تحقیق با موضوع قابلیت اعتماد

دانلود پایان نامه

هماهنگ باشد تا موضوع مدیریت تجلی پیدا کند و باعث ایجاد هم افزایی جهت رسیدن به هدف های سازمان شود
پیش فرض نهفته در طرح موضوع اهمیت و ضرورت هماهنگی، آن است که هماهنگی موجب وحدت گرایی و هم افزایی می شود. تخصص گرایی، مساله تکثرگرایی را در پی خواهد داشت که خود میتواند به تضاد و کاهش بهره وری سازمان منجر شود. بنابراین در کنار تقسیم کارها و تخصص گرایی، باید هماهنگی موضوعات با یکدیگر هم حفظ شود. این هماهنگی را باید بتوان هم در داخل یک سیستم و هم در سطح ارتباط آن با سایر سیستمها و کل سازمان برقرار کرد. مساله هماهنگی زمانی نمود بیشتری می یابد که به ضرورت آن در سطح عملی و سطح نظری که خود دارای سلسله مراتب ویژ های است توجه شود.
فرضیه های تحقیق
فرضیات
1- میان راهبرد نفوذ در بازاربالقوه بیمه مهندسی و ارتقاء کیفیت ارائه خدمات در شرکت بیمه توسعه کاشان رابطه معناداری وجود دارد
2-میان اطلاع رسانی قوانین جدید بیمه برای جلوگیری از تضرر بیمه شدگان و ارتقاءسهم بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
3-میان منحصربفرد بودن کیفیت خدمات ارائه شده از سوی شرکت های بیمه توسعه وبدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
4-میان درنظرداشتن خدمات و مزایای ویژه برای افراد و موسسات با قدمت بیمه بالا در شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد
5-میان شرایط ویژه نسبت به رقبا در پرداخت حق بیمه از سوی شرکت های بیمه توسعه و بدست آوردن سهم بالای بازار بیمه توسعه در شهرستان کاشان رابطه معناداری وجود دارد.
ابزار گردآوری اطلاعات
برای گرد‌آوری یافته ها در دو بخش نظری و آماری به ترتیب از روش کتابخانه ای صورت گرفت که ابتدا برای گرد آوری داده ها و اطلاعات مورد نیاز تحقیق از مطالعات کتابخانه ای ومنابع نظری و پیشینه تحقیق ( کتب، مقالات ، پایان نامه ها ، پایگاه های اینترنتی ، مجلات تخصصی فارسی و لاتین) به شکل یاداشت بردای از متون و اسناد استفاده شد ودر بخش میدانی تحقیق ازمصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات بهره گرفته شده،.بنابراین روش میدانی تحقیق، از طریق پرسشنامه، داده های مورد نیاز برای تأیید ویا رد فرضیه های تحقیق گردآوری شد.
روش تحقیق
روش این تحقیق،از نوع توصیفی- کاربردی است زیرا نتایج آن را می توان در طراحی ویژگی های بازار یابی و عوامل موثر در بازار یابی شرکت بیمه مبتنی بر استراتژی تعیین شده در سیستم مدیریت مورد بررسی قرار گرفته است.که هدف نهایی آن تعیین وجودنوع رابطه بین متغیرهای مورد آزمون می باشد.
روایی:
روایی تعیین می کند ابزار تهیه شده تا چه حد مفهوم خاص مورد نظر را اندازه می گیرد. یکی روشها برای تعیین اعتبار، اعتبارمحتوایی است. روایی محتوا اطمینان می دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسشهای مناسب برای انداز ه گیری مفهوم مورد سنجش در بر دارد در این تحقیق برای سنجش روایی پرسشنامه طراحی شده نمونه ای از پرسشنامه طراحی شده را در اختیار اساتید خبره که دروس مدیریت استراتژیک و بازاریابی را تدریس می کنند، قرار گرفت تا در رابطه با میزان درستی و شفافیت سؤالات پرسشنامه، ابراز نظر کنند که پس از اصلاحات لازم، آنها اعتبار پرسشنامه را تایید کردند.

