تحقیق رایگان با موضوع فرسودگی شغلی، تعهد سازمانی، اعتیاد به کار، رضایت شغل

دانلود پایان نامه

باشند، از مرخصی های شان به نحو احسن استفاده کنند و غیره، در نتیجه، ضمن حفظ سلامتی کارکنان، بهره وری در سازمان نیز ارتقاء می یابد.
در بررسی فرضیه 5، یافته ها نشان داد که 2/27 درصد از تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است و بقیه تغییرات توسط متغیرهایی تبیین میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند. بنابراین، جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان نخست باید حمایت همکاران و سپس حمایت سرپرستان را افزایش داد. نتیجه پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های میانو و همکاران (2013)، استون و همکاران (2010)، ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (2010)، وﯾﻠﻤﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (2008) و لین (2006)، در خارج از کشور و نتایج پژوهش های پسنده و همکاران (1392)، شعبانی بهار و محمودیان (1391)، شعبانی بهار و تلخابی (1390)، زارعی متین و جمشیدی کهساری (1389) و صاحب الزمانی و همکاران (1388) در داخل کشور همسو است. بنابراین، در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت که حمایت سرپرستان و حمایت همکاران موجب تعهد بیشتر به سازمان می شود چون آن با تعاون و همکاری در کار و مسئولیت پذیری بیشتر در کار ارتباط دارد، بنابراین، آن دسته از کارکنانی که از حمایت سرپرستان و حمایت همکاران برخوردار هستند، جهت دریافت سهم بیشتری از مزایا و پاداش، متعهدانه خود را به سازمان پایبند می کنند، آن ها با اظهار رضایت شغلی و لذت از کار خواسته هاى شغلى شان را به خوبى محقق مى کنند.
در بررسی فرضیه 6، یافته ها نشان داد که 2/24 درصد از فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است و بقیه تغییرات توسط متغیرهایی تبیین میشود که در این تحقیق شناسایی نشدهاند. بنابراین، کاهش فرسودگی شغلی کارکنان نخست باید حمایت سرپرستان و سپس حمایت همکاران را افزایش داد. نتیجه پژوهش حاضر با یافته های پژوهش های ﭼﯿﺎﻧﮓ و ﻫﻤﮑﺎران (2010)، وﯾﻠﻤﺎر و ﻫﻤﮑﺎران (2008)، ریموند و همکاران (2006)، و لین (2006) در خارج از کشور و نتایج پژوهش های پسنده و همکاران (1392)، شعبانی بهار و محمودیان (1391)، شعبانی بهار و تلخابی (1390)، زارعی متین و جمشیدی کهساری (1389) و صاحب الزمانی و همکاران (1388) در داخل کشور همسو است. بنابراین، در تبیین نتیجه به دست آمده می توان گفت که حمایت نشدن از سوی سرپرستان و همکاران رابطه مستقیمی با بی تفاوتی و بی انگیزگی در برابر مخاطرات سازمان دارد که به هر اندازه که قوی تر باشد از میزان رضایت شغلی و تعهد سازمانی کاسته و بر فرسودگی شغلی می افزاید. در واقع، بارسمی و محدود شدن روابط، از اثربخشی تصمیم گیری های سازمانی کاسته و در نتیجه از کارایی و بهره وری سازمان کاسته می گردد.
5-5) محدودیت های پژوهش
5-5-1) محدودیت های در کنترل پژوهشگر:
• محدود بودن اجرای پژوهش به پرسشنامه های بسته پاسخ.
• محدود بودن جامعه آماری به کارکنان بیمارستان حضرت امام خمینی(رض)، لذا در تعمیم نتایج به سایر جوامع، نهایت دقت و احتیاط به عمل آید.
• محدودیت مکانی به شهرستان ساری، لذا در تعمیم نتایج به سایر شهرها و شهرستان ها، نهایت دقت و احتیاط به عمل آید.
• محدود بودن پژوهش به بررسی رابطه پاداش اجتماعی با اعتیاد به کار، تعهد سازمانی و فرسودگی شغلی کارکنان بیمارستان، روش تحقیق همبستگی و آزمون های ضریب همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیونی.
5-5-2) محدودیت های خارج از کنترل پژوهشگر:
• محدودیت در توانایی و کنترل همه متغیرهای موثر در موقعیت پژوهش نظیر هوش، استعداد، خلاقیت و غیره در کارکنان.
• وقت گیر بودن هماهنگی های لازم با کارکنان جهت اجرای پرسشنامه.
• همکاری ضعیف برخی از کارکنان در تکمیل پرسشنامه ها و برگرداندن آنها به صورت ناقص که از تحقیق حذف گردید.
5-6) پیشنهادهای پژوهش
5-6-1) پیشنهادهایی بر اساس نتایج پژوهش:
* در بررسی فرضیه 1، مشخص گردید که رابطه معنادار مثبت بین پاداش اجتماعی و اعتیاد به کار کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت نرمال سازی اعتیاد به کار در کارکنان به جای تاکید بر اضافه کاری، انجام امور محوله در منزل و غیره، سایر متغیرها نظیر پاداش اجتماعی، رضایت شغلی، پاداش ها و ترفیعات، امکانات و مزایای شغلی، کیفیت زندگی کاری و غیره در کارکنان افزایش یابد.
