمله می‌توانید بنویسید که همه آنها با کلمه «همه» شروع شود؟
الف- می‌توانم فقط چند تا بنویسم.
ب- می‌توانم تعدادی بنویسم.
ج- می‌توانم تعداد زیادی بنویسم.

28-آیا می‌توانید غیر از کاربرد معمولی اشیاء موارد استفاده ممکن دیگری نیز برای آنها پیدا کنید؟
الف-این کار برایم خیلی دشوار است.
ب- شاید بتوانم چند مورد استفاده دیگر پیدا کنم.
ج- می‌توانم موارد استفاده بسیاری پیدا کنم.

29- نوشتن تعداد زیادی داستان تازه چقد برایتان آسان است؟
الف- این کار برایم دشوار است.
ب- می‌توانم چند داستان بنویسم.
ج- می‌توانم داستان‌های بسیار بنویسم.

30-کدامیک از موارد زیر برایتان آسان‌ترین است؟
الف- حفظ یک شعر ده بیتی.
ب- تفسیر یک شعر ده‌ بیتی.
ج- سرودن یک شعر ده بیتی.

31- اگر از شما خواسته شود تا مقاله‌ای برای روزنامه درباره جامعه خود بنویسید، ترجیح می‌دهید درباره کدامیک از موارد زیر بنوسید؟
الف- آنچه را که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است خلاصه می‌کنم.
ب- بر آنچه که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است اطلاعات دیگری می‌افزایم.
ج- پس از مطالعه مطالبی که پیش از آن درباره جامعه‌ام نوشته شده است به نوشتن مقاله خود اقدام می‌کنم.

32- از کدام مورد زیر بیشترین لذت را می‌برید؟
الف- از مطالعه کتاب‌های معروف لذب می‌برم.
ب- از مطالعه کتاب‌های معروف و نوشتن چند کتاب توسط خودم لذت می‌برم.
ج- از نوشتن کتاب‌های خودم لذت می‌برم.

33- در طراحی اسباب‌بازی‌های جدید برای کودکان موفق می‌شوید؟
الف- چندان موفق نخواهم بود.
ب- شاید بتوانم چند طرح ارائه کنم.
ج- می‌توانم طرح‌های بسیاری ارائه کنم.

34-اگر به جای معلم به کلاس کودکستانی بروید و طرح درس نداشته باشید تا چه اندازه از عهده آن برمی‌آیید؟
الف- شکست خواهم خورد.
ب- مشکل خواهم داشت.
ج- موفق خواهم شد.
35- نوشتن مترادف‌های بسیار برای کلمه «سریع» چقدر برایتان آسان است؟
الف- این کار برایم خیلی دشوار است.
ب- این کار تا اندازه‌ای برایم دشوار است.

دیدگاهتان را بنویسید