قابلیت اعتماد پرسشنامه
قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های باثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی آن را می سنجد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری شیوه های مختلفی به کار برده می شود. یکی از شیوه های رایج به منظور سنجش ضریب قابلیت اعتماد(پایایی) استفاده از روش آلفای کرونباخ می -باشد. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار انداز ه گیری از جمله پرسشنامه به کار میرود
همچنین پس از دریافت 15 مورد پرسشنامه اعتبار آن با بهره گرفتن از نرم افزار SPSS محاسبه شد. آلفای کرونباخ پرسشنامه مزبور 89 درصد بود که از درجه اعتبار بالایی برخوردار بود و سپس بین مدیران شرکت توزیع گردید.
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
جهت سنجش و اندازه گیری متغیر هماهنگی بیرونی مراحل ذیل به ترتیب طی شد:
تعیین استراتژی عمومی بازاریابی که با توجه به ادبیات نظری تحقیق، هر مؤلفه از 4 وضعیت(استراتژی) تشکیل شده است و درابعاد شرکت بر اساس پرسشنامه طراحی شده استبرای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آزمون پرسشنامه انتخاب سلسله مراتب آمیزه بازاریابی با هدف شناسایی مهمترین اجزای عناصر بازاریابی استراتژیک در صنعت بیمه توسعه با توزیع بین کارشناسان ونمایندگیهای فروش ومشتریان در شهرکاشان شد.
بنابرآنجه گفته شد در این فصل ضمن توجه به اهداف تحقیق جامعه و نمونه ها در شرکت بیمه توسعه شهرستان کاشان تعیین و بوسیله یافته های توصیفی و نظری همراه با روش تبیین آماری از طریق پرسشنامه و مصاحبه کار تحقیق دنبال شد و در پایان روایی و پایایی پرسشنامه مبتنی بر نرم افزار SPSS.مشخص گردید .

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل یافته ها

مقدمه
زندگی افراد در معرض حوادث و بلایای طبیعی قرار دارد. ترس افراد آنها را به پیشگیری، پیش بینی و مقابله با این بلایا فرامی خواند. بیم از واژه بیمه گرفته شده و بمنظور احتراز از حوادث میباشد . اما در زبان انگلیسی، ف
رانسه و عربی از تأمین و امنیت گرفته شده است. در جامعه سنتی و در دوران زندگی روستایی که روابط بر پایه ی خانواده و قبیله بود در هنگام ورود خسارت تمام قبیله به همیاری فرد ضرر دیده می آمدند. برای مثال تکفل خانواده هایی که بی سرپرست میشدند را میگرفتند یا این نظام برای جامعه ی روستایی که هم از جمعیت کمی برخوردار بود و هم خسارت محدودی روبه رو بود کاملاً مناسب بود اما امروزه با توجه به تغییر ساختارهای اجتماعی و تبدیل زندگی روستایی به شهرنشینی، افزایش جمعیت کم شدن میزان تعلق و وابستگی به خانواده این روش جوابگو نمیباشد با توجه به این موقعیت نهاد جدیدی به نام بیمه شکل گرفت.
نقش اصلی بیمه ایجاد تأمین و امنیتی میباشد که آثار روانی پشت سر خود دارد.
بیمه گذار در صدد این است که به جای این که منتظر سرنوشت باشد پیشامدهای احتمالی را از قبل پیش بینی و محاسبه کند. پس در جوامعی که اعتماد به تقدیرگرایی دارند و میلی به پیش بینی و پیشگیری حوادث ندارد بیمه رشد چندانی نکرده است. بیمه علاوه بر امنیت مالی اعتماد به آینده را در افراد ایجاد میکند. افراد نمی توانند به طور مؤثر قدم بردارند مگر این که امنیت لازم را در مقابل حوادث را داشته باشند. برای مثال فعالیت اقتصادی در صورتی ممکن است که افراد نگران از دست دادن دارایی هایشان که این امر فقط با پوشش بیمه میسر میشود و این مسأله در زندگی خانوادگی نیز صادق است که افراد خود و خانواده را در مقابل حوادث و مرگ تأمین می نمایند.

