تعهد و عملکرد

دانلود پایان نامه

تعهد و عملکرد

تعهد و پایبندی می تواند پیامدهای مثبت و متعددی داشته باشند . کارکنانی که دارای تعهد و پایبندی  هستند نظم بیشتری در کار خود دارند ، مدت بیشتری  درسازمان می مانند و بیشتر کار می کنند .

مدیران باید  تعهد و پایبندی  کارکنان به سازمان را حفظ کنند وبرای این امر باید بتوانند با استفاده از مشارکت  کارکنان در تصمیم گیری و فراهم کردن سطح قابل قبولی از اهمیت شغلی  برای آنان ، تعهد و پایبندی را بیشتر کنند. ( مورهد ، ترجمه الوانی و معمار زاده ، 1374: 52)

پورتر در تحقیقی  که در باره عوامل موثر در استعفا (ترک خدمت) انجام داده نشان می دهد که با بررسی تعهد سازمانی با دقتی بیشتر احتمال استعفا را پیش بینی کرد تا بازخوردهای دیگر مانند رضایت شغلی  اگر چه این دونوع بازخورد ضریب همبستگی دارند (رهنمای رود پشت 1387، 34) .

اندیشه تعهد یکی از ارزشهایی است که سازماندهی بر آن متکی است و کارکنان براساس ملاک تعهد ارزشیابی می شوند. اغلب پرسشهایی به عمل می آید از قبیل :آیا اضافه کار خواهد کرد؟ آیا روزهای تعطیل بر سر کار خواهد آمد؟ آیا دیر می آید یا زود می رود؟ اغلب مدیران اعتقاد دارند که این تعهد برای اثر بخشی سازمان ضرورتی تام دارد .( ترنس میچل ترجمه شکر شکن،1373)

استاد مطهری (1370) اظهار می دارد :« اگر شخصی لیاقت، شایستگی  و تعهد  حداکثر بهره برداری از امکانات و سرمایه را داشته باشد ، لیاقت مدیر شدن را دارد واگر چنین  تعهد و شایستگی را ندارد ، نباید چنین مسئولیت به او محول شود» (به نقل از رهنمای رود پشتی 1387، 34).

میروآلن تعهد سازمانی را به دو بخش مجزا تقسیم کرده‌اند. تعهد عاطفی که به طور سنتی به عنوان گرایش احساسی یا عاطفی به سازمان تعریف شده است وتعهد مستمر که تعهد به ادامه دادن  یک خط معین  عملی به دلیل درک هزینه‌های ترک آن ( از قبل از دست دادن مزایای جذب ، ناتوانی  برای انتقال، از هم پاشیدگی  خانوادگی و روابط شخصی  ) است . این دو پژوهشگر درتحقیقات خود پی بردن که تعهدی عاطفی ارتباط مثبتی با عملکرد  کاری دارد .

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مجمع البیان

سطوح بالای تعهد استمرار خدمت کارکنان را در سازمان سبب می شود .در این حالت وفاداری  به سازمان علی رغم  فشار خارجی در حد بالا و مطلوبی قرار دارد . سازمان به طور معمول برای مطیع بودن کارکنان و پذیرش قدرت، پاداش در نظرمی گیرد و این تفکر را برای کارکنان القا می کند که به سازمان وفادار باشند تا سازمان به شما وفادار باشد . تعهد قوی اعضای سازمان را پرشور و با تعصب می سازد و برخی آنقدر پرشور و با حرارتند که خودشان را گم می کنند (راهنمای رود پشتی ، 1387، 122).

کارکنان متعهد باعث ایجاد ثبات و اطمینان درسازمان می شوند. برخی سازمانها به تعهد قوی به عنوان پیدیده‌ای مطلق و غیر قابل قبول تردید می نگرند و معتقدند نه تنها مطلوب بلکه برای تحقق اهداف سازمان ضروری است . کارکنان متعهد به واسطه وفاداری افراطی خود به سازمان تقاضای  موسسه را برای تولید بیشتر با کمال میل می پذیرند . بنابراین سازمان از سطح بالای عملکرد  کارکنان و همچنین اجرای کامل امور اطمینان  حاصل می کنند .( همان : 122)

در تحقیقات جداگانه‌ای که توسط مودی و همکاران (1974) ، استیرز ( 1977) و می یر و همکاران  (1989) صورت گرفت ، مشخص گردید که تعهد عاطفی به طور مثبت با عملکرد شغلی مرتبط است . بنابراین کارکنانی که تعهد عاطفی قوی نسبت به سازمان  خود دارند ، به نسبت آنهایی که از سطح پایینی  از تعهد برخوردار می باشند تمایل بیشتری برا ی عملکرد  بالاتر و  بهتر دارند (همان، 124).