اهمیت خلاقیت ونوآوری

دانلود پایان نامه

اهمیت خلاقیت ونوآوری

مامی توانیم این موضوع رانادیده بگیریم که زندگی بدون خلاقیت مشکل وطاقت فرساست،خلاقیت به عنوان پرقدتمندترین توانایی بشری درنهاد آدمی ازکودکی تابزرگسالی وجوددارد.وزمانی پابه عرصه وجودمی گذاردکه فردیاافرادی سطح دانش زمان خودررادرباره پدیده های طبیعی ویاخودکافی نداشته وخودراناچاربه بهره گری ازطیف وسیع تری ازتوانایهایی ببند این خردورزی منجربه بروز توسعه وخلاقیت می شود.بااستفاده از پدیده خلاقیت می توان اقدام به حل مسائلی کرد که دراثرتغییرات درمحیط خارجی بوجومی آیند. درحقیقت به علت مواجهه شدن جوامع بشری بامسائل نابهنگام فزاینده،وابستگی متقابل بین کشورها،تحلیل رفتن منابع منابع طبیعی سرعت فزاینده تغییرات ومسائل متعدددیگر،نیازبه خلاقیت ضروری است.(اسماعیل تبار،1387)

 

دلایل خلاقیت برای مدیران ازدیدگاه پروار(1994)عبارت است از

1- مدیران خلاق به احتمال بیشتری می توانندازخودومدرسه تحت مدیریت خوددرمواجهه بامشکلات وبهره گیری ازفرصت هادرجهت غلاقیت کمک بگیرند

2- مدیران به معلمان دراراِئه اندیشه های نووطرح های جدیداعتمادکردوآنهاراترغیب می کنند.

3- باخلاقیت بیشترمدیروهمکاران او،کمیت وکیفیت تصمیمات افزایش می یابد ودرنتیجه  دانش آموزان ازآموزش بهتری برخوردارمی شوند.

درنهایت خلاقیت ونواوری سبب خواهدشدمواردزیرتحقق یابند

 رشدوشکوفایی استعدادهاوسوق دهنده بسوی خودشکوفایی؛

موفقیت های فردی ،شغلی،واجتماعی؛

– افزایش رشد اقتصادی؛

– بوجودآوردن تکنولوژی،کالاوخدمات جدید؛

– موفقیت مجموعه مدیریت وکارکنان سازمان؛

؛  رشدوبالندگی سازمان

– مهیاکردن عوامل تولید(جلیلی،1386).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   رفتارهای ضد اجتماعی