 
 

تبیین نظری و فرضیه ها:
سازمانها پدیده کلیدی جوامع امروزی هستند. زیرا تأثیر مستقیم بر نهادهای اجتماعی، سیاست، اقتصاد،و حتی قوانین و خانواده ها را دارد
در لایه های مختلف فرایند بازاریابی توجهی ویژه به مشتریان به عنوان شرکای سازمان میشود. به انسانهایی که دارای عواطف هستند و هر چه شرکتها به سمت فعالیتهای خدماتی میروند این حساسیت بیشتر میشود.
همه مدیران فروش تلاش می کنند قلمروی را مشخص کنند که به اندازه کافی سودمند باشد و نیروی فروش خود را در جایی قرار می دهند که کمتر با شکست مواجه شوند.تلاش برای پیش بینی، نمایش و بستن فروش و همچنین توجه به درخواست های متقاضیان نیازمند متعادل کردن فعالیت هاست. در صورتی که گستره کاری بسیار وسیع است نیروی فروش بار اضافی زیادی را متحمل می شود که این امر منجر به عملکرد بیهوده میگردد. پس نیروی فروش نیازمند گستره ی کاری قابل قبول را در قلمرو مربوطه می باشد تا تلاشهای آنان را در عملکرد کاری آن ها تسهیل نماید
مدیران فروش استراتژی بازار خود را هماهنگ کرده و توجه ویژه ای به طراحی دقیق قلمرو دارند.توسعه متعادل قلمرو یک وظیفه حساس و چالش برانگیز برای شرکت های بزرگ جهانی است
استراتژی بازاریابی یعنی تنظیم و اجرای آمیزه بازاریابی .ابزار کار و تاکتیک ها در بازاریابی ، آمیزه بازاریابی است
به عقیده فیلیپ کاتلر نیاز به افزودن دو عامل (P ) دیگر به آمیزه بازاریابی وجود دارد که می‌توان به آنها سیاست و باور همگانی (آراء عمومی) عنوان کرد
به این دو عامل بخصوص در بازار ایران بسیار حائز اهمیت هستند . چون بخش عمده اقتصاد ایران را اقتصاد دولتی تشکیل می‌دهد و هر قدر میزان دخالت دولت در حوزه اقتصاد بیشتر باشد اقتصاد آن کشور به سمت اقتصاد بسته یا اقتصاد باید ها و نبایدها حرکت می‌کند ، در صورتی که هر قدر فضای اقتصادی رقابتی و باز باشد اقتصاد هست ها و نیست ها شکل خواهد گرفت و این دلایل لزوم توجه بنگاه های اقتصادی به عامل سیاست را نشان می دهند .

بهتر است که عنوانها را با رویکرد به خواست و نظر مشتریان تنظیم کنیم و به آن 4C’s گفته می شود که عبارتند از :
الف – ارزشهای مشتری پسند
ب – هزینه مشتری


