دانلود مقاله با موضوع بانکداری اینترنتی

دانلود پایان نامه

دارد. تئوری بیان می دارد که زنان نسبت به عقاید دیگران حساستر از مردان بوده و تأثیرات اجتماعی در قصد بهرهگیری آنان از فناوریهای نو مؤثرتر است. تحقیقات بیان میدارد که در حوزهی فناوری کاربران مسن تر نسبت به تأثیرات اجتماعی واکنشهای مشخصتری را دارند.
فرضیه اصلی 3 : متغییر تاثیرات اجتماعی سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
تسهیل شرایط
تسهیل شرایط: درجهای که فرد اعتقاد دارد زیرساختهای فنی و سازمانی برای حمایت از بهرهگیری از سیستم وجود دارد. سازه های تشکیلدهندهی این متغییر پدیدههایی که در جهت رفع مشکلات سیستمی میپردازد متمرکز شده است.
فرضیه اصلی 4 : متغییر تسهیل شرایط سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد(Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., & Davis, F. D., 2003)
اعتماد
اعتماد در قلب همهی روابط مرتبط با بهرهگیری ازفناوری قراردارد. روانشناسان اعتماد را پدیدهای فردی میدانند جامعهشناسان آن را ساختاری اجتماعی میدانند و اقتصاددانان آن را مکانیزم انتخاب اقتصادی میدانند. اعتماد یکی از ساختارهای مهم در تحلیل های روابط مبادلاتی است. اعتماد عبارت است از وجود اطمینان بین دو طرف که هر دو را ترغیب به ادامه فعالیت بلندمدت میکند. هنگامیکه اعتماد در حوزهی پذیرش فناوری وارد میشود میتواند در تمایل استفاده از محصول و یا در تمامی مبادلات اطلاعات و وجوه نقد دخالت داشته باشد. میزان اعتماد به خدمات بانکداری الکترونیکی به طور مستقیم از نظرهای کاربران در مورد ریسک دریافتی تاثیرپذیر است. از طرف دیگر بخشی از اعتماد از تجربیات افراد نشات میگیرد. برای مثال مشتری که از نتایج کار با یک خدمتدهنده راضی است اعتماد بیشتری به وی پیدا میکند.
در فرآیند اعتمادبخشی از کار به میزان حرفهای بودن خدمات مرتبط است. در این مواقع اعتماد مشتری موقعی جلب میشود که خدماتدهنده اعمالی را که انتظارات موردنظر مشتری است را برآورده سازد. علاوه بر این، هرچه خدمات دهنده در ارائه خدمات از فناوری روز استفاده بیشتری ببرد. کاربران به دلیل فناوری قوی استفاده شده حسی از اعتماد در انها شکل می گیرد و در انتقال پول و اطلاعات حساس با اطمینان خاطر عمل میکنند.
در مفاهیم بانکداری الکترونیکی اعتقاد مشترک در میان کاربران و ارائهدهندگان خدمات در ارتباط تامین امنیت اطلاعات به خصوص اطلاعات حساس ملی و همچنین محرمانه نگهداشتن این اطلاعات و افشا نکردن آنها به افراد یا سازمانهای دیگر و رعایت مسائل اخلاقی در مورد نحوهی استفاده از این اطلاعات وجود دارد. این عوامل به عنوان سیاستها و الگوهای رفتاری پذیرفته شده بین دو طرف در نظر گرفته میشود. (وظیفه دوست و نیک نژاد طهرانی, 1386)در تحقیقی که در سال 2009 انجام شده است شاخص اعتماد را بر پذیرش بانکداری الکترونیک ضروری میداند. (Shin, 2009)
فرضیه اصلی 5: متغییر اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی بر قصد استفاده از ان تاثیر مثبتی دارد
قصد رفتاری استفاده
این متغییر در مدل های متعدد پذیرش فناوری مطرح شده است و بیانگر شدت نیت یا ارادهی فردی برای انجام رفتار هدف (در این تحقیق بهرهگیری از خدمات نوین بانکی )است. (Morris,M.G.,& Dillon,A., 1997, p. 61) رابطه قصد رفتاری با رفتار نشان میدهد ، افراد تمایل دارند در رفتارهایی درگیر شوند که قصد انجام آنها را دارند بنابرین رفتار همیشه بعد از قصد رفتاری و متصل به آن است (Conner,M.,&Armitage,C.J. , 1998, p. 1431) در این مورد محققین بیان میدارند که :
فرضیه اصلی 6 : متغییر قصد استفاده از سیستم بانکداری اینترنتی بر استفاده از سیستم تاثیر مثبتی دارد
با توجه به جدول ارائه شده مدل مفهومی تحقیق در شکل2-11ارائه میشود:
شکل 9مدل مفهومی تحقیق
شکل 9مدل مفهومی تحقیق
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار

