ترمینولوژی حقوق

دانلود پایان نامه

الامامالخمینی، کتابالبیع (تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار الامامالخمینی، 1421ه.ق، چاپ اول، ج1) ص613.
السیدمحمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمع المسائل، پیشین، ج2، ص209.
سیدمحمد کاظم طباطبایییزدی، سؤال و جواب (فارسی) (تهران: مرکز نشر علوم اسلامی، 1376 ه.ش، چاپ اول) ص405.
«هوالاجرۀ اللتی قدر اهل الخبره» (ابوحبیب، پیشین، ص14؛ اعداد مرکز المعجم الفقهی، پیشین، ص51).
الشیخالانصاری، کتابالمکاسب، پیشین، ج2، ص234؛ السید محمدصادق الحسینیالروحانی، منهاجالفقاهه ([بیجا]: [بینا] ،1376ه.ش، چاپ چهارم، ج2) ص405.
میرزا ابوالقاسم القمی، جامعالشتات (تهران: کیهان، 1371 ه.ش، چاپ اول، ج3) ص362.
العلامه الحلی، تذکرۀ الفقهاء، پیشین، ج2، ص149.
«رجع الی ثقات اهلالخبرۀ فی ذالک» (محمدامین زینالدین، پیشین، ج6، ص196).
محمدجعفر جعفریلنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، پیشین، ج4، ص2535.
السیدمحمدرضا الموسویالگلپایگانی، مجمعالمسائل، پیشین، ج2، ص103.
«بدوّ صلاح؛ پدید آمدن صلاحیت میوه و ظهور چیزی است که صلاح میوه بدان پایدار میگردد. و این در میوهها مختلف است، در برخی به سرخ شدن و در برخی به زرد شدن و در برخی به بسته شدن دانههاست». (علیرضا فیض، مبادی فقه واصول، پیشین، ص 283).
المحقق البحرانی، الحدائقالناضره فی احکام العترۀالطاهره (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، [بیتا]، ج19) ص325؛ محمدباقر السبزواری، کفایۀالفقه (کفایۀالاحکام) (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، 1423ه.ق، چاپ اول، ج1) ص509.
الامامالخمینی، کتابالبیع، پیشین، ج3، ص542.
احمد فتحالله، پیشین، ص302 ؛ اعداد مرکز المعجمالفقهی، پیشین، ص1842؛ سعدی ابوحبیب، پیشین، ص268.
ر.ک: عمادالدین ابیجعفر محمد بنعلی الطوسی (ابنحمزۀ)، الوسیله الی نیلالفضیله (قم: مکتبۀ آیۀالله العظمی المرعشیالنجفی، 1408ه.ق، چاپ اول) ص253؛ علیاصغر مروارید، پیشین، ج13) 238.
الامامالخمینی، کتابالبیع ([بیجا]: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار الامامالخمینی، 1421ه.ق، چاپ اول، ج3) ص516.
ر.ک: العلامهالحلی، تحریر الاحکامالشرعیه علی مذهبالامامیه (قم: مؤسسۀ الامامالصادق(ع)، 1420ه.ق، چاپ اول، ج3) ص215.
ر.ک:السید علیبنالحسین بنموسوی الشریفالمرتضی(علمالهدی)، الناصریات (تهران: رابطۀالثقافۀ و العلاقاتالاسلامیه، 1417 ه.ق) ص428.
العلامه الحلی، تذکرۀالفقهاء، پیشین، ج1، ص215.
العلامه الحلی، تذکرۀالفقهاء، پیشین، ج1، ص299.
محمدامین زینالدین، پیشین، ج4، ص329.
وهمو، پیشین، ج 6، ص189.
المحقق البحرانی، الحدائقالناضره فی احکام العترۀالطاهرۀ (قم: مؤسسۀ النشر الاسلامی، [بیتا]، ج18) ص486.
محمدامین زینالدین، پیشین، ج 4، ص104.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مسجد الحرام