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ج – آسودگی در خرید
د – ارتباطات
مدیریت بازار و بازاریان بهتر است که ابتدا به دیدگاه های مشتریان( 4c’s ) بیندیشند وسپس دیدگاه خود (4p’s ) را تنظیم کنند.
به عبارتی براساس ارزش مد نظر مشتری از محصول، شرکتها محصول خود را طراحی و تولید کنند، با توجه به شناخت از قدرت خرید مشتری و ارزشی که مشتریان برای محصول در مقایسه با محصولات رقبا قائل هستند محصول را تولید و قیمت گذاری کنند . (در قیمت گذاری محصولات دیگر روش سنتی محاسبه قیمت تمام شده به اضافه سود مد نظر شرکت کاربرد ندارد، این روش متناسب بازارهای انحصاری بود، در بازارهای رقابتی علاوه بر محاسبه قیمت تولید و توزیع ، لازم است در قیمت گذاری به قیمت محصولات رقبا و همچنین ارزش مد نظرمشتری برای محصول توجه داشت ). براساس میزان آسودگی در خرید، که مشتری تمایل دارد شیوه های توزیع، تعیین و اجرا شوند. برای مثال، افراد پر مشغله و با در آمد بالا تمایل دارند کالاهای مصرفی آنها در منزل تحویل شود ولی افراد کم درآمد به جهت کاهش هزینه ها تمایل دارند خودشان به محل عرضه (بازارگاه) مراجعه کنند.
و درنهایت بر مبنای نوع ارتباطات مدنظر مشتریان ابزارهای مختلف ترویج شامل تبلیغات، روابط عمومی، پیشبرد فروش‌، فروش شخصی و بازاریابی مستقیم‌، سیاست‌گذاری و اجرا می شوند.
– یک نکته اساسی و مهم در بازاریابی این است که بدانیم در چه مواقعی به صورت کلی و در چه مواقعی به صورت خاص و درباره یک محصول خاص صحبت کنیم و بین این دو تفکیک قائل شویم . البته برای ریسک کمتر بهتر است خود را با محصول ربط دهیم، یعنی اینکه چه محصول بخصوصی در چه بازار بخصوصی ارائه شود. که به این نوع از استراتژی پوشش بازار، بازاریابی متمایز می‌گویند و منظور از آن این است که اگر شرکت مثلاً در سه بازار هدف فعالیت می کند بهتر است متناسب با شناخت از ویژگیهای هر بازار ، آمیزه های بازاریابی متفاوتی برای هر یک از آنها طراحی و اجرا کند . البته بعضی از شرکتها توان ارائه آمیزه های بازاریابی چندگانه را ندارند. در این صورت، توصیه می شود به یک بخش از بازار اکتفا کرده و در آن بخش متخصص شوند و نوع بازاریابی متمرکز را انتخاب کنند.
ولی به هر حال تقریباً اکثر صاحب نظران بازاریابی با استراتژی بازاریابی یکنواخت که طی آن شرکت برای کلیه بخشهای بازار فارغ از تفاوتهای آنها فقط یکنوع آمیزه بازاریابی طراحی می کنند موافق نیستند.
– بازاریابی یک طرز تفکر است و نگرشی است که در شرکت حاکم می شود ، بازاریابی استراتژیک شبیه کار ژنرال است که صحنه را می‌بیند و زیر نظر دارد و تصمیم می گیرد. لذا بین استراتژی بازار و تاکتیک های بازار تفاوت وجود دارد. برای همین است که قسمت بازاریابی با قسمت فروش در عین ارتباط تنگاتنگ جدا از هم هستند و قسمت فروش بعنوان یکی از اجزاء مدیریت یا معاونت بازاریابی شرکت فعالیت می کند. وظیفه اصلی مسئول بازاریابی شرکت مدیریت تغییر است، امروزه بازارها خیلی سریع دستخوش تغییر می شوند. به همین جهت مباحث استراتژی و نگرش استراتژیک در نظام بازاریابی بنگاه‌های اقتصادی جایگاه ویژه ای دارند، حتی امروزه در کنار برنامه ریزی استراتژیک، از تفکر استراتژیک استفاده می شود و با بهره گیری از آن و شناخت دقیق و توجه دائم به سه عامل مشتریان، رقبا و فرصتها، راهکارهای استراتژیک برای پیروزی در صحنه رقابت طراحی می شوند. لذا می بینیم که دیگر نمی توان برای تمام بنگاه های اقتصادی یک نسخه واحد پیچید و ادعا کرد که آمیزه بازاریابی شامل 4P ،5P ، 6P ،10P و… است.
آمیزه بازاریابی بنگاه های اقتصادی مختلف متناسب با شرایط بازار، صنعت و… متفاوت است، دیگر دوران شاه کلیدها به سرآمده است، باید دسته کلیدها را کامل کرد و متناسب با هر قفل با بهره گیری از دانش، تجربه، اطلاعات و شم، کلید مناسب آن را انتخاب کرد و به کار گرفت.