 
 
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط
استفاده واقعی
قصد استفاده
عملکردمورد انتظار
تلاش مورد انتظار
تاثیرات اجتماعی
اعتماد
تسهیل شرایط

روش تحقیق
مقدمه
یکی از مهمترین معیارهای ارزیابی پژوهشهای علمی، درستی و اعتبار روش انجام آنها میباشد. گاهی اوقات ممکن است پژوهشگر زحمات زیادی را متحمل شود و حتی نتایج قابل توجهی هم بدست آورد اما به دلیل عدم پیروی از شیوه های تحقیق شناخته شده و علمی، کار تحقیق او از اعتبار و ارزش لازم برخوردار نگردد. تحقیق علمی مشکلگشایی و پیگیری یک روش گام به گام منطقی منظم دقیق برای شناسایی مشکلات، گردآوری داده ها، تجزیه و تحلیل آنها و استنتاجهای معتبر از آنها است. استحکام و صحت انجام آن باعث تکرارپذیری آن در شرایط مشابه و قابل مقایسهشدن نتایج آن میگردد. روش علمی یا روش تحقیق علمی فرآیند جستجوی منظم برای مشخصکردن یک موقعیت نامعین است. در محافل علمی برای ارزیابی تحقیقات و مطالعات دانشگاهی مشخص شدن روش تحقیق و شیوه های جمعآوری اطلاعات از اهمیت برخوردار است. در این فصل از پایاننامه درباره روش تحقیق توضیح داده شده است. جامعه و نمونه آماری، روش های گردآوری اطلاعات و تعیین حجم نمونه، ابزار جمعآوری داده ها و روش تحلیل آنها در این فصل مورد بحث قرار میگیرند. تحقیق را میتوان به عنوان یک جستجو یا بررسی سازمانیافته، منظم متکی به داده ها نقادانه و علمی در زمینه یک مشکل ویژه تعریف کرد که با هدف پاسخیابی یا راهحلیابی صورت میگیرد. در حوزه های مدیریت روش های تحقیق به شیوه های طراحی مطالعات پژوهشی و رویه های تجزیه و تحلیل داده ها اشاره دارد. (سکاران, 1380, ص. 7)این پژوهش نیز مانند اغلب تحقیقات و مطالعات مدیریتی بیشتر بر روششناسی میدانی تمرکز و تاکید دارد.
طرح تحقیق
به طور کلی روش های تحقیق در علوم رفتاری را میتوان باتوجه به دو ملاک، هدف تحقیق و نحوه گردآوری داده ها تقسیم کرد:
دسته بندی تحقیقات بر حسب هدف
تحقیقات علمی براساس هدف تحقیق به سه دسته تقسیم میشوند: بنیادی، کاربردی، تحقیق و توسعه.
تحقیق بنیادی: هدف اساسی این تحقیقات آزمون نظریهها، تبیین روابط بین پدیده ها و افزودن به مجموعهاش موجود در یک زمینه خاص است تحقیقات بنیادی، نظریه را بررسی کرده، آنها را تایید، تعدیل یا رد میکند.
تحقیق کاربردی: هدف تحقیقات کاربردی توسعه دانش کاربردی در یک زمینه خاص است. به عبارت دیگر تحقیقات کاربردی به سمت کاربرد عملی دانش هدایت میشود.
تحقیق و توسعه: فرآیندی است که به منظور تدوین تشخیص مناسب بودن یک فرآورده آموزشی (طرح ها، روشها و برنامههای درسی) انجام میشود. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 79)
باتوجه به دستهبندی پژوهش حاضر در دستهی پژوهش های کاربردی دستهبندی میشود.
دسته بندی تحقیقات بر حسب نحوه گردآوری داده ها (طرح تحقیق)
تحقیقات علمی را بر اساس چگونگی به دست آوردن داده های موردنیاز (طرح تحقیق) میتوان به دسته های تحقیق آزمایشی و تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی) زیر تقسیم کرد:
تحقیق آزمایشی:به منظور برقراری رابطه علت – معلولی میان دو یا چند متغیر از طرحهای آزمایشی استفاده میشود. برای این منظور گروه های آزمایشی و گواه مورد نظر قرار میگیرند و از طریق آنها تفاوت میان آزمودنیها کنترل میشود. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 104)
تحقیق توصیفی (غیرآزمایشی): تحقیق توصیفی شامل مجموعه روشهایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی است. اجرای تحقیق توصیفی میتواند صرفاً برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا کمک به فرآیند تصمیمگیری باشد. تحقیق توصیفی را میتوان به دسته های زیر تقسیم کرد:
1)تحقیق پیمایشی
2)تحقیق همبستگی
3)اقدام پژوهشی
4)مطالعات موردی
5)تحقیق پس – رویدادی