* در بررسی فرضیه 2، مشخص گردید که رابطه معنادار مثبت بین پاداش اجتماعی و تعهد سازمانی کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان علاوه بر حمایت های مادی و در نظر گرفتن پاداش های نقدی و غیر نقدی، روحیه همکاری و تعاون، ایثار و گذشت، همدلی و مسئولیت پذیری در بین کارکنان و بین کارکنان با سرپرستان افزایش یابد.
* در بررسی فرضیه 3، مشخص گردید که رابطه معنادار منفی بین پاداش اجتماعی و فرسودگی شغلی کارکنان وجود دارد، از این رو پیشنهاد می گردد جهت کاهش فرسودگی شغلی کارکنان، کلیه کارکنانی که اضافه کاری انجام می دهند، تا دیر وقت سر کار خود حاضر هستند، بخشی از امور کاری را به منزل انتقال می دهند، از مرخصی های خود استفاده نمی کنند و یا حاضرند جای سایر کارکنان انجام وظیفه کنند، شناسایی و با شرکت دادن در کلاس های آموزشی و مشاوره، آن ها را با خطرات روحی و روانی فرسودگی شغلی آشنا نمود.
* در بررسی فرضیه 4، مشخص گردید که اعتیاد به کار کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش 
اجتماعی قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد شرایط و زمینه های لازم برای تشکر و قدردانی هفتگی، ماهانه و سالانه از کارکنان با وجدان و ساعی حتی با اهدا یک لوح تقدیر فراهم گردد و کارکنانی که کار را بر سایر جنبه های زندگی ترجیح می دهند جهت مشاوره و درمان به مراکز معتبر معرفی گردنند.
* در بررسی فرضیه 5، مشخص گردید که تعهد سازمانی کارکنان توسط متغیرهای حمایت همکاران و حمایت سرپرستان از ابعاد پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد جهت افزایش تعهد سازمانی کارکنان اخلاق کاری و رفتار شهروند سازمانی در کارکنان افزایش یابد تا از این طریق، جو پاداش اجتماعی (برخورداری از حمایت سرپرستان و همکاران) در سازمان برقرار شود.
* در بررسی فرضیه 6، مشخص گردید که فرسودگی شغلی کارکنان توسط متغیرهای حمایت سرپرستان و حمایت همکاران از ابعاد پاداش اجتماعی قابل پیش بینی است، از این رو پیشنهاد می گردد جهت پیشگیری، کنترل و کاهش فرسودگی شغلی، آن دسته از کارکنانی که با تاخیر در محل کار خویش حاضر شده، غیبت نموده، یا به منشور اخلاقی سازمان پایبند نبوده شناسایی و تمهیداتی اتخاذ گردد تا حمایت های سرپرستان و همکاران از آنان بیشتر شود.
5-6-2) پیشنهادهایی بر اساس تجارب پژوهشگر:
به مسولان و دست اندرکاران توصیه می گردد:
* شیوه‌های مدیریت، رهبری، برنامه ریزی و توسعه در کلیه بیمارستان ها اعم از خصوصی و یا وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی در سر تا سر کشور مورد بازنگری جدی قرار گیرد و تغییرات اساسی و متناسب با شرایط کنونی اجتماعی، فرهنگی و شرایط اقتصادی جامعه، خصوصا دستمزدها و پاداش ها در آن ها لحاظ گردد.
* در جهت افزایش بهره وری کارکنان و کاهش فرسودگی شغلی آنان، برنامه‌ها، قوانین و مقررات و آیین نامه‌های غیر قابل انعطاف مورد بازنگری قرار گیرد.
* جهت کاهش هر چه بیشتر فرسودگی شغلی کارکنان، عواملی مانند اعتیاد به کار که در دراز مدت موجب بروز عارضه فرسودگی شغلی می گردند، شناسایی و نسبت به کنترل و از بین بردن آن، اقدامات جدی از سوی مسولان و دست اندر کاران صورت گیرد.
* ارائه تمهیدات و تسهیلات لازم برای ادامه تحصیل کارکنان.
* بهره‌گیری از تمام توان افراد (کارکنان) در انجام وظایف شغلی بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
* برگزاری دوره های ضمن خدمت، خصوصا بصورت الکترونیکی، جهت آشنایی و استفاده کارکنان از مفاهیم مختلف مربوط به سازمان از جمله اثربخشی، کارآیی، بهره وری، جو سازمانی، اعتیاد به کار، رضایت شغلی، پاداش اجتماعی، فرسودگی شغلی، اهمال کاری، تعهد سازمانی و غیره در جهت هدایت و جلب نظرات ایشان برای بهبود فعالیت ها.
5-6-3) توصیه هایی به پژوهشگران آینده:
توصیه می‌شود که دانشجویان پژوهشگر و صاحب‌نظران محقق در عناوین زیر اقدام پژوهشی نمایند:
* پژوهش مشابه ای در بین سایر بیمارستان ها واقع در استان مازندران انجام شود و نتایج آن ها، با نتایج این پژوهش مقایسه گردد.
* پژوهش مشابه ای در سایر استان ها و شهرستان های کشور انجام شود.
* این پژوهش با ابزارهای اندازه گیری متفاوت و روش هایی نظیر مشاهده و مصاحبه در کنار پرسشنامه بررسی شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد با موضوعمدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، یادگیری سازمانی، کسب و کار

دیدگاهتان را بنویسید