خرید پایان نامه : رواندرمانی حمایتی

دانلود پایان نامه

باشند.

جدول شماره 4-5 نتایج آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها را نشان می دهد.
جدول 4-5 آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر امید به زندگی
متغیر
مرحله
درجه آزادی یک
درجه آزادی دو
آزمون لوین
معناداری (P)
امید به زندگی
پس آزمون
1
28
3042
0.07
با توجه اینکه معناداری از میزان مورد نظر (a= 0.05) بزرگتر می باشد لذا فرض صفر تأیید شده و واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر امید به زندگی همسان می باشند.
جدول شماره 4-6 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس را نشان می دهد.
جدول 4-6 نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر امید به زندگی در مرحله ی پس آزمون
متغیر ها
مرحله
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
ضریبF
معناداری (P)
امید به زندگی
پس آزمون
پیش آزمون
401.19
1
401.19
22.90
0.001
گروه ها
652.25
1
652.25
37.23
0.001
خطا
472.97
27
17.23
نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که آموزش رواندرمانی حمایتی گروهی بر افزایش امید به زندگی در مرحله پس آزمون موثر بوده است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که با کنترل نمرات پیش آزمون امید به زندگی، بیمارانی که رواندرمانی حمایتی گروهی دریافت کرده اند (گروه آزمایش) (M =42.27) به طور معناداری نمرات بالاتری در متغیر امید به زندگی در مرحله پس آزمون نسبت به بیمارانی که در گروه درمانی شرکت نکرده بودند (گروه کنترل) (M=34.37) بدست آورده اند (P≤ 0.01).

فرضیه دوم
« رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری روانشناختی مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد».
جدول شماره 4-4 نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر سازگاری روانشناختی در مرحله پیش آزمون را نشان می دهد.
جدول 4-4 آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر سازگاری روانشناختی در مرحله پیش آزمون
متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
درجه آزادی
مقدار تی
معناداری (P)
سازگاری روانشناختی
آزمایش
66
23.10
28
0.17
0.87
کنترل
67.66
31.39
نتایج جدول فوق نشان می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد (P> 0.05) بنابراین می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر سازگاری روانشناختی با یکدیگر همسان می باشند.
جدول شماره 4-5 نتایج آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها را نشان می دهد.
جدول 4-5 آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر سازگاری روانشناختی
متغیر
مرحله
درجه آزادی یک
درجه آزادی دو
آزمون لوین
معناداری (P)
سازگاری روانشناختی
پس آزمون
1
28
4.54
0.06
با توجه اینکه معناداری از میزان مورد نظر (a= 0.05) بزرگتر می باشد لذا فرض صفر تأیید شده و واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر سازگاری روانشناختی همسان می باشند.
جدول شماره 4-6 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس را نشان می دهد.
جدول 4-6 نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر سازگاری روانشناختی در مرحله ی پس آزمون
متغیر ها
مرحله
منبع تغییرات
مجموع مجذورات
درجه آزادی
میانگین مجذورات
ضریبF
معناداری (P)
سازگاری روانشناختی
پس آزمون
پیش آزمون
14740
1
14740
96.92
0.001
گروه ها
4177.51
1
4177.51
27.47
0.001
خطا
4106.14
27
152.08
نتایج مندرج در جدول فوق نشان می دهد که آموزش رواندرمانی حمایتی گروهی بر افزایش سازگاری روانشناختی در مرحله پس آزمون موثر بوده است. مقایسه میانگین ها نشان می دهد که با کنترل نمرات پیش آزمون سازگاری روانشناختی، بیمارانی که رواندرمانی حمایتی گروهی دریافت کرده اند (گروه آزمایش) (M =40.40) به طور معناداری نمرات پایین تری در متغیر سازگاری روانشناختی در مرحله پس آزمون نسبت به بیمارانی که در گروه درمانی شرکت نکرده بودند (گروه کنترل) (M=65.40) بدست آورده اند (P≤ 0.01). از آنجا که نمره پایینتر در پرسشنامه سازگاری بل به معنی سازگاری بیشتر می باشد، چنین نتیجه گیری می شود که رواندرمانی حمایتی گروهی بر افزایش سازگاری روانشناختی در گروه آزمایش موثر بوده است.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   خرید پایان نامه :رواندرمانی حمایتی

فرضیه سوم
« رواندرمانی حمایتی گروهی بر سازگاری در محیط خانه مادران کودکان سرطانی نسبت به گروه کنترل موثر می باشد».
جدول شماره 4-4 نتایج آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر سازگاری در محیط خانه در مرحله پیش آزمون را نشان می دهد.
جدول 4-4 آزمون تی مستقل برای بررسی تفاوت عضویت گروهی در متغیر سازگاری در محیط خانه در مرحله پیش آزمون
متغیر
گروه
میانگین
انحراف استاندارد
درجه آزادی
مقدار تی

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

معناداری (P)
سازگاری در محیط خانه
آزمایش
12.13
5.03
28
0.21-
0.83
کنترل
11.37
6.78
نتایج جدول فوق نشان می دهد که اثر بین گروه کنترل و آزمایش در مرحله پیش آزمون تفاوت معنی دار وجود ندارد (P> 0.05) بنابراین می توان گفت که دو گروه در مرحله پیش آزمون در متغیر سازگاری در محیط خانه با یکدیگر همسان می باشند.
جدول شماره 4-5 نتایج آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها را نشان می دهد.
جدول 4-5 آزمون لوین به منظور بررسی فرض همسانی واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر سازگاری در محیط خانه
متغیر
مرحله
درجه آزادی یک
درجه آزادی دو
آزمون لوین
معناداری (P)
سازگاری در محیط خانه
پس آزمون
1
28
1.06
0.31
با توجه اینکه معناداری از میزان مورد نظر (a= 0.05) بزرگتر می باشد لذا فرض صفر تأیید شده و واریانس ها در دو گروه کنترل و آزمایش در متغیر سازگاری در محیط خانه همسان می باشند.
جدول شماره 4-6 نتایج آزمون تحلیل کوواریانس را نشان می دهد.
جدول 4-6 نتایج تحلیل کوواریانس تأثیر عضویت گروهی بر سازگاری در محیط خانه در مرحله ی پس آزمون
متغیر ها
مرحله
منبع تغییرات
مجموع مجذورات

درجه آزادی
میانگین مجذورات
ضریبF
معناداری (P)
سازگاری در محیط خانه
پس آزمون
پیش آزمون
582.93

دیدگاهتان را بنویسید