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   ارزش‌های اسلامی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

طرح تحقیق در این پژوهش، تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی میباشد. توصیفی است از این جهت که تصویری از وضعیت موجود رفتار مصرفکنندگان حقوقی در حوزهی خدمات نوین بانکی را ارائه میدهد.
واحد تحلیل
واحد بررسی به سطح تجمع داده ها به هنگام تحلیلهای بعدی اشاره دارد. که این در پژوهش واحد تحلیل در سطح سازمانها مشتریان حقوقی میباشد.
مطالعات مقطعی
برخی مطالعات بهگونهای صورت میگیرند که داده های مربوط به آنها تنها یک مرتبه گردآوری میشود تا به سوال پژوهش پاسخ گفته شود. این نوع مطالعات را تکضربهای، مقطعی یا عرضی مینامند. (سکاران, 1380, ص. 141) با توجه به زمان کسب اطلاعات که در پاییز و زمستان سال 1391 است این پژوهش نیز از نوع مقطعی می باشد.
ابزار جمعآوری اطلاعات
در تعریف ابزار اندازهگیری میتوان گفت ابزار اندازهگیری وسایلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز تحقیق خود را گردآوری کیفی و کمی نماید. (فرهنگی و صفرزاده, 1389, ص. 203)
روش های کتابخانهای
این روش در تمامی تحقیقات علمی مورد استفاده قرار میگیرد. در همه تحقیقات اعم از توصیفی، همبستگی، تجربی و … محقق میبایست ادبیات و سوابق مساله و موضوع تحقیق را مطالعه کنند
منابع اطلاعاتی پژوهش به دو دسته: منابع دست اول و منابع دست دوم تقسیم میشوند. منابع دستاول حاوی تمام گزارش، یک نظر یا بیانات یک ناظر است و به این دلیل مفصل و در بعضی موارد خیلی فنی است. از جمله منابع دست اول مطالعات تجربی منتشر شده در مجله ها یا در نظامهای بازیابی اطلاعات، گزارشهای تحقیقی و برخی پایاننامه ها است. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 56) در این تحقیق از منابع دست اولی همچون مطالعات تجربی منتشر شده در مجلات و مستندات موجود در پژوهشکده پولی و بانکی کشور و مستندات موجود در کتابخانهی بانک مرکزی و سایر مراکز علمی و دانشگاهها بهره گرفته شده است. همچنین از منابع دستدوم که همنهاده ی ادبیات نظری و تجربی قبلی است و یک دید کلی درباره مطلب فراهم میآورد، مانند کتابهای درسی و مقالههایی که وضع دانش موجود را درباره یک موضوع از طریق خلاصه کردن تحقیقات اصلی ارزیابی می کند؛ استفاده شده است. (بازرگان و سرمد, 1385, ص. 56) همچنین از پرسشنامههای تدوین شده اطلاعات کافی استخراج شده است. اگرچه مصاحبه این برتری را دارد که پژوهشگر به هنگام اجرای آن می تواند با انعطاف پذیری پرسش ها را تغییر و تطبیق دهد ولی برتری پرسشنامه در آن است که اطلاعات از نظر وقت نیرو و هزینه به طور کارآمدتری به دست میآیند.
پرسشنامه
پرسشنامه یکی از ابزارهای رایج تحقیق و روشی مستقیم برای کسب داده های تحقیق است. پرسشنامه مجموعهای از سوالها است که پاسخدهنده با ملاحظه آنها پاسخ لازم را ارائه میدهد. این پاسخ داده مورد نیاز پژوهشگر را تشکیل میدهد. سوالهای پرسشنامه را نوعی محرک به پاسخ میتوان محسوب کرد. از طریق سوالهای پرسشنامه می توان دانش علایق نگرش و عقاید فرد را مورد ارزیابی قرار داد به تجربیات قبلی وی پی برده و به آنچه در حال حاضر انجام میدهد آگاهی یافت.
برای بالا بردن دقت داده های گردآوری شده توصیه میشود که تکمیل پرسشنامه همراه با سایر ابزارهای گردآوری داده ها باشد در غیر این صورت باید داده های حاصله را با قید احتیاط به کار برد. (فرهنگی و صفرزاده, 1389, ص. 204)