همچنین محصولات و خدمات، به دلایل مختلف، اغلب فقط بر پایه ارزیابی از ویژگی های خارجی کسب می شوند ( مانند نام تجاری، قیمت، بسته بندی یک دلیل پیشنهاد شده این است که در زمان خرید ویژگی های ذاتی و درونی قابل مشاهده نیستند. ممکن است دلیل دوم این باشد که ارزیابی از ویژگی های ذاتی و درونی نیازمند تلاش و زمان بیشتری نسبت به ادراک مورد انتظار باشد. و در نهایت ویژگی ذاتی ممکن است استفاده نشود به این دلیل که کیفیت مشکل ارزیابی می شود. اولین فرصت برای قضاوت کیفیت داخلی یا ذاتی خدمات، اغلب زمانی است که محصولات استفاده می شوند.
در بعضی موارد، به طور مثال، در صنعت بیمه ویژگی ذاتی تنها زمانی آشکار می شود که خسارت و آسیب اتفاق بیفتد. با اینکه تجربه مصرف به مشتری فرصتی برای بررسی کردن ویژگی های داخلی محصولات و خدمات می دهد، اما به این معنی نیست که همه عناصر ارزیابی شده اند. بنابراین تجربه مصرف معمولا آشکار می کند ویژگی های مختلف محصولات یا خدمات را که در زمان خرید یا کسب کردن اطلاعات قبل از خرید برجسته و نمایان نیستند به منظور ارزیابی عملکرد محصولات یا خدمات، مشتریان به نوعی مقیاس خوب و قابل قبول نیاز دارند. نام تجاری ممکن است انتظارات مشخصی را خلق کند
بنابراین دلایل نظری کمی باور دارند که مشتریان از انتظارات از نام تجاری برای قضاوت عملکرد پس از خرید استفاده می کنند. بنابراین بسیار احتمال دارد که مشتریان از انواع دیگری از استانداردهای عملکرد برای ارزیابی پس از خرید استفاده کنند.
کرونین و تیلور ارزیابی مستقیم از عملکرد نسبت به م
دل نظری استفاده از انتظارات پیش بینی شده معیار مناسبتری می باشد. مشتریان ممکن است از استانداردهای دیگری برای مقایسه عدم تناسب و احساس رضایت استفاده کنند
کادوت و همکاران دو معیار متفاوت که مشتریان ممکن است به عنوان ایده آل برای مقایسه استفاده کنند را پیشنهاد داده اند. اولین مقیاس ممکن است عملکرد یک نمونه از نام تجاری ویژه از قبیل آنهایی که اغلب ترجیح داده می شوند باشد، خرید نهایی، معروفیت بیشتر یا سایر عوامل. احتمال دوم این است که معیار ممکن است عملکرد متوسطی باشد که مشتری باور دارد نمونه ای است برای گروهی از نام های تجاری مشابه در یک گروه از محصولات. تجربیات و اطلاعات از طبقه محصول یا محصولات احتمالی مربوطه، عامل تعیین کننده مهمی هستند درباره چگونگی قضاوت مشتریان از عملکرد خدمت یا محصول
رضایت مشتری
رضایت مشتری به روش های مختلفی تعریف شده است، اما با مفهوم سازی مقبولیت گسترده ای دست یافته است، فورنل پیشنهاد می دهد که رضایت می تواند مستقیما به عنوان احساس کلی ارزیابی شود. به علاوه او پیشنهاد می دهد که مشتریان راجع به اینکه چگونه یک محصول یا خدمت با نمونه ایده آل مقایه شوند، یک نظر دارند. بنابراین افراد ممکن است از خدمت یا محصول اصلی راضی باشند و در زمان مشابه عملکرد را در مقایسه با چیزی که باید یا می تواند باشد، معمولی ارزیابی می کنند .
وفاداری
وفاداری مشتری بیان می کند رفتار مورد انتظار در ارتباط با محصولات و خدمات را. و شامل احتمال کلی خرید آینده یا تجدید پیمان و قرارداد خدمت و یا برعکس احتمالی که مشتریان نام تجاری دیگر یا ارائه دهنده خدمت دیگری را انتخاب کنند، می باشد مشتریان ممکن است وفادار باشند به علت موانع مربوط به عوامل روانشناسی یا اقتصادی یا فنی که برای مشتریان بسیار پر هزینه و سخت است که عرضه کننده را عوض کنند. همچنین ممکن است مشتریان وفادار باشند به این علت که

دیدگاهتان را بنویسید