طراحی پرسشنامه
برای طراحی پرسشنامه از پرسشنامه استاندارد مقالات مرتبط با آن استفاده گردید. سپس با بهره گرفتن از مبانی نظری و مطالعات انجام شده در ایران تعدیلاتی در این پرسشنامه انجام گرفته است. در این تحقیق به منظور اندازهگیری و سنجش پاسخهای ارائهشده از طرف پاسخدهندگان (مشتریان) از مقیاس پنج امتیازی لیکرت استفاده گردیده که از گزینه “کاملا مخالف “تا “کاملا موافقم” را شامل میگردد. پس از طراحی اولیه پرسشنامه پایانی و روایی آن آزمون گردید جهت انجام آزمایش روایی پرسشنامهی اولیه توسط متخصصین بانکی و اساتید دانشگاهی متخصص مورد بازبینی قرار گرفت و تعداد 30 پرسشنامه بین مشتریان توزیع گردید و همچنین از آنان خواسته شد که ضمن پاسخگویی به سوالات، موارد ابهام را ذکر نماید. پس از دریافت مشخص گردید که اکثر سوالات مطرح شده برای پاسخگویان مفهوم است و برخی نکات ابهام رفع و اصلاح گردید.
ساختار پرسشنامه
پرسشنامه این تحقیق به منظور تحلیل کمی اطلاعات و نیز جمعآوری و استفاده از دیدگاه ها و نگرش مصرفکنندگان حقوقی بانک ملت تدوین شده است. این پرسشنامه دارای دو بخش است بخش اول اطلاعات جمعیتشناختی پاسخدهندگان را مورد بررسی قرار میدهد در این بخش سوالات مرتبط با بهره گرفتن از سیستم بانکداری اینترنتی توسط شرکت، دانش و تجربه کار با کامپیوتر و اینترنت کارکنان شرکت و میانگین مدت زمان استفادهی آنان از اینترنت همچنین اجباری یا اختیاری بودن استفاده و وجود بسترقانونی لازم و جنسیت و سن و تحصیلات غالب کارکنان بخش مالی سازمان مورد ارزیابی قرار میگیرد.
بخش دوم مشتمل برسوالات بسته میباشد که متغییرهای پژوهش شامل عملکرد و تلاش مورد انتظار، تاثیرات اجتماعی ،تسهیل شرایط و اعتماد به سیستم بانکداری اینترنتی و قصد استفاده از آن را مورد بررسی قرارمی دهد.
در جدول 1 نمونه ای از گزاره های پرسشنامه مطرح شده است :
جدول 15 نمونهای از پرسشنامهی مرحلهی پیش تحقیق
گزینه ها

دیدگاهتان را بنویسید